Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

SFS nr
1986:1027
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:587

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och
Folkrepubliken Kina undertecknade den 16 maj 1986 tillsammans
med det protokoll som är fogat till avtalet, i den lydelse
detta har genom det tilläggsprotokoll om ändring i avtalet som
undertecknades den 18 november 1999, skall gälla som lag här i
landet.

Avtalet och protokollet är avfattat på kinesiska, svenska och
engelska språken. Den svenska och engelska texten, efter den
ändring som nämns i första stycket, framgår av bilagan till
denna lag. Lag (2000:211).

2 § Avtalets och protokollets beskattningsregler skall tillämpas
endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i
Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Folkrepubliken
Kina, skall sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige.
Lag (1995:1342).

4 § Vid tillämpning av artikel 3 punkt 1 a) i avtalet skall
uttrycket “Kina” inte omfatta Hong Kong. Lag (1995:1342).

Övergångsbestämmelser

1995:1342

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på
inkomst som förvärvas den 1 januari 1996 eller senare.

2. Genom lagen upphävs förordningen (1986:1083) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina dock
att vad som i förordningen sägs om ikraftträdande av lagen
fortfarande skall gälla.

2000:211

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) när det gäller källskatter: på belopp som betalats eller
tillgodoräknats den 1 januari 1997 eller senare,

b) när det gäller andra skatter på inkomst: på beskattningsår
som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, såvida inte
annat särskilt föreskrivs i avtalet. Vid tillämpning av artikel
23 punkt 2 a i avtalets äldre lydelse skall dock bestämmelsen i
artikel 23 punkt 4 i avtalets nya lydelse tillämpas på ränta
och royalty som förvärvats fr.o.m. 1 januari 1997.