Förordning (1985:99) om förbud mot investeringar i Sydafrika

SFS nr
1985:99
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1208
Upphävd
1993-12-01

Inledande bestämmelse

1 § Med investering avses i denna förordning

1. anskaffning av aktier eller andra andelar, obligationer eller andra
värdepapper, skepp, maskiner, inventarier och dylikt, byggnader eller
fast egendom som ej är maskin eller byggnad, om tillgångarna är avsedda
att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen,

2. sådan hyra av egendom som anges i 2 § första stycket 2 lagen
(1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika (finansiell leasing).

Med anskaffning i första stycket 1 avses såväl förvärv som produktion
för egen räkning. Förordning (1990:80).

Investeringsplan

2 § Sådan investeringsplan som avses i 4 § lagen (1985:98) om förbud mot
investeringar i Sydafrika skall årligen upprättas för det räkenskapsår
som tillämpas av den svenska juridiska personen.

Investeringsplanen skall färdigställas före räkenskapsårets början.
Förordning (1990:80).

3 § Investeringsplanen skall innehålla uppgifter om de investeringar som
planeras för den rörelse som den svenska juridiska personen själv eller
genom utländskt dotterföretag driver i Sydafrika.

För varje investering skall lämnas en närmare beskrivning av vad
investeringen avser samt anges bruttoinvesteringsbeloppet och hur
investeringen avses att finansieras.

I planen skall investeringar som avses att påbörjas under räkenskapsåret
och investeringar som har påbörjats dessförinnan anges var för sig.
Förordning (1990:80).

Redovisning

Gemensamma bestämmelser

4 § Sådan redovisning som avses i 5 § lagen (1985:98) om förbud mot
investeringar i Sydafrika skall årligen upprättas för det räkenskapsår
som tillämpas av den svenska juridiska personen.

Redovisningen skall ges in till kommerskollegium senast sex månader
efter räkenskapsårets slut. Förordning (1990:80).

5 § Redovisningen skall lämnas i härför särskilt upprättad handling.
Till redovisningen skall fogas senast avgiven årsredovisning för i
Sydafrika bedriven rörelse. Förordning (1990:80).

6 § I redovisningen skall anges hur verksamheten har utvecklats i den
rörelse som den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt
dotterföretag driver i Sydafrika.

Om rörelse har drivits genom skilda företag, skall redovisning lämnas
för varje företag särskilt. Förordning (1990:80).

Redovisning enligt 5 § första stycket 1 lagen (1985:98) om förbud
mot investeringar i Sydafrika

7 § Uppgifter skall lämnas om produktion, omsättning, antal anställda,
företagna investeringar och rörelsens resultat.

Om företaget driver av varandra väsentligen oberoende rörelsegrenar,
skall intäkterna för varje sådan rörelsegren anges särskilt.

För varje investering skall anges bruttoinvesteringsbeloppet och hur
investeringen har finansierats. Investeringar som påbörjats under
räkenskapsåret och sådana som har påbörjats dessförinnan skall redovisas
var för sig.

Rörelsens resultat skall redovisas i enlighet med bestämmelserna i 18 §
bokföringslagen (1976:125), i den mån dessa bestämmelser är tillämpliga.
Om företaget driver av varandra väsentligen oberoende rörelsegrenar,
skall bruttoresultatet för varje sådan rörelsegren redovisas särskilt.

8 § I redovisningen enligt 7 § skall anges motsvarande uppgifter för de
närmast föregående två åren.

9 § Om rörelse har drivits genom utländskt dotterföretag, skall uppgift
lämnas om storleken av det egna kapitalet hos dotterföretaget. Därvid
skall särskilt anges storleken av aktiekapitalet eller annat
insatskapital.

Om den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt
dotterföretag äger aktier eller andelar i något sydafrikanskt företag
eller obligationer eller andra för den allmänna omsättningen avsedda
skuldförbindelser som ett sådant företag har utfärdat, skall uppgift
lämnas om dessa. Därvid skall anges varje företags namn och antalet
aktier, andelar, obligationer eller skuldförbindelser.

Om den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt
dotterföretag har givit penninglån eller annan kredit med en löptid över
två år till något sydafrikanskt företag eller har ställt säkerhet för
ett sådant företags skulder med en löptid över fem år, skall uppgift
lämnas om detta. Därvid skall anges varje företags namn och storleken av
lämnade lån eller krediter, beloppet av de skulder för vilka säkerhet
har ställts samt arten av ställda säkerheter.

Om den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt
dotterföretag har givit penninglån eller annan kredit med en löptid över
två år till sydafrikanska staten eller någon av dess myndigheter eller
har ställt säkerhet för sydafrikanska statens eller någon av dess
myndigheters skulder med en löptid över fem år, skall uppgift lämnas om
detta. Därvid skall anges varje myndighets namn och storleken av lämnade
lån eller krediter, beloppet av de skulder för vilka säkerhet har
ställts samt arten av ställda säkerheter. Förordning (1990:80).

10 § Redovisningen skall upprättas med iakttagande av svensk god
redovisningssed.

Om det föreligger särskilda skäl, får avvikelser härifrån göras. För
sådana avvikelser skall lämnas en motiverad redogörelse.

Redovisning enligt 5 § första stycket 2 lagen (1985:98) om förbud
mot investeringar i Sydafrika

11 § Uppgifter skall lämnas om löner och anställningsvillkor samt
sociala förhållanden för de anställda. Uppgifter skall också lämnas om
planerade och vidtagna förändringar för de anställda i nu angivna
avseenden.

Redogörelse av kommerskollegium

12 § Kommerskollegium skall varje år före den 1 oktober till
utrikesdepartementet lämna en redogörelse för de redovisningar som har
avgetts under det senaste budgetåret.

Prövning av ärenden om undantag från investeringsförbudet

13 § Ansökan om undantag enligt 6 § lagen (1985:98) om förbud mot
investeringar i Sydafrika ges in till kommerskollegium före utgången av
det kalenderår som föregår det verksamhetsår som ansökan avser.

Ansökan skall innehålla dels en utredning om hur den avsedda
investeringen påverkar sökandens möjligheter att utvidga sin verksamhet,
dels uppgifter om de centrala arbetstagarorganisationer i förhållande
till vilka den svenska juridiska personen är bunden av kollektivavtal.
Förordning (1990:80).

14 § Till ansökan skall fogas

1. senast upprättad investeringsplan,

2. senast avgivna årsredovisning för den svenska juridiska personen och
för den i Sydafrika bedrivna rörelsen,

3. om ansökan avser investering i maskin eller byggnad, en översiktlig
teknisk beskrivning. Förordning (1990:80).

15 § Kommerskollegium skall med eget yttrande överlämna handlingarna i
ärendet till regeringen senast den 1 maj året efter det ansökan gavs in.

Särskilda åtaganden

16 § Ansökan om medgivande enligt 8 § lagen (1985:98) om förbud mot
investeringar i Sydafrika ges in till regeringen. I ansökan skall
sökanden åta sig att inte utvidga verksamheten genom de investeringar
som ansökan avser.

Till ansökan skall fogas

1. senast upprättad investeringsplan,

2. senast avgiven årsredovisning för den svenska juridiska personen och
för den i Sydafrika bedrivna rörelsen. Förordning (1990:80).

Förbud mot tekniköverföring

17 § En svensk juridisk person får inte överlåta eller upplåta ett
patent eller en tillverkningsrätt till ett sydafrikanskt företag utan
tillstånd av regeringen. Förordning (1990:80).

Uppgiftsskyldighet

18 § En svensk juridisk person som förvärvar ett sådant utländskt
företag som äger aktier eller andelar i ett sydafrikanskt företag skall
till kommerskollegium lämna följande uppgifter, nämligen

1. namnet på det förvärvade utländska företaget,

2. storleken av det förvärvade utländska företagets aktie- eller
andelsinnehav i det sydafrikanska företaget,

3. namnet på det sydafrikanska företaget.

Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter förvärvet.

Redogörelse av kommerskollegium

19 § Kommerskollegium skall varje år före den 1 oktober till
utrikesdepartementet lämna en redogörelse för sådana indirekta
företagsförvärv, varom uppgifter inkommit till kollegiet under det
senaste budgetåret. Förordning (1986:257).

Tillsyn

20 § Kommerskollegium utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen
(1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika samt av villkor och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning
(1990:80).