Förordning (1986:1029) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten;

SFS nr
1986:1029
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:12
Upphävd
1990-03-01

Organisation och uppgifter

1 § Inom försvarsmakten skall det finnas folkrättsliga rådgivare enligt
artikel 82 i 1977 års tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den
12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade
konflikter.

2 § I krigsorganisationen skall det finnas befattningar för
folkrättsliga rådgivare till det antal som överbefälhavaren bestämmer.
De skall vara placerade i högre staber och ha till uppgift att ge
militära chefer råd om hur folkrättens regler i krig och under
neutralitet skall tillämpas samt delta i stabernas planläggning.

En sådan folkrättslig rådgivare får den tjänstegrad som överbefälhavaren
bestämmer. Förordning (1988:62).

3 § I fredsorganisationen skall det finnas sju folkrättsliga rådgivare.
De skall vara placerade, en hos överbefälhavaren och en hos varje
miltärbefälhavare. De skall tjänstgöra i den omfattning som respektive
chef bestämmer.

De folkrättsliga rådgivarna skall medverka i undervisningen av
försvarsmaktens personal om hur folkrättens regler i krig och under
neutralitet skall tillämpas och i övrigt ge respektive chef råd i
folkrättsliga frågor.

Kompetenskrav

4 § Folkrättsliga rådgivare skall ha avlagt juris kandidatexamen eller
motsvarande examen samt ha genomgått grundutbildning till befattning som
lägst plutonsbefäl eller motsvarande befattning.

Verkställighetsföreskrift

5 § Överbefälhavaren får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.