Förordning (1986:1224) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

SFS nr
1986:1224
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:91
Upphävd
1988-07-01

Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan
angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget.

Förrättningar Avgift kronor

Fullständig Efter-
kontroll kontroll

Typbesiktning av

a) personbilar, lastbilar, bussar eller
terrängvagnar med en totalvikt av högst
3 500 kilogram

1. en grundmodell 7 615

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma
motorutförande och samma huvudtyp av
karosseri som grundmodellen men med
annan utrustning 3 795

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell
endast i fråga om däckdimensioner 1 265

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram

1. en grundmodell 12 640

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell
endast i fråga om däckdimensioner 1 265

c) motorcyklar eller terrängskotrar 5 230

d) husvagnar

1. en grundmodell 7 615

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp
av karosseri som grundmodellen men med
annan utrustning 3 120

Förrättningar Avgift kronor

Fullständig Efter-
kontroll kontroll

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
genom att kopplingsanordningen är avsedd
för en annan kulstorlek 1 265

4. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om däckdimensioner 1 265

e) andra släpvagnar med bromsutrustning
och med en totalvikt av högst 3 500
kilogram

1. en grundmodell 3 795

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp av
karosseri som grundmodellen men med
fällbar framläm eller huv över
godsutrymmet 1 945

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
genom att kopplingsanordningen är avsedd
för en annan kulstorlek 1 265

4. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om däckdimensioner 1 265

f) andra släpvagnar med bromsutrustning
och med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram

1. en grundmodell 7 615

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om däckdimensioner 1 265

g) släpvagnar utan bromsutrustning,
släpslädar eller terrängsläp

1. en grundmodell 1 945

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om kopplingsanordningen 1 265

h) mopeder 2 190

Förrättningar Avgift kronor

Fullständig Efter-
kontroll kontroll

Prövning av frågor om godkännande av
fordon enligt bilavgaskungörelsen
(1972:596) (avgascertifiering)

a) prövning av ansökan jämte en
provning

1. grundavgift för en motorfamilj 10 235

2. tilläggsavgift per bil i en
motorfamilj som sökanden enligt uppgift
i ansökan om certifiering beräknar
sälja av motorfamiljen 7

b) för varje ytterligare provning 1 810

Registreringsbesiktning av

a) personbilar, traktorer (ombyggda
bilar), sådana lastbilar, bussar eller
terrängvagnar som har en totalvikt av
högst 3 500 kilogram, om fordonet inte
tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 320

b) sådana fordon som avses under a) men
som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 220

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av 3 501–7 000
kilogram 410

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar 460

e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och tre eller flera axlar 510

f) motorcyklar eller terrängskotrar 205

g) husvagnar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 290

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 190

Förrättningar Avgift kronor

Fullständig Efter-
kontroll kontroll

h) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp

1. med en totalvikt av högst 3 500
kilogram 190

2. med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram och högst två axlar 410

3. med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram och tre eller flera axlar 455

i) amatörbyggda fordon

tilläggsavgifter till a), b) och f) ovan 135

j) ombyggda fordon

tilläggsavgifter till a), b) och f) ovan 85

k) bilar som avses bli godkända för
persontransporter i beställningstrafik
med lättare fordon

tilläggsavgifter till a) och b) ovan 85

l) bilar med bostadsinredning och
gasolanläggning

tilläggsavgifter till a) och b) ovan 85

Exportvagnsbesiktning 320

Kontrollbesiktning av

a) personbilar eller traktorer
(ombyggda bilar) 130 65

b) lastbilar, bussar eller
terrängvagnar som har en totalvikt av
högst 3 500 kilogram 130 65

c) lastbilar, bussar eller
terrängvagnar som har en totalvikt av
3 501–7 000 kilogram 170 80

d) lastbilar, bussar eller
terrängvagnar som har en totalvikt av
mer än 7 000 kilogram och högst två
axlar 230 95

Förrättningar Avgift kronor

Fullständig Efter-
kontroll kontroll

e) lastbilar, bussar eller
terrängvagnar som har en totalvikt av
mer än 7 000 kilogram och tre eller
flera axlar 275 110

f) motorcyklar, mopeder eller
terrängskotrar 80 40

g) husvagnar 105 60

h) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp

1. med en totalvikt av högst 3 500
kilogram 80 40

2. med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram och högst två axlar 145 80

3. med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram och tre eller flera axlar 185 90

Kopplingsbesiktning

a) om den företas i samband med en
registrerings- eller kontrollbesiktning 90

b) i andra fall 180

Besiktning av kilometerräknarapparatur
som innefattar

a) en särskild kontroll av
omräkningsfaktorn och som företas i
samband med någon annan besiktning 135

b) en särskild kontroll av
omräkningsfaktorn i övriga fall 150

c) en annan kontroll i samband med någon
annan besiktning 45

d) en annan kontroll i övriga fall 60 45

Mopedbesiktning 205

Lämplighetsbesiktning av

a) fordon som avses i 70 § första stycket
fordonskungörelsen (1972:595)

Förrättningar Avgift kronor

Fullständig Efter-
kontroll kontroll

1. om besiktningen företas i samband med
en registrerings- eller kontrollbe-
siktning 80

2. i övriga fall 105

b) fordon som är konstruerade för
transport av brandfarliga vätskor och
gaser 215

Besiktning av fordonsmonterade kranar
utom vajerspel eller personkorgar

a) första besiktning

1. om den företas i samband med en
annan besiktning 320

2. i övriga fall 340

b) återkommande besiktning

1. om den företas i samband med en
annan besiktning 220

2. i övriga fall 235

Besiktning av vajerspel 120

Besiktning av personkorgar 120

Besiktning av vinschar 120

Besiktning för viss internationell gods-
befordran på väg under tullförsegling
(TIR-besiktning)

a) typbesiktning 3 200

b) första besiktning 420

c) återkommande besiktning 370

Besiktning för befordran av farligt gods
på väg (ADR-besiktning)

a) första besiktning

1. grundavgift 415

2. avgift för varje ämnesklass som
besiktningen avser 240

Förrättningar Avgift kronor

Fullständig Efter-
kontroll kontroll

b) återkommande besiktning 415

Besiktning för internationell befordran
av lättfördärvliga livsmedel (ATP-
besiktning)

a) första besiktning 2 530

b) återkommande besiktning 1 900

Särskild besiktning föreskriven av
trafiksäkerhetsverket eller en
länsstyrelse i ett dispensärende 390
Plombering av en taxameters
fastsättning i ett fordon 125

Utfärdande av ett intyg enligt 34 §
bilregisterkungörelsen (1972:599) 21

För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i
stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst
325 kronor per timme.

Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad
kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I
fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med
efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast
föregående besiktningen av apparaturen.

Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars
inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av
inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande
belopp:

a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt
av högst 3 500 kilogram, till 165 kronor,

b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501–7 000
kilogram, till 205 kronor,

c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar, till 265 kronor, och

d)
för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och tre eller flera axlar, till 310 kronor.