Förordning (1986:1282) om värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling

SFS nr
1986:1282
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:101
Upphävd
1988-03-23

I artikel I, 1 (b) i GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
finns
det intaget en värdegräns om 150 000 särskilda dragningsrätter (SDR) hos
internationella valutafonden. Denna värdegräns skall enligt förordningen
(1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig
upphandling tillämpas av vissa myndigheter. Regeringen föreskriver att
värdegränsen skall motsvaras av 1 254 000 svenska kronor.