Förordning (1986:117) om uppdragsutbildning vid folkhögskolor

SFS nr
1986:117
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-03-06
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1065
Upphävd
1991-07-01

1 § Denna förordning gäller för folkhögskolor som omfattas av
folkhögskoleförordningen (1977:551).

2 § I denna förordning avses med reguljär utbildning folkhögskolornas
avgiftsfria och statsbidragsgrundande undervisning. Med ordinarie
studerande avses deltagare som antagits enligt villkoren för sådan
undervisning.

Uppdragsutbildning innebär att huvudmannen mot särskild ersättning
från en uppdragsgivare för dennes räkning vid folkhögskolan anordnar
utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Statliga, kommunala
och landstingskommunala myndigheter kan vara uppdragsgivare i fråga om
personalutbildning och utbildning som betingas av arbetsmarknadsskäl.
Enskilda företag och organisationer kan vara uppdragsgivare i fråga om
personalutbildning.

3 § Uppdragsutbildningen får inte ha sådan art eller omfattning att
den ändrar folkhögskolans karaktär och därmed förutsättningarna för
statsbidraget till den reguljära utbildningen.

4 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med
ordinarie studerande (samundervisning) eller i egna grupper (separat
uppdragsutbildning).

Undervisningen för ordinarie studerande skall följa gällande
föreskrifter för reguljär utbildning även vid samundervisning.

Uppdragsutbildning och deltagare i sådan ingår inte vid beräkningen av
elevveckor enligt folkhögskoleförordningen (1977:551).

5 § Separat uppdragsutbildning får inte ingå i det ursprungliga
underlaget för en statligt reglerad tjänst vid folkhögskolan.

Om underlaget för statligt reglerade tjänster vid folkhögskolan delvis
faller bort, får separat uppdragsutbildning tillföras såsom
fyllnadstjänstgöring. Beslut fattas av skolans styrelse och
förutsätter innehavarens medgivande.

6 § Staten skall inte ha några bidrags- eller pensionskostnader för
uppdragsutbildning.

7 § Om personal med statligt reglerad anställning anlitas för
uppdragsutbildning skall huvudmannen betala ersättning till staten för
statliga kostnader för pension m. m. Ersättningen beräknas per
undervisningstimme och skall motsvara tolv procent av lönekostnaden
för timmen. Den skall betalas till skolöverstyrelsen.

Av beloppet skall elva tolftedelar föras till inkomsttiteln Statliga
pensionsavgifter, netto och en tolftedel till anslaget Täckning av
merkostnader för löner och pensioner m. m.

8 § Skolöverstyrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs om den ekonomiska regleringen mellan staten och huvudmannen.