Förordning (1986:115) om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter

SFS nr
1986:115
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-02-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:76
Upphävd
1997-04-01

1 § Enligt denna förordning kan ersättning lämnas till

1. köttproducenter som grundar sin produktion på enbart inköpta kalvar
och som låter slakta dessa djur och upphör med sin produktion,

2. smågrisproducenter som är födda år 1926 eller tidigare och som
låter slakta sina suggor, gyltor och galtar och upphör med sin
produktion.

Ersättning lämnas inom ramen för jordbruksprisregleringen i mån av
tillgång på medel och på villkor att djuren, efter ansökan om
ersättning, slaktas före utgången av år 1986.

2 § Ersättning lämnas endast på villkor att producenten inte
återupptar den nedlagda köttproduktionen under minst fyra år eller den
nedlagda smågrisproduktionen under minst tre år, räknat från den
tidpunkt då han första gången mottog ersättningen. Dessutom krävs att
producenten fortsätter att driva lantbruket i övrigt utan att öka
annan jordbruksproduktion som omfattas av jordbruksprisregleringen.

Utan hinder av första stycket får ersättning lämnas till den som
upplåter sin jordbruksmark som sidoarrende, om han upphör med all
slags animalieproduktion som omfattas av jordbruksprisregleringen.

En ersättningstagare får inte upplåta sina ekonomibyggnader för
jordbruksproduktion som omfattas av jordbruksprisregleringen.

3 § Ersättning som avses i 1 § första stycket 1 lämnas under fyra år
med ett belopp för år som motsvarar 370 kronor för varje mellankalv
och 650 kronor för varje ungnöt som producenten årligen har levererat
till slakteri, beräknat som ett genomsnitt av leveranserna under tiden
den 1 oktober 1983–den 30 september 1985.

Motsvarar leveranserna ett lägre årligt ersättningsbelopp än 13 000
kronor, lämnas inte någon ersättning. Till den del leveranserna
motsvarar ett ersättningsbelopp över 65 000 kronor lämnas ersättning
med endast halva beloppet.

4 § Ersättning som avses i 1 § första stycket 2 lämnas med ett belopp
för år som motsvarar 100 kronor för varje smågris och, vid
vidareuppfödning av smågrisar till slaktsvin, 130 kronor för
varje slaktsvin som producenten årligen har försålt respektive
levererat till slakteri, beräknat som ett genomsnitt av
försäljningarna och leveranserna under tiden den 1 oktober 1983–den
30 september 1985.

Om den årliga försäljningen och leveransen har understigit 50
smågrisar eller slaktsvin, lämnas inte någon ersättning. Till den del
försäljningen och leveransen överstigit 800 djur beräknas ersättningen
med 50 kronor för varje smågris och 80 kronor för varje slaktsvin.

Ersättning lämnas, till den som är född år 1921 eller tidigare, under
ett år och till den som är född något av åren 1922–1926 under tre
år.

5 § Till en och samma ersättningstagare kan ersättning inte lämnas
enligt både 1 § första stycket 1 och 1 § första stycket 2.

Den som uppbär ersättning enligt förordningen (1982:1283) om
avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter kan inte få
ersättning enligt denna förordning.

6 § Frågor om ersättning prövas av lantbruksnämnden. Ansökan om
ersättning skall lämnas till lantbruksnämnden senast den 15 maj 1986.

Om det finns särskilda skäl, kan lantbruksstyrelsen medge att
ersättning lämnas även om villkoren enligt denna förordning inte är
uppfyllda.

7 § I beslut om ersättning skall anges de villkor som
ersättningstagaren skall iaktta.

8 § Beslut om ersättning får upphävas om

1. ersättningen har beviljats på grund av någon oriktig uppgift från
ersättningstagaren,

2. ersättningstagaren bryter mot 2 § eller något villkor enligt 7 §.

Om ersättningen har betalats ut, får krävas att den helt eller delvis
betalas tillbaka.

9 § Lantbruksnämndens beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen
genom besvär. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

10 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
lantbruksstyrelsen.