Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

SFS nr
1986:1142
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1986-12-11

1 § Denna lag gäller sådana beslut av bolag och andra enskilda organ,
som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till
en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet.

Om en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller
av en förvaltningsmyndighet innehåller någon bestämmelse som avviker
från denna lag, gäller den bestämmelsen.

2 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden
ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han
begär.

Skrivelsen ges in till den myndighet som skall pröva överklagandet.
Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden
fick del av beslutet.

3 § Den myndighet till vilken skrivelsen med överklagandet skall ges
in prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen
kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer
av andra eller tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att det
enskilda organet har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur
man överklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden
har kommit in till det enskilda organet. I ett sådant fall skall det
enskilda organet vidarebefordra skrivelsen till myndigheten med
uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till organet.

Övergångsbestämmelser

1986:1142

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.