Förordning (1986:1232) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser

SFS nr
1986:1232
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:826
Upphävd
2003-01-01

1 § Till ledning för registreringen hos riksskatteverket av
skattskyldiga enligt lagen (1986:1225) om tillfällig
förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar
och pensionsstiftelser skall uppgifter lämnas av
försäkringsinspektionen beträffande livförsäkringsbolag och
understödsföreningar och av länsstyrelse beträffande
pensionsstiftelser.

Skattskyldig som den 15 april 1987 inte har fått uppgift från
riksskatteverket om registrering skall anmäla detta till verket.
Sådan anmälan skall göras senast fyra månader efter den dag
som enligt 4 § nämnda lag ligger till grund för
förmögenhetsvärderingen.

2 § I fråga om tillfällig förmögenhetsskatt skall, utöver vad som
framgår av 1 § andra stycket förordningen (1984:247) om
punktskatter och prisregleringsavgifter, bestämmelserna i 3–4, 9
samt 17–20 §§ nämnda förordning tillämpas.