Bilavgaslag (1986:1386)

SFS nr
1986:1386
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1080
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1708

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att förebygga att bilar och andra
motorfordon orsakar skador på människors hälsa eller på miljön
genom utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen.
Lag (1998:1708).

2 § Motorfordon skall vara så konstruerade och utrustade att
de inte släpper ut avgaser och andra ämnen i större mängd än
vad som kan godtas från hälso- och miljöskyddssynpunkt.
Lag (1998:1708).

2 a § Bilar skall delas in i miljöklasser. I fråga om lastbi-
lar och bussar med en totalvikt över 3 500 kilogram skall
indelningen endast omfatta bilar som är försedda med dieselmo-
tor. En bil hänförs till den miljöklass som anges av tillver-
karen, om bilen uppfyller utsläppskraven för den angivna
miljöklassen.

Indelningen i miljöklasser skall omfatta

a) bilar som uppfyller de grundläggande krav i fråga om utsläpp
av avgaser och andra ämnen som beslutats inom Europeiska
gemenskaperna (miljöklass 3),

b) bilar som har väsentligt lägre utsläpp eller uppfyller högre
krav i fråga om avgasreningssystemens hållbarhet (miljöklass
2),

c) bilar enligt b) som dessutom uppfyller särskilt höga krav
beträffande avgasreningssystemens hållbarhet eller som till
följd av låga utsläpp av avgaser och andra ämnen eller låga
bulleremissioner är särskilt lämpade för användning i
tätortstrafik (miljöklass 1),

d) bilar som är inrättade för att drivas med enbart
elektricitet från batterier (miljöklass 1 E),

e) bilar som är inrättade för att drivas med antingen
elektricitet från batterier eller förbränningsmotor (miljöklass
1 H). Lag (1997:1143).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen
från motorfordon samt om fordonens beskaffenhet, utrustning,
hållbarhet och funktion för att uppfylla uppställda krav på
begränsning av utsläpp,

2. skyldighet att underhålla den utrustning på fordonen som
begränsar utsläppen och att använda visst bränsle,

3. kontroll och tillsyn av att fordonen uppfyller kraven på
begränsning av utsläpp,

4. utfärdande av typgodkännande, registrering, ibruktagande och
försäljning av fordon och motorer,

5. de utsläppskrav och övriga tekniska villkor som skall gälla
för miljöklasserna, och

6. förfarandet vid miljöklassning av fordon. Lag (1998:1708).

Tillsyn

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

5 § En tillsynsmyndighet får förelägga en tillverkare av
motorfordon att utan ersättning lämna de upplysningar,
tillhandahålla de fordon, fordonsdelar och handlingar samt
utföra de undersökningar som behövs för tillsynen. Ett
föreläggande får förenas med vite.

För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till
tillträde till en fabrik eller annan anläggning och får där
göra undersökningar.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för
tillsynen. Lag (1998:1708).

Tillverkarens ansvar

6 § I fråga om sådana bilar med förbränningsmotor som
miljöklassindelas enligt 2 a § första stycket svarar
tillverkaren gentemot ägarna av fordonen för att brister
kostnadsfritt avhjälps, om det vid en myndighets kontroll eller
på annat tillförlitligt sätt visas att fordonen inte uppfyller
de krav som föreskrivits med stöd av 3 §. Tillverkaren skall
också svara för de kostnader som föranleds av

1. ny kontrollbesiktning efter anmärkning mot
avgasreningssystemet, och

2. körförbud för bilen som beror på omständigheter som
tillverkaren svarar för.

Tillverkaren är inte skyldig att avhjälpa brister på fordon som
är äldre än fem år och inte heller brister som beror på
fordonens ägare eller brukare eller på en olyckshändelse eller
därmed jämförlig omständighet. Skyldigheten gäller inte heller
fordon med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som har körts
mer än 80 000 kilometer eller fordon med högre totalvikt som
har körts mer än 160 000 kilometer.

Tillverkarens ansvar gäller om bilägaren

1. låter bilen genomgå den underhållsservice som behövs för att
vidmakthålla funktionerna hos bilens utsläppsbegränsande
anordningar,

2. vid bensinmotordrift inte använder bränsle som kan försämra
funktionen hos bilens utsläppsbegränsande anordningar,

3. vid utbyte av utsläppsbegränsande anordningar inte skaffar
nya delar som från miljösynpunkt är sämre än de delar som bilen
var utrustad med när den var ny. Lag (1997:1143).

6 a § Om bilägaren låter någon annan än tillverkaren avhjälpa
brist som omfattas av tillverkarens ansvar enligt 6 § och
därvid anlitar någon som yrkesmässigt utför bilreparationer, är
tillverkaren skyldig att betala skälig ersättning för
reparationen till den som har utfört arbetet. Denne har inte
rätt att få betalning för reparationen från bilägaren och får
inte heller gentemot bilägaren göra gällande åtgärder som kan
komma i fråga vid bristande betalning.

Anspråk på ersättning som avses i första stycket skall, om inte
tillverkaren medger annat, åtföljas av en redogörelse för de
åtgärder som har vidtagits och en utredning om resultatet av
reparationen. Tillverkaren har rätt att inom två veckor från
det att han fick del av ersättningsanspråket kräva att den som
har utfört arbetet tillställer tillverkaren på dennes bekostnad
de delar som har bytts ut vid reparationen. Tillverkaren får
inte ifrågasätta betalningsskyldigheten sedan fyra veckor har
förflutit efter det att han fick del av ersättningsanspråket
och, om han har krävt att erhålla utbytta delar, dessa delar
tillställdes honom.

Om tillverkaren har betalat ersättning som avses i första
stycket, får han därefter inte gentemot bilägaren åberopa brist
i reparationen som sådan omständighet som avses i 6 § andra
stycket. Lag (1997:1143).

7 § Visar det sig beträffande fordon av viss typ att de krav
på begränsning av utsläpp som har föreskrivits med stöd av 3 §
eller som gäller för den miljöklass som fordonen tillhör inte
uppfylls i godtagbar utsträckning, skall den myndighet som
regeringen bestämmer förelägga tillverkaren att vidta de
åtgärder som behövs för att bristerna skall avhjälpas.
Föreläggandet får förenas med vite.

Regeringen får meddela föreskrifter som inskränker
tillämpningen av första stycket till vissa slag av fordon.
Lag (1997:1143).

8 § I fråga om fordon som tillverkas utomlands svarar den som
yrkesmässigt för in fordon till Sverige för tillverkarens
räkning solidariskt med tillverkaren för de förpliktelser som
tillverkaren har enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

Tillverkaren är inte ansvarig för fordon som förts in i Sverige
av någon annan än tillverkaren själv eller av den som annars
för in fordon i Sverige för tillverkarens räkning.
Lag (1997:1143).

Avgifter

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att särskilda avgifter skall tas ut för tillsyn och
kontroll enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen (kontrollavgift). Lag (1997:1143).

10 § Om undantag från meddelade föreskrifter medges för ett
visst motorfordon eller en grupp av sådana fordon, får en
avgift till staten tas ut för varje fordon som undantaget
omfattar (dispensavgift).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om dispensavgiftens beräkning.
Härvid skall iakttas att avgiften bör utjämna de ekonomiska
fördelarna för den avgiftsskyldige av att fordonet inte
uppfyller uppställda krav. Lag (1998:1708).

Överklagande m.m.

11 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna
lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1997:1143).

12 § har upphört att gälla genom lag (1996:542).

13 § har upphört att gälla genom lag (1996:542).

Övergångsbestämmelser

1986:1386

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Bestämmelserna i 2 § tredje
stycket samt 6–8, 12 och 13 §§ gäller dock inte motordrivna fordon som
vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1988 eller
tidigare års modell.

1990:614

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Äldre föreskrifter skall tillämpas på fordon som vid registrerings-
eller typbesiktning betecknats som 1992 eller tidigare års modell.

1991:655

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Bestämmelserna i 2 a § tillämpas första gången på fordon som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknas som 1993 års modell eller
senare års modell.

1991:2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1995:64

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1996:542

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 men tillämpas inte i de
fall där det första beslutet i ett ärende enligt 7 § fattats innan
dess.