Förordning (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)

SFS nr
1986:1348
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1986-12-16
Författningen har upphävts genom
2000:866
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:1280

Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela sådana
verkställighetsföreskrifter om

1. beräkning av produktionskostnad för djur i jordbruk eller renskötsel
som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 §
kommunalskattelagen (1928:370),

2. beräkning av avdrag för kostnader för resor till och från
arbetsplatsen med egen bil som avses i punkt 4 andra stycket av
anvisningarna till 33 § samma lag,

3. värdering av bilförmån och kostförmån som avses i 42 § tredje stycket
samma lag. Förordning (1990:1280).

Övergångsbestämmelser

2000:866

Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om föreskrifter som
skall tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.