Förordning (1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål

SFS nr
1986:1347
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1986-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:395
Upphävd
1998-10-01

1 § Förekommer vid mer än en länsrätt mål om beskattning som
gäller likartade frågor rörande företag i samma koncern eller
som på annat sätt har nära samband med varandra, bör målen
handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd
olägenhet för någon enskild. Motsvarande gäller om mål enligt
skattebetalningslagen (1997:483) har nära samband med mål
enligt lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande
inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om
sådana mål har nära samband med mål om beskattning.
Förordning (1997:1080).

2 § I fråga om överlämnande av mål skall samråd på lämpligt sätt ske
mellan länsrätterna. Råder olika meningar huruvida målen skall föras
samman förfaller frågan. Kan enighet inte nås om vilken länsrätt som
skall handlägga målen, skall dessa föras till den länsrätt vid vilken
talan först anhängiggjorts.

3 § Om överlämnande av mål skall parterna underrättas.

Övergångsbestämmelser

1986:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 men tillämpas inte
i mål som har anhängiggjorts dessförinnan.

1997:1080

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter tilllämpas fortfarande i fråga om mål enligt lagen
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.