Lag (1986:1202) med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp

SFS nr
1986:1202
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-11

Regeringen får, i den utsträckning som bedöms vara nödvändig av
samhällsekonomiska skäl, meddela föreskrifter om de betalningsvillkor
som i yrkesmässig verksamhet säljare eller kreditgivare skall tillämpa
gentemot konsumenter vid kreditköp av varor, tjänster eller andra
nyttigheter. Regeringen får också meddela föreskrifter om skyldighet för
säljare och kreditgivare att lämna de upplysningar som behövs för
myndigheternas tillsyn.