Förordning (1986:1039) med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar

SFS nr
1986:1039
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:7
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på ansvarsnämnden för biskopar:

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

29 § om myndighetens beslut. Förordning (1988:1095).

Uppgifter

2 § Ansvarsnämnden fullgör de uppgifter som avses i 20 § lagen
(1936:567) om domkapitel.

Organisation

3 § Att ansvarsnämnden består av en ordförande och fyra andra
ledamöter framgår av 20 § lagen (1936:567) om domkapitel. För
ledamöterna förordnar regeringen personliga ersättare.

4 § Sekreterare åt ansvarsnämnden förordnas av regeringen.

Ärendenas handläggning

5 § Ansvarsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

6 § Ansvarsnämnden är beslutför när minst tre ledamöter, bland dem
ordföranden, är närvarande. När ett ärende av principiell natur eller
annars av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

7 § Om ett ärende är så brådskande att ansvarsnämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst tre ledamöter, bland dem ordföranden.

8 § Ordföranden får utan hinder av 6 § besluta ensam, om det i ett
ärende är uppenbart att någon åtgärd från nämndens sida inte behövs.
Gäller ärendet avstängning och kan det inte lämpligen avgöras enligt 6
eller 7 §, får ordföranden också besluta ensam.

9 § Beslut som fattas enligt 7 eller 8 § skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

10 § Om det framförs skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i
brottmål med endast lagfarna ledamöter.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns föreskrifter om rätt att få
en avvikande mening antecknad.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller en
särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

12 § Om handläggningen av ärenden som avses i 13 § 2 mom. lagen
(1936:567) om domkapitel föreskrivs i samma lag. Ordföranden utfärdar
på ansvarsnämndens vägnar sådana anmaningar som avses i 24 § första
stycket statstjänstemannalagen (1965:274).

Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärendena samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens
beslut.

13 § Ansvarsnämnden får bereda dem som kan lämna upplysningar i ett
ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde. Detta gäller inte
vid överläggningar till beslut.

Nämnden får av allmänna medel bevilja dem som har närvarit skälig
ersättning för inställelsekostnader.

Överprövning

14 § Om talan mot ansvarsnämndens beslut enligt 2 § finns föreskrifter
i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och lagen (1936:567)
om domkapitel.

15 § Ansvarsnämndens beslut enligt 13 § andra stycket får överklagas
hos kammarrätten.