Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

SFS nr
1985:997
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1985-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:248

1 § I fråga om ventilationsanläggningar som innehåller asbest
eller asbesthaltigt material gäller bestämmelserna i denna
förordning utöver förordningen (2008:245) om kemiska produkter
och biotekniska organismer. Förordning (2008:248).

2 § Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina
silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest),
amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit. Med
asbesthaltigt material avses material som innehåller mer än en
viktprocent asbest.

3 § Fastighetsägare eller annan, som ansvarar för yrkesmässig användning
av en ventilationsanläggning, skall anmäla asbestförekomst i denna till
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet i den kommun där anläggningen finns.

Anmälningsskyldigheten gäller sådan ventilationsanläggning, som är
försedd med anordningar för att på mekanisk väg tillföra luft till en
byggnad och som innehåller asbest eller asbesthaltigt material, vilket
kan komma i direkt beröring med den luft som tillförs. Förordning (
1991:1618).

4 § Anmälan enligt 3 § skall göras senast den 31 december 1986 och
skall innehålla uppgifter om var i ventilationsanläggningen det
asbesthaltiga materialet finns.

5 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.
Förordning (1998:919).

6 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelser av denna
förordning finns i 29 kap. miljöbalken. Förordning (1998:919).

7 § Bestämmelserna i 33–35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska
produkter om överklagande skall tillämpas i ett ärende som avses i
denna förordning.