Förordning (1986:1346) med instruktion för skatteförvaltningen

SFS nr
1986:1346
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:832
Upphävd
1988-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:1222

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Med skatteförvaltningen avses i denna förordning riksskatteverket,
länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna.

Riksskatteverket är chefsmyndighet inom skatteförvaltningen.

2 § I varje län finns en länsskattemyndighet samt en eller flera lokala
skattemyndigheter. I kungörelsen (1973:796) om rikets indelning i
fögderier finns föreskrifter om de lokala skattemyndigheternas
verksamhetsområden.

3 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
riksskatteverket; såvitt gäller 18 § verksstadgan dock endast i den
utsträckning som framgår av 5 kap. 5 § denna förordning.

Verksstadgan skall, med undantag av 2 §, 3 § första stycket 2 och andra
stycket, 10 § samt 16–18 §§, tillämpas på länsskattemyndigheterna.

Bestämmelserna i 4–8 och 11–15 §§ verksstadgan skall tillämpas på de
lokala skattemyndigheterna.

2 kap. Riksskatteverket

Uppgifter

1 § Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet för frågor om
skatter, socialavgifter, folkbokföring och val, dels centralmyndighet
för administration av exekutionsväsendet, allt i den mån annat inte
följer av särskilda föreskrifter.

2 § Det åligger verket särskilt att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda
bemyndiganden,

2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom
verksamhetsområdet,

3. lämna direktiv för en ändamålsenlig utforming av organisationen och
arbetsformerna inom skatteförvaltningen,

4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till
skatteförvaltningens förfogande,

5. planera och leda skatte- och avgiftskontrollen.

Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har
angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå
samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom
skatteförvaltningen.

3 § I den mån annat inte följer av särskilda föreskrifter företräder
verket staten såväl vid som utom domstol i fråga om

1. fordran som drivs in av kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt
mål,

2. fordran som har samband med fordran i allmänt mål,

3. garantibelopp enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid
konkurs samt

4. skatteförvaltningens verksamhetsområde i övrigt.

Verket får bestämma att en länsskattemyndighet skall företräda staten i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

I mål där verket företräder staten får verket meddela tillstånd som
avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara ombud för
staten.

4 § Verket skall för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

1. årligen före den 1 september avge anslagsframställning,

2. varje år lämna räkenskaps- och redovisningshandlingar till
riksrevisionsverket.

Organisation

5 § Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören,
som är styrelsens ordförande, överdirektören, som är styrelsens vice
ordförande, och minst sex andra ledamöter.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på verket.

6 § Generaldirektören är chef för verket.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Han utövar
generaldirektörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter
beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes ställe vid
behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och överdirektören har förhinder utövas
generaldirektörens tjänst av den av cheferna för verkets
huvudavdelningar eller avdelningar som generaldirektören bestämmer.
Förordning (1987:1222).

7 § Inom verket finns elva avdelningar.

Tre avdelningar bildar en skatterättslig huvudavdelning:
processavdelningen, skatterättsavdelningen och beskattningsavdelningen.

Tre avdelningar bildar en skatteadministrativ huvudavdelning:
uppbördsavdelningen, taxerings- och revisionsavdelningen samt
utvecklingsavdelningen.

De övriga fem avdelningarna är exekutionsavdelningen, avdelningen för
folkbokföring och val, ekonomiavdelningen, personalavdelningen samt den
tekniska avdelningen.

Varje huvudavdelning förestås av en skattechef. Avdelningen för
folkbokföring och val förestås av en folkbokföringsdirektör,
ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör, personalavdelningen av en
personaldirektör, den tekniska avdelningen av en teknisk direktör samt
var och en av de övriga avdelningarna av en skattedirektör. Förordning
(1987:1222).

8 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

9 § Inom verket finns en nämnd för rättsärenden och en
sjömansskattenämnd. Till verket är en forskarskattenämnd knuten.

Till nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden finns ett
gemensamt kansli som förestås av en kanslichef.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,

3. frågor om årliga anslagsframställningar och andra frågor av större
ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst halva antalet övriga i 5 § första stycket angivna ledamöter är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet andra
ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, nämnden för
rättsärenden eller sjömansskattenämnden avgörs av generaldirektören
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt
vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

14 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
verket har meddelat eller grunder som verket tillämpar.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
andra meningen avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende
ankommer på chefen för den avdelnig dit ärendet hör eller på en särskilt
förordnad föredragande. Generaldirektören får själv överta beredning och
föredragning av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

En chef för huvudavdelning eller avdelning har rätt att närvara när ett
ärende som hör till dennes sakområde föredras av någon annan. Förordning
(1987:1222).

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

17 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning

19 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för
högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänster som chef för huvudavdelning och avdelning, allmänt ombud samt
kanslichef vid nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket. Förordning (1987:1222).

Nämnden för rättsärenden

20 § Nämnden för rättsärenden sammanträder på två avdelningar, en för
indirekt skatt och en för övriga ärenden.

Nämnden består av högst arton ledamöter och högst tjugofyra suppleanter
som regeringen förordnar för högst fyra år. Bland ledamöterna utser
regeringen två ordförande och tre vice ordförande.

Ledamöternas och suppleanternas fördelning på avdelningarna bestäms av
regeringen.

21 § Av nämnden för rättsärenden avgörs ärenden angående förhandsbesked,
bindande förklaringar och dispenser i rättsfrågor.

22 § Nämnden för rättsärenden är vid avgörande av ärenden angående
förhandsbesked och bindande förklaringar beslutför när minst sex
ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför i ett sådant ärende
med fyra eller fem ledamöter, om minst fyra av dessa, bland dem
ordföranden, är ense om utgången i ärendet.

I övriga ärenden är nämnden beslutför när minst tre ledamöter är
närvarande. Flera än åtta ledamöter får inte delta i nämndens beslut.
Bland ledamöterna skall ingå en ordförande eller vice ordförande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad.

Nämnden får överlämna åt en ordförande eller vice ordförande att besluta
ensam i ärenden av enkel beskaffenhet.

23 § En ordförande eller vice ordförande i nämnden för rättsärenden får
kalla sakkunnig och, även om hinder för någon ledamot inte föreligger,
suppleant att närvara vid överläggningarna men dock inte att delta i
nämndens beslut.

24 § Generaldirektören får delta i handläggningen av och beslut i ärende
som behandlas av nämnden för rättsärenden när han finner anledning till
det. Han tjänstgör då som nämndens ordförande. Bestämmelserna i 22 och
23 §§ om ordföranden skall då avse generaldirektören.

Sjömansskattenämnden och forskarskattenämnden

25 § Om sjömansskattenämndens sammansättning och uppgifter finns
bestämmelser i lagen (1958:295) om sjömansskatt.

26 § Om forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter finns
bestämmelser i lagen (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid
tillfälligt arbete i Sverige.

3 kap. Länsskattemyndigheterna

Uppgifter

1 § Länsskattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för frågor
om skatter, socialavgifter och folkbokföring, om annat inte följer av
särskilda föreskrifter. Myndigheten bistår riksskatteverket med vissa
administrativa arbetsuppgifter som rör exekutionsväsendet i länet.

Länsskattemyndigheten är under riksskatteverket chefsmyndighet för de
lokala skattemyndigheterna i länet och skall meddela de beslut som
behövs i fråga om verksamheten hos dessa myndigheter, om detta inte
ankommer på annan.

2 § Länsskattemyndigheten skall på det sätt riksskatteverket närmare
bestämmer varje år till verket lämna planerings- och budgetunderlag för
skatteförvaltningen samt räkenskaps- och redovisningshandlingar för
skatteförvaltningen och exekutionsväsendet i länet.

3 § Länsskattemyndigheten skall bistå länsstyrelsen i arbetet med de
allmänna valen.

4 § I mål där länsskattemyndigheten, efter riksskatteverkets beslut om
det, skall företräda staten får länsskattemyndigheten meddela tillstånd
som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara ombud
för staten.

Organisation

5 § Länsskattemyndigheten leds av en styrelse. Ledamöter av denna är
länsskattechefen, som är styrelsens ordförande, samt sex–åtta andra
ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på länsskattemyndigheten.

6 § Chef för länsskattemyndigheten är en länsskattechef.

Vid länsskattemyndigheten i Stockholms län finns en biträdande
länsskattechef.

7 § Länsskattemyndigheterna i Stockholms län, Malmöhus län samt
Göteborgs och Bohus län består av en taxeringsenhet, en revisionsenhet,
en besvärsenhet, en mervärdesskatteenhet och en uppbördsenhet, som är
indelade i sektioner, samt en dataenhet och en administrativ enhet.

I Gotlands län består länsskattemyndigheten av en taxerings-, uppbörds-
och dataenhet, en revisions- och mervärdesskatteenhet, en besvärsenhet
samt en administrativ enhet.

I övriga län består länsskattemyndigheten av en taxeringsenhet, en
revisionsenhet, en besvärsenhet, en mervärdesskatteenhet, en
uppbördsenhet, en dataenhet och en administrativ enhet.

Varje enhet och sektion förestås av en enhetschef respektive
sektionschef.

8 § Hos länsskattemyndigheten finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

Ärendenas handläggning

9 § Styrelsen skall följa tillämpningen av skatte-, taxerings-, avgifts-
och uppbördsförfattningarna men har inte rätt att bestämma hur en sådan
författning i särskilt fall skall tillämpas.

Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra väsentliga ekonomiska frågor,

3. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning, eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning.

Styrelsen skall i övrigt informeras om viktigare frågor om planeringen
av verksamheten inom länet samt om andra väsentliga frågor inom
verksamhetsområdet.

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet
övriga ledamöter är närvarande.

11 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får länsskattechefen besluta ensam
i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut
som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
länsskattechefen ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av länsskattechefen, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

13 § När länsskattechefen har förhinder fullgörs dennes uppgifter av den
tjänsteman som länsskattechefen bestämmer.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende
ankommer på chefen för den enhet eller sektion dit ärendet hör eller på
en särskilt förordnad föredragande. Länsskattechefen får överta
beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av
styrelsen.

Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet
föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer sektionscheferna.

När länsskattemyndigheten avgör ett ärende som är av väsentlig betydelse
för den lokala skattemyndighetens verksamhet, bör fögderichefen närvara
vid den slutliga handläggningen.

15 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

16 § Länsskattechefen får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

18 § Länsskattemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen
för den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer. En kopia
skall lämnas till riksskatteverket när arbetsordningen antas eller
ändras. Länsskattemyndigheten fastställer de allmänna bestämmelser i
övrigt som behövs för arbetet inom myndigheten och får meddela särskilda
föreskrifter om personalens tjänsteutövning (handläggningsordning).

Tjänstetillsättning m. m.

19 § Länsskattechefen förordnas av regeringen för högst sex år efter
anmälan av riksskatteverket.

Styrelsens övriga ledamöter och ersättare för dessa förordnas av
regeringen för högst tre år. Regeringen utser en av ledamöterna att vara
vice ordförande.

Tjänster som enhetschef och sektionschef tillsätts av riksskatteverket
efter förslag av länsskattemyndigheten. Motsvarande gäller tjänsten som
biträdande länsskattechef vid länsskattemyndigheten i Stockholms län.

Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

20 § Länsskattemyndigheten får förordna att en tjänsteman vid
myndigheten skall tjänstgöra vid en lokal skattemyndighet i länet.

Semester och annan ledighet

21 § Länsskattechefen bestämmer om förläggningen av sin semester och om
annan ledighet för sig själv. Fråga om ledighet för annat än semester,
sjukdom, eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller
på grund av regeringens bemyndigande, avgörs dock av riksskatteverket, i
de fall ledigheten skall vara längre än trettio dagar i följd. Om den
ledighet som länsskattechefen själv bestämmer över beräknas vara längre
än tre månader i följd, skall han underrätta riksskatteverket.

22 § Förläggningen av personalens semester bestäms av
länsskattemyndigheten. Även annan ledighet beviljas av myndigheten. För
den som innehar eller uppehåller en tjänst som enhetschef prövar dock
riksskatteverket frågor om ledighet för annat än sjukdom eller sådant
allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller på grund av
regeringens bemyndigande, om ledigheten skall vara minst sex månader i
följd.

Övrigt

23 § Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket
lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller enhetscheferna och
sektionscheferna.

4 kap. De lokala skattemyndigheterna

Uppgifter

1 § Den lokala skattemyndigheten är lokal förvaltningsmyndighet för
frågor om skatter, socialavgifter, pensionsgrundande inkomst och
folkbokföring, allt i den mån annat inte följer av särskilda
föreskrifter.

Till den lokala skattemyndighetens uppgifter hör också att upprätta
allmän röstlängd.

2 § Det åligger den lokala skattemyndigheten att bestyrka skriftlig
uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri
rättshjälp hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

3 § Den lokala skattemyndigheten skall varje år lämna planerings- och
budgetunderlag till länsskattemyndigheten.

Organisation

4 § Chef för den lokala skattemyndigheten är en fögderichef.

5 § De lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Helsingborgs, Huddinge,
Linköpings, Malmö, Norrköpings, Stockholms, Sundsvalls, Uppsala,
Västerås och Östersunds fögderier indelas i en administrativ enhet, en
eller två skatteenheter och en arbetsgivarenhet. Vid den lokala
skattemyndigheten i Stockholms fögderi finns dessutom en
folkbokföringsenhet.

De lokala skattemyndigheterna på följande orter indelas i en
serviceenhet, en granskningsenhet och en arbetsgivarenhet: Borlänge,
Borås, Eksjö, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gävle, Halmstad, Handen,
Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Katrineholm,
Kristianstad, Lidköping, Ljungby, Lund, Mora, Nyköping, Skara,
Skellefteå, Skövde, Sollentuna, Solna, Sunne, Trelleborg, Uddevalla,
Umeå, Vetlanda, Visby, Vänersborg, Värnamo, Växjö, Ängelholm och Örebro.

Övriga lokala skattemyndigheter indelas i en serviceenhet och en
granskningsenhet.

Den lokala skattemyndigheten fastställer själv sin detaljorganisation.

6 § Hos de lokala skattemyndigheterna finns utöver vad som följer av 5
§, personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i
mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning m. m.

7 § Ärendena avgörs av fögderichefen. I den mån ärendena inte är av
sådant slag att de behöver prövas av fögderichefen, får de avgöras av
annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut av länsskattemyndigheten.

8 § Länsskattemyndigheten beslutar om arbetsordningen för en lokal
skattemyndighet inom ramen för den normalarbetsordning som
riksskatteverket fastställer. Länsskattemyndigheten fastställer de
allmänna bestämmelser i övrigt som behövs för arbetet inom en lokal
skattemyndighet. En kopia skall lämnas till riksskatteverket när
arbetsordningen antas eller ändras. Den lokala skattemyndigheten får
meddela särskilda föreskrifter om personalens tjänsteutövning
(handläggningsordning).

Tjänstetillsättning m. m.

9 § Tjänster som fögderichef tillsätts av riksskatteverket efter förslag
av länsskattemyndigheten. Tjänsterna som chef för de lokala
skattemyndigheterna i Göteborgs, Malmö och Stockholms fögderier
tillsätts dock av regeringen efter anmälan av riksskatteverket.

Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

Länsskattemyndigheten får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut
överlämna åt en lokal skattemyndighet att tillsätta tjänster som avses i
andra stycket. En sådan delegation får dock inte avse tjänster som chef
för enhet vid lokal skattemyndighet.

10 § När länsskattemyndigheten tillsätter en tjänst eller ett vikariat
på en tjänst vid en lokal skattemyndighet skall fögderichefen delta i
den slutliga handläggningen av ärendet.

11 § Länsskattemyndigheten får förordna att en tjänsteman vid en lokal
skattemyndighet skall tjänstgöra vid länsskattemyndigheten eller vid en
annan lokal skattemyndighet i länet.

Semester och annan ledighet m. m.

12 § Fögderichefen bestämmer om förläggningen av sin semester och om
annan ledighet för sig själv. Fråga om ledighet för annat än semester,
sjukdom eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller
på grund av regeringens bemyndigande, avgörs dock av
länsskattemyndigheten, om ledigheten skall vara minst 30 dagar i följd.
Om den ledighet som fögderichefen själv bestämmer över beräknas vara
längre än tre månader i följd, skall han underrätta
länsskattemyndigheten.

13 § Förläggningen av personalens semester bestäms av den lokala
skattemyndigheten. Även annan ledighet beviljas av myndigheten.

14 § Länsskattemyndigheten meddelar beslut om anställningens upphörande
enligt 7 kap. 3, 4 eller 10 § lagen (1976:600) om offentlig anställning
för en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet.

Mottagning för allmänheten

15 § Länsskattemyndigheten får bestämma att en lokal skattemyndighet
skall ha mottagning för allmänheten även på en annan ort än
stationeringsorten. Tid och lokal för sådan mottagning bestäms av
länsskattemyndigheten och tillkännages genom anslag.

Övrigt

16 § En myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning utövas av länsskattemyndigheten i fråga om
tjänstemän vid en lokal skattemyndighet.

Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket
lagen om offentlig anställning gäller fögdericheferna.

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Tjänstetillsättning m. m.

1 § En myndighets befogenhet enligt 7 § inrättandeförordningen
(1985:915) utövas av riksskatteverket i fråga om tjänster vid
länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna. Befogenheten
får helt eller delvis överlämnas till länsskattemyndigheten.

2 § Om en tjänst har kungjorts ledig till ansökan i Post- och Inrikes
Tidningar, skall myndighetens beslut eller förslag om tillsättning eller
beslut att inte tillsätta tjänsten tillkännages på samma sätt.
Myndigheten får i stället tillkännage beslutet eller förslaget på
myndighetens anslagstavla, om underrättelse om detta samtidigt sänds
till varje sökande som inte är anställd hos myndigheten.

Bisysslor

3 § En tjänsteman inom skatteförvaltningen får inte mot ersättning lämna
skattskyldiga eller arbetsgivare biträde med upprättande av deklaration
eller annan uppgift eller handling enligt skatte-, taxerings-, avgifts-
eller uppbördsförfattningarna eller annat biträde i skatte-, avgifts-
eller uppbördsfrågor. En tjänsteman vid en länsskattemyndighet får dock
mot ersättning lämna biträde åt skattskyldiga eller arbetsgivare utom
länet i ärenden av enkel beskaffenhet. Detsamma gäller för en tjänsteman
vid en lokal skattemyndighet i fråga om skattskyldiga eller arbetsgivare
utom fögderiet.

4 § I fråga om annan tjänst som regeringen tillsätter än tjänst som
generaldirektör eller överdirektör lämnar riksskatteverket besked enligt
37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) om en bisyssla
enligt myndighetens mening är förenlig med lagen (1976:600) om offentlig
anställning.

Överklagande

5 § Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas hos
länsskattemyndigheten och länsskattemyndighetens beslut får överklagas
hos riksskatteverket.

Beslut av riksskatteverket får överklagas enligt 18 § allmänna
verksstadgan (1965:600). Beslut som verket har fattat som tredje instans
får dock överklagas endast om det är fråga om ett sådant beslut som
enligt 18 § verksstadgan skall överklagas hos någon annan än regeringen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är
särskilt föreskrivet.

6 § I fråga om beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller
beslut om att inte tillsätta en tjänst räknas överklagandetiden, om
tillkännagivandet sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar,
från dagen för införandet i tidningen eller, om tillkännagivandet sker
på anslagstavla, från den dag anslaget skedde. Detsamma gäller beslut om
långtidsvikariat som tillsätts på samma sätt som tjänsten.