Statens provningsanstalts kungörelse (1986:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1986

SFS nr
1986:1
Departement/myndighet
Statens provningsanstalt
Utfärdad
1986-01-02

Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande
skrivmateriel och reproduktionsmetoder är godkända jämlikt
skrivmaterielkungörelsen (1964:504), under år 1986 för
framställning av i nämnda kungörelse angivna handlingar.

Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de
registreringsmärken som framgår av förteckningen.

För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av
papper som materielen får användas till. Godkända skrivmateriel
och reproduktionsmetoder lämnar skrift, om inte särskilt angives,
endast med svart, blå eller grå färg. Om ett tvåfärgat, t. ex.
svart och rött, färgband är godkänt, gäller godkännandet såväl
den svarta som den röda delen och angives då i förteckningen
svart/rött. Godkännandet innebär huvudsakligen att handlingar
framställda med godkända skrivmedel har en skrift med erforderlig
beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t. ex.
förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka
för den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka
stadgas i andra föreskrifter, innefattas inte i godkännanden
enligt denna kungörelse.

Det bör påpekas att skrift framställd med karbonband, i synnerhet
med s. k. korrigeringsbart band, kräver en viss förvaringstid
innan full vidhäftning uppnås.

Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom
respektive materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för
alla typer av maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid
inköp bör därför upplysning om vilken materiel som är lämplig i
föreliggande fall, inhämtas från apparat- eller
skrivmaterielleverantör.

Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken
är ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid
mot skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot
statens provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är
bland annat ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i
sammansättning och egenskaper med den materiel som ursprungligen
undersökts och godkänts av provningsanstalten.

Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att
godkännas. Den ansvariga firman erhåller då, ett av statens
provningsanstalt separat utfärdat godkännande, av vilket
registreringsmärkning och övriga villkor för godkännandet framgår.

Rader- och korrigeringsmedel

För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas.
Med hjälp av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från
underlaget, utan att några nämnvärda rester av radermedlet blir
kvar.

Till denna grupp hör bl. a. gummikautschuk, raderknivar och den
till vissa färgband hörande “lift-off-tejpen”. Tejpen fungerar så,
att skrift framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.

Kemiska radermedel, t.ex. radervätskor, och färggivande
korrigeringsmedel, t.ex. korrekturlack och vita
korrigeringsfärgband får inte användas.

Icke godkänd skrivmateriel

Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd
skrivmateriel får användas för framställning av sådana handlingar
som anges i 8 § i skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan
lämnas efter ansökan och prövning i varje enskilt fall.
Förutsättning för medgivande är, att sådana åtgärder vidtages, att
handlingarnas innehåll kan bevaras för framtiden.

Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband.
Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets
cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för
arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).

För magnetband tillämpas tills vidare de anvisningar som ges i
riksarkivets cirkulär (1979:679) om ändring i cirkuläret
(1968:473) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan den 10
november 1961 (nr 590).

Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan
erhållas från Statens provningsanstalt.

Förteckningen finns inte med här.