Förordning (1986:1255) om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om kommunala bostadstillägg

SFS nr
1986:1255
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-12-11

1 § Föreskrifterna i denna förordning skall gälla vid
försöksverksamhet under tiden den 1 januari 1987 — den 30 juni 1988
hos Göteborgs allmänna försäkringskassa och Kopparbergs läns allmänna
försäkringskassa i ärenden om kommunalt bostadstillägg enligt lagen
(1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till
folkpension.

2 § För pensionsberättigade, som är bosatta i Göteborgs kommun eller
inom verksamhetsområdena för lokalkontoren i Borlänge och Falun, får
vederbörande försäkringskassa vid omprövning av kommunalt
bostadstillägg som sker enbart på grund av ändrade bostadskostnader
ändra bostadstillägget även om den pensionsberättigade inte har ansökt
skriftligt om det.

3 § Vad som sagts i 2 § gäller under förutsättning att
försäkringskassan på annat sätt än genom skriftlig ansökan från den
pensionsberättigade har tillgång till eller inhämtar de uppgifter som
behövs för omprövningen.

4 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.