Förordning (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion

SFS nr
1986:1122
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:971
Upphävd
1988-10-01

Inledande bestämmelser

1 § I varje län finns en länsstyrelse.

2 § För länsstyrelsen i Norrbottens län finns särskilda bestämmelser.

3 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 2
och 18 § tredje stycket, tillämpas på länsstyrelserna. Förordning
(1987:238).

Uppgifter

4 § Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den
mån inte någon annan myndighet har ålagts ansvaret för särskilda
förvaltningsuppgifter.

Länsstyrelsen skall ge noggrann akt på länets tillstånd och behov samt
främja länets utveckling och befolkningens bästa. I frågor som har
betydelse även för angränsande län skall länsstyrelsen främja det för
länen gemensamma intresset.

Länsstyrelsen skall genomföra eller hos en annan förvaltningsmyndighet
eller regeringen föreslå de åtgärder som är nödvändiga eller lämpliga
för länet. Länsstyrelsen bör underrätta regeringen om vad som är
särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet och händelser som
inträffat där.

5 § Länsstyrelsen skall med beaktande av fastställda nationella mål
verka för att statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet i
länet samordnas och anpassas efter de regionalpolitiska målen och kravet
på en långsiktigt god hushållning med naturresurserna.

Länsstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde övervaka att vad som
enligt lag eller annan författning åligger statliga myndigheter,
kommuner, landstingskommuner eller enskilda blir fullgjort. Förordning
(1987:238).

6 § Länsstyrelsen skall särskilt ta befattning med

— den regionala utvecklingen,

— hushållningen med naturresurser,

— plan- och byggnadsväsendet,

— fastighetsregistreringen,

— naturvården,

— miljöskyddet,

— livsmedelskontrollen,

— kulturminnesvården,

— hälsoskyddet,

— den sociala omvårdnaden,

— väg- och trafikväsendet,

— den civila försvarsberedskapen,

— räddningstjänsten,

— de allmänna valen,

— polisverksamheten.
Förordning (1987:238).

7 § Länsstyrelsen är huvudman för priskontorsverksamheten.

8 § I fråga om ytterligare uppgifter för länsstyrelsen i Gotlands län
finns särskilda bestämmelser.

9 § I den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, skall
länsstyrelsen förvalta statliga lån och förskott på sådana lån, bevaka
att skuldförbindelser behålls i kraft och att säkerheter är
betryggande samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att bevaka
statens rätt.

10 § I mål där statens rätt skall bevakas av länsstyrelsen förordnar
länsstyrelsen ombud för staten. Om något avgörande skall överklagas,
skall länsstyrelsen se till att detta sker.

I mål där statens rätt skall bevakas av någon annan myndighet
förordnar länsstyrelsen på anmodan av myndigheten ombud för staten.

11 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som det
totala försvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan
tillgodoses.

Länsstyrelsen skall verka för att totalförsvaret inom länet planläggs
så, att det i krig och vid krigsfara kan föras med en enhetlig
inriktning. Planläggningen skall i den utsträckning som behövs
samordnas såväl mellan de civila myndigheterna och organen inbördes
som mellan dessa och de militära myndigheterna. Länsstyrelsen får för
sådant ändamål hos civila myndigheter under regeringen med statliga
förvaltningsuppgifter inom länet begära att material som rör
planläggningen sänds in till länsstyrelsen. När det bedöms nödvändigt,
får länsstyrelsen föreskriva att någon beredskapsplan inte får
fastställas innan samråd ägt rum med länsstyrelsen.

12 § Länsstyrelsen skall varje år

1. före den 1 augusti till statens räddningsverk avge förslag till
beräkning av de statliga utgifterna för civilförsvaret under nästa
budgetår,

2. före den 15 augusti lämna regeringen förslag till
anslagsframställningar och andra framställningar inom länsstyrelsens
verksamhetsområde som skall göras hos riksdagen nästa år.

Organisation

13 § Länsstyrelsen leds av en styrelse. Landshövdingen är styrelsens
ordförande. Bestämmelser om antalet övriga ledamöter och om antalet
suppleanter för dessa finns i lagen (1976:891) om val av ledamöter i
länsstyrelses styrelse.

14 § Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.

15 § Ställföreträdare för landshövdingen är i Stockholms län en
länsöverdirektör och i övriga län den tjänsteman vid länsstyrelsen som
regeringen förordnar.

16 § I länsstyrelsen finns en planeringsavdelning. I Stockholms län
finns också en förvaltningsavdelning och en administrativ avdelning.

Varje avdelning har ett länsråd som chef.

I länsstyrelsen — dock inte i Stockholms län, Uppsala län, Kronobergs
län, Gotlands län, Blekinge län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län,
Värmlands län eller Jämtlands län — finns en expedition med en
länspolischef som chef. I de län som regeringen bestämmer finns även en
biträdande länspolischef.

I alla länsstyrelser utom i Stockholms län finns direkt under
landshövdingen en allmän enhet och en administrativ enhet. Förordning
(1988:26).

17 § Avdelningarna är uppdelade i följande enheter:

i Stockholms län

— planeringsavdelningen: juridiska enheten, regionalekonomiska
enheten, naturvårdsenheten, planenheten, lantmäterienheten,
försvarsenheten och enheten för kulturminnesvård,

— förvaltningsavdelningen: allmänna enheten, trafikenheten och
socialenheten,

— administrativa avdelningen: ekonomienheten och personalenheten,

i Gotlands län

— planeringsavdelningen: regionalekonomiska enheten,
naturvårdsenheten, planenheten, lantmäterienheten och
försvarsenheten,

i övriga län

— planeringsavdelningen: juridiska enheten, regionalekonomiska
enheten, naturvårdsenheten, planenheten, lantmäterienheten och
försvarsenheten.

Inom planeringsavdelningen finns en länsveterinär och en
länsantikvarie samt, utom i Gotlands län, ett planeringskansli. Vid
länsstyrelsen i Stockholms län är länsantikvarien chef för enheten för
kulturminnesvård.

18 § Hos länsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut
av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får länsstyrelsen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Vissa tjänstemäns uppgifter

19 § Länsråd, länspolischefer och chefer för enheter som inte ingår i
någon avdelning skall var och en i fråga om sitt verksamhetsområde
övervaka att ärendena handläggs följdriktigt och enhetligt. En sådan
chef skall slutligt granska koncepten till länsstyrelsens beslut i
ärenden i vilkas handläggning han har deltagit.

Det åligger chefen för en enhet inom en avdelning att närmast under
länsrådet svara för att ärendena i behörig ordning bereds och företas
till avgörande.

20 § Inom planeringsavdelningen åligger det enhetscheferna att
särskilt svara för,

— chefen för juridiska enheten att lagar och andra författningar
följs, i den mån denna uppgift inte ankommer på överlantmätaren,

— chefen för regionalekonomiska enheten att regionalekonomiska
synpunkter beaktas,

— chefen för naturvårdsenheten att naturvårds-, miljö- och
hälsoskyddssynpunkter beaktas,

— chefen för planenheten att plansynpunkter beaktas,

— överlantmätaren, som är chef för lantmäterienheten, att
bestämmelserna i fastighetsbildnings- och
fastighetsregistreringslagstiftningen iakttas,

— chefen för försvarsenheten att totalförsvarets krav tillgodoses.
Länsantikvarien svarar för att kulturminnesvårdssynpunkter
beaktas.

Överlantmätaren fullgör uppgifter enligt lantmäteriinstruktionen
(1974:336).

Länsveterinären svarar för att vad som föreskrivs om
livsmedelskontrollen, djurskyddet och epizootibekämpandet iakttas.
Länsveterinären fullgör vidare uppgifter enligt förordningen
(1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

Militärassistenten biträder vid handläggningen av försvarsärenden och,
när samordning mellan miltär och civil verksamhet är motiverad, vid
handläggningen av andra ärenden.

21 § Länspolischefen svarar för de ärenden som enligt polislagen
(1984:387) eller polisförordningen (1984:730) ankommer på länsstyrelsen,
ärenden som enligt någon annan lag eller författning ankommer på
länspolischefen samt övriga ärenden som enligt särskilda föreskrifter
skall handläggas på länspolischefens expedition. Han skall inom länet
följa polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet.

Biträdande länspolischefen är länspolischefens ställföreträdare. Han
utövar länspolischefens tjänst när denne har förhinder. Han skall i
övrigt enligt länspolischefens bestämmande biträda länspolischefen i
dennes verksamhet. Vid tillfälligt förhinder för länspolischefen och
biträdande länspolischefen fullgörs uppgifter som ankommer på dessa av
den polismästare inom länet som länsstyrelsen bestämmer. Förordning
(1987:238).

Arbetsordning m.m.

22 § I länsstyrelsens arbetsordning skall bestämmas bland annat hur
ärendena skall fördelas mellan länsstyrelsens olika enheter och vilka
enheter som skall vara företrädda när beslut fattas.

Ett exemplar av arbetsordningen skall sändas till länsstyrelsernas
organisationsnämnd. Förordning (1987:238).

Ärendenas handläggning

23 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om samhällsplanering och regionala
utvecklingsinsatser eller om polisverksamhet eller andra för länet
betydelsefulla åtgärder,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

4. frågor i samband med tillsättning av tjänst som

— länspolischef, biträdande länspolischef, enhetschef, chef för
planeringskansli, länsveterinär eller länsantikvarie,

— länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare eller
polisöverintendent och byråchef eller kanslichef inom den lokala
polisorganisationen,

5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som landshövdingen hänskjuter till styrelsen.

Styrelsen får inte avgöra frågor som avser polisledning i särskilt
fall.

24 § Styrelsen är beslutför, när landshövdingen och minst sju andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan landshövdingen och minst sju andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får landshövdingen besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut
som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

25 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av den
tjänsteman som anges i denna förordning, arbetsordningen eller
särskilt beslut av länsstyrelsen.

Landshövdingen kan alltid avgöra sådana ärenden, om annat inte följer
av 26 §. Motsvarande befogenhet tillkommer chefen för en avdelning och
chefen för en enhet som inte ingår i någon avdelning i fråga om
ärenden som enligt arbetsordningen eller särskilt beslut av
länsstyrelsen skall avgöras av en tjänsteman på hans avdelning eller
enhet.

Länsstyrelsen kan enligt 31 § föreskriva att ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden skall avgöras av en tjänsteman hos
vägförvaltningen.

26 § Länspolischefen beslutar, om annat inte följer av andra eller
tredje stycket, ensam i ärenden som skall handläggas på länspolischefens
expedition och som inte skall avgöras av styrelsen. I länsstyrelsens
arbetsordning får föreskrivas att någon annan tjänsteman på expeditionen
får besluta i sådant ärende.

På föredragning av länspolischefen beslutar landshövdingen i ärenden som
rör polisens verksamhetsformer eller som avses i 6 § tredje stycket
första och andra meningen polislagen (1984:387), när det är fråga om
allvarliga ordningsstörande händelser eller andra händelser, som kräver
extraordinär polisverksamhet eller fordrar särskilda överväganden om
användningen av polisstyrkorna, eller när omständigheterna i annat fall
kräver det.

I andra ärenden som avses i första stycket beslutar landshövdingen på
föredragning av länspolischefen, om ärendet är särskilt viktigt. Även
ärenden som avses i 11 § allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller 2 §
lagen (1956:618) om allmänna sammankomster avgörs av landshövdingen.
Förordning (1987:238).

27 § När landshövdingen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
landshövdingen även i övrigt i hans ställe i fråga om ledningen av
verksamheten och vid handläggningen av vissa ärenden eller grupper av
ärenden. Annan ställföreträdare än länsöverdirektören har dock inte
den befogenhet som enligt 26 § andra stycket tillkommer
landshövdingen.

28 § Om såväl landshövdingen som dennes ställföreträdare får
förhinder, fullgörs landshövdingens uppgifter av den tjänsteman som
landshövdingen bestämmer, i den mån annat inte följer av 27 §.

29 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får, om annat inte följer av 26 § eller av vad
regeringen beslutat särskilt, medges att ärenden som handläggs enligt
25 § avgörs utan föredragning.

Landshövdingen och, i Stockholms län, länsöverdirektören får ta över
beredningen och föredragningen av ärenden, som skall avgöras av
styrelsen.

Chefen för en avdelning, länspolischefsexpedition eller en enhet som
inte ingår i någon avdelning bör närvara, när ärenden som hör till
hans verksamhetsområde föredras av någon annan inför styrelsen,
landshövdingen eller dennes ställföreträdare.

30 § De uppgifter som enligt denna förordning ankommer på
länspolischefen fullgörs i Stockholms län, Uppsala län, Kronobergs län,
Blekinge län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, Värmlands län samt
Jämtlands län av polischefen (länspolismästaren) vid polismyndigheterna
i Stockholm, Uppsala, Växjö, Karlskrona, Malmö, Göteborg, Karlstad
respektive Östersund. Länspolismästaren får dock inte på länsstyrelsens
vägnar handlägga följande ärenden, nämligen

— ärenden om tillsyn av den egna myndigheten,

— ärenden om tillsättning av tjänster vid polismyndigheterna i länet,
— ärenden om överprövning av polismyndigheternas beslut samt

— ärenden enligt 10 § lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till
skydd för försvaret m. m., lagen (1974:191) om bevakningsföretag, lagen
(1980:578) om ordningsvakter, 36 a § fiskeriförordningen (1982:126) och
53 § jaktförordningen (1987:905).

I Stockholms län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län är den
biträdande chefen (biträdande länspolismästaren) vid polismyndigheten i
Stockholm, Malmö respektive Göteborg länspolismästarens
ställföreträdare. Han utövar länspolismästarens tjänst när denne har
förhinder och inträder efter beslut av länspolismästaren även i övrigt i
dennes ställe vid behandling av vissa ärenden eller grupper av ärenden
enligt de närmare föreskrifter som beslutas av länsstyrelsen.

När länspolismästaren och i förekommande fall biträdande
länspolismästaren har förhinder, utövas länspolismästarens tjänst av den
polismästare, polisöverintendent eller polisintendent inom länet som
länsstyrelsen bestämmer. Förordning (1988:26).

31 § Vägdirektören är föredragande i ärenden om allmänna vägar, om
vägmärken och säkerhetsanordningar samt om statsbidrag till väg- och
gatuhållning, till byggande av cykelleder, till byggande av
spåranläggningar för lokal kollektiv persontrafik eller till enskild
väghållning. Länsstyrelsen kan bestämma att vägdirektören skall
besluta ensam i sådana ärenden. Länsstyrelsen kan vidare bestämma att
vägdirektören skall besluta ensam eller på annat sätt delta i
handläggningen av andra ärenden som rör väg- och trafikväsendet.

Första stycket tillämpas inte på ärenden som avses i 36–38 eller 67 §
väglagen (1971:948) eller 11 § vägkungörelsen (1971:954).
Länsstyrelsen kan bestämma att vägdirektören på annat sätt än som
beslutande eller föredragande skall delta i handläggningen av sådana
ärenden.

Länsstyrelsen får föreskriva att ärenden som rör trafik- och
vägplaneringen skall beredas av en särskild beredningsgrupp, i vilken
chefen för planeringsavdelningen är ordförande och vägdirektören vice
ordförande. Länsstyrelsen bestämmer beredningsgruppens sammansättning
i övrigt.

Länsstyrelsen får efter samråd med vägdirektören förordna någon annan
tjänsteman vid vägförvaltningen som är utsedd av vägverket att i
vägdirektörens ställe delta i handläggningen av ärenden som avses i
första, andra eller tredje stycket.

32 § Det finns särskilda bestämmelser om skyldighet för tjänstemän vid
länsarbetsnämnden, länsbostadsnämnden, lantbruksnämnden,
skogsvårdsstyrelsen eller länsskolnämnden liksom för
fiskerikonsulenten samt polischefen och polisintendenten vid
polismyndigheten i Visby att, som föredragande eller på annat sätt,
delta i handläggningen av vissa ärenden och i övrigt biträda
länsstyrelsen.

33 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

34 § Föredraganden får själv eller genom någon annan tjänsteman begära
in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos
länsstyrelsen, om inte annat är föreskrivet.

Särskilt samråd m.m.

35 § Om en central myndighet, som inte är ett affärsverk, har meddelat
beslut som rör lokalisering av en anläggning eller fördelning av
resurser inom ett län och det inte finns någon sökande, klagande eller
annan part i ärendet, får länsstyrelsen begära att regeringen omprövar
beslutet, om länsstyrelsen finner detta strida mot de
regionalpolitiska målen för länet. Går beslutet emot länsstyrelsens
mening i frågan, skall den centrala myndigheten genast underrätta
länsstyrelsen om beslutet.

36 § Om länsstyrelsen har meddelat beslut av väsentlig betydelse för
en central myndighets verksamhet och det inte finns någon sökande,
klagande eller annan part i ärendet, skall länsstyrelsen genast
underrätta den centrala myndigheten om beslutet, om detta går emot den
mening som uttalats av myndigheten eller dess regionala organ.

37 § I frågor som avses i 35 och 36 §§ bör samråd ske mellan den
centrala myndigheten eller dess regionala organ och länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bör samråda med länsstyrelsen i ett annat län i frågor
av betydelse för båda länen.

38 § Länsstyrelsen bör, i den mån det inte strider mot vad som är
föreskrivet i lag eller annan författning, informera motsvarande
myndighet i angränsande nordiska länder i sådana frågor om
samhällsplanering och regionala utvecklingsinsatser som kan antas ha
betydelse för den myndighetens verksamhet.

Tjänstetillsättningar m.m.

39 § Landshövdingen förordnas av regeringen för högst sex år.

40 § Bestämmelser om val av styrelsens övriga ledamöter och av
suppleanter för dessa finns i lagen (1976:891) om val av ledamöter i
länsstyrelses styrelse. I Malmöhus län väljer landstinget nio och
kommunfullmäktige i Malmö kommun fem ledamöter. I Göteborgs och Bohus
län väljer landstinget fem och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun
nio ledamöter.

Ledamöter och suppleanter skall vara kyrkobokförda i länet.
Bestämmelser om krav på svenskt medborgarskap för behörighet att
inneha sådana uppdrag finns i 11 kap. 9 § regeringsformen.

Bland ledamöterna och suppleanterna bör det finnas erfarenhet från
kommunal och landstingskommunal verksamhet och erfarenhet från
verksamhet i näringslivet och arbetstagarorganisationer.

Val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om det
begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller
kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser,
ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till
närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val
finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid
val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även
bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

41 § Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs för tre år, räknat
från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av
landstingsledamöter och kommunfullmäktige har ägt rum. Om val till
landstinget eller till kommunfullmäktige som har valt ledamöter och
suppleanter i styrelsen har upphävts och omval har ägt rum eller om
rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och
mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör
uppdragen för ledamöterna och suppleanterna två månader efter det att
omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den
förnyade sammanräkningen har avslutats, skall landstinget eller
fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för
återstoden av tjänstgöringstiden.

Upphör en ledamot eller suppleant att vara behörig, förfaller hans
uppdrag omedelbart.

Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under
tjänstgöringstiden, inträder en suppleant i ledamotens ställe för
återstoden av tjänstgöringstiden. Suppleanten inträder enligt den
ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet. Om en ledamot
eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår,
utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av
tjänstgöringstiden.

42 § Länsöverdirektören utnämns av regeringen.

Tjänster som länsråd tillsätts av regeringen efter anmälan av
landshövdingen.

Tjänster som länspolischef, biträdande länspolischef, enhetschef, chef
för planeringskansli, länsveterinär och länsantikvarie tillsätts av
regeringen efter förslag av länsstyrelsen. Detsamma gäller tjänster
hos länsstyrelsen i Stockholms län, som innebär uppgift att vara
ställföreträdare för avdelningschef.

Militärassistenter förordnas av överbefälhavaren, när det gäller en
officer på aktiv stat. I andra fall förordnas de av regeringen efter
förslag av länsstyrelsen.

Andra tjänster tillsätts av länsstyrelsen.

Förordnande att vara landshövdingens ställföreträdare i andra län än
Stockholms län meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan
av landshövdingen.

43 § Innan länsstyrelsen avger förslag eller beslutar om tillsättning
av de tjänster som anges i följande sammanställning, skall
länsstyrelsen samråda med de i sammanställningen angivna
myndigheterna.

1. Tjänster som tillsätts av regeringen efter förslag av
länsstyrelsen

———————————————————————
Tjänst som Samrådsmyndighet
———————————————————————

naturvårdsdirektör statens naturvårdsverk
länsarkitekt statens planverk
överlantmätare statens lantmäteriverk
försvarsdirektör överstyrelsen för civil beredskap
länsveterinär lantbruksstyrelsen och statens
livsmedelsverk
länsantikvarie riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer
länspolischef och biträdande rikspolisstyrelsen
länspolischef
———————————————————————

2. Tjänster som tillsätts av länsstyrelsen

———————————————————————
Tjänst som Samrådsmyndighet
———————————————————————

handläggare som huvudsakligen socialstyrelsen
fullgör arbetsuppgifter inom
hälsoskyddet
handläggare som huvudsakligen socialstyrelsen
fullgör arbetsuppgifter enligt
socialtjänstlagstiftningen eller
enligt lagen (1977:293) om handel
med drycker
föreståndare för priskontoret statens pris- och kartellnämnd
———————————————————————

44 § För behörighet till tjänst som länspolischef eller biträdande
länspolischef fordras juris kandidatexamen eller juristexamen samt
föreskriven polischefsutbildning.

45 § Bara svenska medborgare får inneha eller utöva tjänster som
länsöverdirektör, länsråd, byråchef, enhetschef, länsveterinär eller
länsantikvarie.

46 § Om en tjänst har kungjorts ledig i Post- och Inrikes Tidningar,
skall länsstyrelsens beslut om eller förslag till tillsättning eller
beslut att inte tillsätta tjänsten tillkännages på samma sätt.
Länsstyrelsen får i stället tillkännage beslutet eller förslaget genom
anslag på länsstyrelsens anslagstavla, om underrättelse om beslutet
eller förslaget samtidigt sänds till varje sökande som inte är
tjänsteman hos länsstyrelsen.

47 § I fråga om beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller
beslut om att inte tillsätta en tjänst räknas överklagandetiden, om
tillkännagivandet sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar,
från dagen för införandet i tidningen och, om tillkännagivandet sker
genom anslag på länsstyrelsens anslagstavla, från den dagen anslaget
skedde. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts på
samma sätt som tjänsten.

Övriga bestämmelser

48 § Bisysslebesked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av länsstyrelsen i fråga om andra tjänster som
tillsätts av regeringen än tjänster som landshövding,
länsöverdirektör, länsråd eller länspolischef.

49 § Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första
stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller enhetschefer,
länsveterinärer, länsantikvarier och biträdande länspolischefer.

50 § Länsstyrelsen får förordna en tjänsteman vid länsstyrelsen att
biträda länsvägnämnden med protokollföring, om nämnden begär det.

51 § Länsstyrelsen betalar arvoden och ersättning för resekostnader
till ordföranden och övriga ledamöter i länsvägnämnden samt till den
tjänsteman som enligt 50 § kan ha förordnats att biträda nämnden med
protokollföring.

Övergångsbestämmelser

1986:1122

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Genom förordningen upphävs länsstyrelseinstruktionen (1971:460).

Bestämmelserna om vitesföreläggande i 10 § i den upphävda
instruktionen skall dock fortfarande gälla. Ärenden om sådana
vitesförelägganden avgörs av landshövdingen.

3. Länsstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre
föreskrifter åligger Kungl. Maj:ts befallningshavande eller
landshövdingen.