Förordning (1986:134) om försöksverksamhet med förenklat dödsbevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse

SFS nr
1986:134
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:203
Upphävd
1987-07-01

Intyg för gravsättning eller eldbegängelse får utfärdas av
pastorsämbetena på grund av dödsbevis som under tiden den 1 april–den
30 juni 1986 har utfärdats av läkare inom Västerbottens läns
landstingskommun eller vid Danderyds sjukhus inom Stockholms läns
landstingskommun, även om beviset inte innehåller sådant uttalande om
dödsorsaken som avses i 14 § 2 mom. 2 begravningskungörelsen
(1963:540).