Lag (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

SFS nr
1986:1242
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1986-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:65

1 § Enligt denna lag får regeringen försöksvis lämna ekonomiska
föreningar tillstånd att utan hinder av bestämmelserna i 1 kap. 8 §
bostadsrättslagen (1991:614) bedriva verksamhet i vilken föreningen
tillämpar villkor som innebär att det med andelsrätt i föreningen
följer en rätt att hyra bostadslägenhet (kooperativ hyresrätt). Lag
(1991:626).

2 § Tillstånd får lämnas om den kommun i vilken föreningen skall
bedriva sin verksamhet tillstyrker denna och om föreningens stadgar
föreskriver att minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för
denne skall ingå i föreningens styrelse.

3 § Om tillstånd lämnas, får regeringen

1. medge föreningen rätt att tillämpa villkor som avviker från
12 kap. 15 § andra stycket första meningen och 19 §
jordabalken,

2. medge undantag från tillämpningen av 12 kap. 18 a § första –
femte styckena och 18 b – 18 h §§ jordabalken och
hyresförhandlingslagen (1978:304) i fråga om hus som föreningen
förvaltar,

3. ställa sådana villkor för föreningens verksamhet att syftet
med försöksverksamheten kan uppnås. Lag (1997:65).

3 a § Bestämmelsen i 12 kap. 45 § första stycket 1 jordabalken om
vissa upplåtelser av bostadslägenheter i andra hand gäller inte för
hyresrätt som upplåts av en förening som fått tillstånd enligt 1 §.
Lag (1993:401).

4 § Kommunen skall fortlöpande följa försöksverksamheten och på
begäran av regeringen lämna sådana uppgifter som behövs för att
verksamheten skall kunna utvärderas.

Kommunen skall bistå föreningar som har lämnats tillstånd enligt
denna lag med behövliga råd och upplysningar.

5 § Regeringens tillstånd eller kommunens tillstyrkan enligt denna
lag skall inte utgöra någon förutsättning för att registrera en
ekonomisk förening som avser att bedriva verksamhet med kooperativ
hyresrätt. Lag (1991:626).

Övergångsbestämmelser

1986:1242

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och gäller till utgången
av år 1996.

Vad regeringen i tidigare meddelade tillståndsbeslut har föreskrivit
om undantag från bostadssaneringslagen (1973:531) skall i stället
avse undantag från 12 kap. 18 a 18 c §§ jordabalken.

Tillstånd som har meddelats enligt denna lag skall fortfarande gälla
efter utgången av lagens giltighetstid. Lag (1994:1583).

1997:65

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997. Vad regeringen i
tidigare meddelade tillståndsbeslut har föreskrivit om undantag
från bostadssaneringslagen (1973:531) eller från 12 kap. 18 a
– 18 c §§ jordabalken skall i stället avse undantag från 12
kap. 18 a § första – femte styckena och 18 b – 18 h §§.