Förordning (1986:1082) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

SFS nr
1986:1082
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:632
Upphävd
1997-08-01

1 § Lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Tyska Demokratiska Republiken skall träda i kraft den 1 januari 1987
och tillämpas beträffande skatt på inkomst som tas ut på inkomst som
förvärvas den 1 januari 1987 eller senare och på skatt på förmögenhet
som innehas den 31 december 1987 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 25 december 1986.

2 § Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de
anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Tyska Demokratiska
Republiken.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i
endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i
resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel
bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska
beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt
beskattningsreglerna i Tyska Demokratiska Republiken anses bosatt där.
Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige
anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har
hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. I punkt 1 anges de
skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka
avtalet tillämpas. Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av
samma eller i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande
införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna (punkt
2).

till art. 6–21

En inkomst eller förmögenhetstillgång beskattas i Sverige om så kan
ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Även om en
inkomst enligt avtalet beskattas endast i Tyska Demokratiska
Republiken kan den likväl komma att påverka storleken av svensk skatt
på annan inkomst (jfr art. 22 punkt 2 d). Vid beskattningen hänförs en
inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de
svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag
inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst
som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst
som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet
anses som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får
beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som enligt avtalet förstås med uttrycket
“fast driftställe” anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Tyska Demokratiska Republiken, skall
den till driftstället hänförliga inkomsten undantas från skatt i
Sverige om villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda. Därvid iakttas
i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3
av anvisningarna till art. 22.

När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Tyska Demokratiska Republiken och
villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 22 punkt 2 c inte
är uppfyllda, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas
i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Tyska Demokratiska
Republiken avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a.
I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 22.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med
hemvist i Tyska Demokratiska Republiken bedriver från fast driftställe
i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkt 2. Till grund för
inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring
som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall
denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med
den i punkt 2 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av
huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på
det fasta driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell
trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning
vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Tyska
Demokratiska Republiken skall länsskattemyndigheten anmäla detta till
regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket “utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och
utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband
med fast driftställe som den som har rätt till utdelningen har i Tyska
Demokratiska Republiken, iakttas bestämmelserna i andra och tredje
styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna
undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 22 punkt 3
föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 22 punkt 3 finns i 7 §
8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt.
Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader
och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken
utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på
utdelningen som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken. Den sålunda
beräknade skatten nedsätts enligt art. 22 punkt 2 a genom avräkning av
skatt som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken enligt art. 10
punkt 2. Denna skatt får uppgå till högst 10 % av utdelningens
bruttobelopp i fall som avses i art. 10 punkt 2 a och till högst
15 % av utdelningens bruttobelopp i övriga fall. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 22.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och
utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med
fast driftställe, som den som har rätt till utdelningen har i Tyska
Demokratiska Republiken, tillämpas art. 7. Utdelningen skall, om
villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda eller fall föreligger som
anges i art. 22 punkt 3, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid
iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i
punkt 3 av anvisningarna till art. 22. Är villkoren för undantagande
från svensk skatt i art. 22 punkt 2 c inte uppfyllda och föreligger
inte heller fall som anges i art. 22 punkt 3, beskattas utdelningen i
Sverige men skatt på utdelningen som erlagts i Tyska Demokratiska
Republiken avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a.
I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 22.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller
juridisk person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och
utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med
fast driftställe som den som har rätt till utdelningen har i Sverige,
tas kupongskatt ut med 15 %, eller i fall som avses i art. 10 punkt 2
a, 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig
inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall
taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för
debitering. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den
särskilda debiteringen görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har sådant fast driftställe i
Sverige som avses i avtalet och utdelningen är hänförlig till andel,
som äger verkligt samband med det fasta driftstället, gäller inte ovan
angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket “ränta” anges i art. 11 punkt 2.

2. Ränta, som betalas från Tyska Demokratiska Republiken till en
fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel
här.

Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast
driftställe, som den som har rätt till räntan har i Tyska Demokratiska
Republiken, tillämpas art. 7. Räntan skall, om villkoren i art. 22
punkt 2 c är uppfyllda, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid
iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i
punkt 3 av
anvisningarna till art. 22. Är villkoren för undantagande från svensk
skatt i art. 22 punkt 2 c inte uppfyllda, beskattas räntan i Sverige
men skatt på räntan som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken
avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2
a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 22.

3. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person som har hemvist i Tyska Demokratiska Republiken får enligt art.
11 punkt 1 i avtalet inte beskattas här.

Om emellertid den som har rätt till räntan har fast driftställe i
avtalets mening i Sverige och räntan är hänförlig till fordran som
äger verkligt samband med det fasta driftstället, får svensk skatt tas
ut på räntan (art. 11 punkt 3).

till art. 12

Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3
gäller följande.

Royalty, som betalas från Tyska Demokratiska Republiken till en fysisk
eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger
verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till
royaltyn har i Tyska Demokratiska Repbubliken beräknas svensk skatt på
royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag
för kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte
för skatt på royaltyn som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken.
Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 22 punkt 2 a genom
avräkning av skatt som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken
enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av
royaltyns bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i
Tyska Demokratiska Republiken tillämpas art. 7. Royaltyn skall, om
villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda, i detta fall inte
beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna
om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 22. Är
villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 22 punkt 2 c inte
uppfyllda, beskattas royaltyn i Sverige men skatt på royaltyn som
tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken avräknas i sådant fall från
den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet
vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken, beskattas här
enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och
3 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får
emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som
belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid
tillämpningen av denna begränsningsregel iakttas bestämmelserna i
följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn,
anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och
kommunala inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som
är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanräknade
inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i
deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall
den nyss angivna andelen av den statliga resp. kommunala
inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade
och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall,
om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det
överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga
resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på
royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den
särskilda debiteringen görs i skattelängden.

till art. 13

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Tyska
Demokratiska Republiken förvärvar genom avyttring av fast egendom i
Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige
vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast
driftställe som person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken har
här (art. 13 punkt 2). Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller
luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en
avtalsslutande stat eller lös egendom hänförlig till sådan verksamhet
beskattas endast i denna stat (art. 13 punkt 3). Vinst som en fysisk
person som har haft hemvist i Sverige och som fått hemvist i Tyska
Demokratiska Republiken förvärvar genom överlåtelse av egendom får
beskattas i Sverige under de första tio åren efter bytet av hemvist
(art. 13 punkt 5).

Realisationsvinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person
med hemvist i Sverige, beskattas i regel här. Enligt art. 13 punkt 1
får skatt på realisationsvinsten tas ut i Tyska Demokratiska
Republiken, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Tyska
Demokratiska Republiken. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i
fråga om vinst vid avyttring av lös egendom som ingår i fast
driftställe som inkomsttagaren har i Tyska Demokratiska Republiken.
Vidare får skatt på vinsten tas ut i Tyska Demokratiska Republiken om
överlåtaren är en fysisk person som har haft hemvist i Tyska
Demokratiska Republiken vid någon tidpunkt under de första tio åren
efter bytet av hemvist (art. 13 punkt 5).

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Tyska Demokratiska Republiken skall
realisationsvinst som är hänförlig till driftstället undantas från
skatt i Sverige om villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda.
Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning
i punkt 3 av anvisningarna till art. 22. I övriga fall nedsätts svensk
skatt på realisationsvinst enligt art. 22 punkt 2 a genom avräkning
av den skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma
vinst i Tyska Demokratiska Republiken. I fråga om förfarandet vid
avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 14

1. Lön och annan liknande ersättning får i regel beskattas i den stat
där arbetet utförs (art. 14 punkt 1). Undantag från denna regel
föreskrivs i art. 14 punkterna 2 och 3 samt art. 15, 17 och 18.

2. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 16.

till art. 15

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode eller annan ersättning
som avses i art. 15 till en person med hemvist i Tyska Demokratiska
Republiken, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt
gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en
person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Tyska
Demokratiska Republiken, får inkomsten beskattas i Sverige men skatt
på inkomsten som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken avräknas från
den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet
vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

till art. 16

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, får beskattas i den
avtalsslutande stat där verksamheten utövas (art. 16 punkt 1). Detta
gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke
eller på grund av anställning. Enligt art. 16 punkt 2 får inkomsten
beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet,
även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex.
arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än
artisten eller idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttas
vid tillämpningen av art. 16 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 §
första stycket b kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § 11 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 17

Pension och liknande ersättning på grund av tidigare anställning,
livränta eller belopp enligt socialförsäkringslagstiftningen som
härrör från Sverige och som betalas till person med hemvist i Tyska
Demokratiska Republiken får enligt art. 17 punkt 1 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär pension och liknande
ersättning på grund av tidigare anställning, livränta eller belopp
enligt socialförsäkringslagstiftningen från Tyska Demokratiska
Republiken beskattas i Sverige för sådana ersättningar men skatt på
inkomsten som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken avräknas från
den svenska skatten på inkomsten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 22.

till art. 18

Ersättning, med undantag för sådan ersättning som avses i art. 17,
vilken utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats, dess
politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst,
beskattas enligt huvudregeln i art. 18 punkt 1 a endast i den stat
varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra
staten av en person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid
ersättningen enligt art. 18 punkt 1 b endast i den staten, om
mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där
endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som
den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter bedrivit, beskattas enligt bestämmelserna i art. 14 och 15
(art. 18 punkt 2).

till art. 22

1. Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i Tyska
Demokratiska Republiken, beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av avtalet. Detsamma gäller i fråga om
förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige.

Om inkomsten eller förmögenheten beskattas även i Tyska Demokratiska
Republiken, medges lättnad vid beskattningen i Tyska Demokratiska
Republiken enligt art. 22 punkt 1.

2. Inkomst från Tyska Demokratiska Republiken, som förvärvas av en
person med hemvist i Sverige, tas i regel med vid taxering i Sverige.
Likaså tas förmögenhetstillgång, som är
belägen i Tyska Demokratiska Republiken, med vid taxering till svensk
förmögenhetsskatt. Undantag gäller dock för de fall som anges i punkt
3 nedan samt i fråga om utdelning i vissa fall från bolag i Tyska
Demokratiska Republiken. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra
stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på
inkomsten eller förmögenheten sätts ned genom avräkning (art. 22 punkt
2 a och b). Vid avräkningen tillämpas såvitt avser inkomstskatt
bestämmelserna i 4–18 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt
sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som
är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som
erlagts i Tyska Demokratiska Republiken och som omfattas av avtalet.
Beträffande storleken av skatt på utdelning och royalty hänvisas till
punkt 2 av anvisningarna till art. 10 och anvisningarna till art. 12.
Har skatt enligt avtalet tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken på
inkomst av rörelse som har bedrivits i Tyska Demokratiska Republiken,
iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår för vilket inkomsten resp. förmögenheten tas upp till
beskattning förete utredning om den skatt som har erlagts i Tyska
Demokratiska Republiken.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art.
17 skall beskattas endast i Tyska Demokratiska Republiken eller sådan
inkomst som enligt art. 22 punkt 2 c skall undantas från svensk skatt,
skall inkomsten inte tas med vid taxering i Sverige. Om personen i
fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall
följande iakttas i fråga om person som har att erlägga progressiv
inkomstskatt. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha
påförts, om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i
Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade
skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten
beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den
inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet används endast om
detta leder till högre skatt, se 20 § 2 mom. andra stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

Exempel: En person med hemvist i Sverige har en beräknad
beskattningsbar inkomst av 90 000 kronor. Av inkomsten utgör 40 000
kronor inkomst som på grund av art. 17 skall beskattas endast i Tyska
Demokratiska Republiken. Om skatten på 90 000 kronor motsvarar 10 %,
skall denna procentsats tillämpas på de 50 000 kronor som skall
beskattas i Sverige.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnden ange grunden för
uträkningen av den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet
svarar för att anteckning om detta görs i skattelängden.

till art. 23

Av art. 23 punkt 2 följer att bolag i Tyska Demokratiska Republiken
inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär
ett undantag från reglerna i 6 § 1 mom. första stycket c lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Tyska Demokratiska
Republiken

1. Den som enligt lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Tyska Demokratiska Republiken har hemvist i Tyska
Demokratiska Republiken kan, under de förutsättningar som anges i art.
10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars
skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den
som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen
(1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624)
skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller
aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning
för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att
utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Tyska Demokratiska
Republiken visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i
Tyska Demokratiska Republiken.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken kan den skattskyldige
få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos
riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på
det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken

5. Den som enligt lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Tyska Demokratiska Republiken har
hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och som enligt 6 § 1 mom. a
och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i
Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de
förutsättningar som anges där.

6. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den
utdelningsberättigade för det år då utdelningen beskattas eller, om
taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats,
hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan
bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då
utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från myndighet eller bank i Tyska Demokratiska Republiken visa att han
har hemvist i Tyska Demokratiska Republiken.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).