Förordning (1986:1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad

SFS nr
1986:1398
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:415
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt bidrag som
lämnas för att kompensera hyresgäster och bostadsrättshavare för en
del av den ökning av bostadskostnaderna som föranleds av en ombyggnad
(kvarboendegaranti).

I förordningen finns också bestämmelser om särskilda förutsättningar
för bostadslån som sammanhänger med kvarboendegarantin.

2 § Bidragsverksamheten sköts av bostadsstyrelsen,
länsbostadsnämnderna och kommunerna. Verksamheten i kommunerna sköts
av kommunstyrelsen, om inte kommunen beslutat att den skall utövas av
något annat kommunalt organ.

Förutsättningar för bidrag

3 § För bidrag krävs att

1. hyres- eller bostadsrättshus byggs om med stöd av bostadslån enligt
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

2. ansökan om bidrag kommer in till kommunen före utgången av år
1989,

3. husägaren förbinder sig att för de hyresgäster eller
bostadsrättshavare som enligt 4 § omfattas av kvarboendegaranti, vid
varje debitering under bidragstiden minska de hyror eller årsavgifter
som slutligt bestämts för tiden efter ombyggnaden med en motsvarande
del av bidraget.

4 § Bidrag lämnas för de hyresgäster eller bostadsrättshavare som hade
sin stadigvarande bostad i huset vid tiden för ansökan om bostadslån
och som bor kvar i eller flyttar tillbaka till huset när ombyggnaden
har färdigställts. Bidrag lämnas även för de hyresgäster eller
bostadsrättshavare som flyttat från ett hus på grund av ombyggnad och
som därefter flyttar in i annat ombyggt hus som ingår i samma
ombyggnadsprojekt.

Bidrag lämnas dock inte

1. för den som hyr sin lägenhet i andra hand,

2. för tid efter det att en hyresgäst eller bostadsrättshavare som
avses i första stycket avflyttat från lägenheten,

3. för tid som en hyresgäst eller bostadsrättshavare hyr ut sin
lägenhet i dess helhet i andra hand.

Särskilda förutsättningar för bostadslån

5 § I ärenden om bostadslån för ombyggnad av hyres- och
bostadsrättshus, i vilka ansökan om lån kommer in till kommunen under
tiden den 1 januari 1987–den 31 december 1989, gäller utöver de
förutsättningar för lån som anges i 5–23 §§
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) att

1. husägaren i samband med låneansökan ger in en ansökan om bidrag
enligt denna förordning,

2. husägaren i samband med låneansökan förbinder sig att minska hyror
eller årsavgifter på sätt som anges i 3 § 3 denna förordning.

Bidragets storlek

6 § Bidragets storlek bestäms på grundval av ett bidragsunderlag.

Bidragsunderlaget beräknas på den del av den faktiska ökningen av
årshyran eller årsavgiften efter ombyggnaden, uttryckt i kronor per
kvadratmeter, som överstiger 25 kronor. Denna hyres- eller
avgiftsökning, multiplicerad med den primära bruksarean på
hyresgästens eller bostadsrättshavarens lägenhet före ombyggnaden,
utgör bidragsunderlaget. Närmare föreskrifter för beräkning av arean
meddelas av bostadsstyrelsen.

Bidrag lämnas för en tid av tre år räknat från den tidpunkt då
slutligt bestämd hyra eller årsavgift efter ombyggnaden tas ut av
hyresgästen eller bostadsrättshavaren. Under det första bidragsåret
lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar 60 procent av
bidragsunderlaget. För andra och tredje bidragsåret lämnas bidrag med
två tredjedelar respektive en tredjedel av det ursprungliga
bidragsbeloppet.

Ansökan om bidrag

7 § Ansökan om bidrag skall göras av husägaren och lämnas in
till kommunen.

Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av
bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas de handlingar och den
övriga utredning som bostadsstyrelsen föreskriver.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall
sökanden lämna på heder och samvete.

8 § Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall kommunen ge
sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna.

9 § Kommunen skall med eget yttrande sända handlingarna till
länsbostadsnämnden.

Beslut om bidrag

10 § Finner länsbostadsnämnden att bidrag kan komma att beviljas,
skall nämnden meddela preliminärt beslut om bidrag.

I beslutet skall nämnden ange vilka hyresgäster eller
bostadsrättshavare som kan omfattas av kvarboendegaranti samt under
vilka förutsättningar bidrag kan komma att beviljas.

11 § När ombyggnaden har färdigställts och hyrorna eller årsavgifterna
slutligt har bestämts för lägenheterna i huset efter ombyggnaden,
skall husägaren ansöka om slutligt beslut om bidrag. I fråga om sådan
ansökan skall bestämmelserna i 7–9 §§ tillämpas.

I det slutliga beslutet skall länsbostadsnämnden ange vilka
hyresgäster eller bostadsrättshavare som omfattas av kvarboendegaranti
samt bidragsunderlaget för var och en av dem.

12 § Beslut om bidrag skall länsbostadsnämnden sända till husägaren,
kommunen och berörda hyresgäster eller bostadsrättshavare.

Utbetalning av bidrag m.m.

13 § Bidrag betalas ut i efterskott för ett bidragsår i sänder.
Utbetalning sker på ansökan av husägaren. I fråga om sådan ansökan
skall bestämmelserna i 7 och 8 §§ tillämpas.

14 § Kommunen beslutar om utbetalning av bidrag. Bostadsstyrelsen
sköter utbetalningen.

15 § Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av bidrag, om
husägaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt
belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats
eller lämnats med för högt belopp och husägaren skäligen borde ha
insett detta.

Överklagande

16 § Kommunens beslut får överklagas hos länsbostadsnämnden.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos bostadsstyrelsen.

Bostadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1986:1398

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas även
i fall då ansökan om bostadslån för ombyggnad har kommit in till
kommunen under tiden den 5 november–den 31 december 1986 och
husägaren begär bidrag enligt denna förordning. I sådant fall skall
husägaren — med avvikelse från vad som anges i 5 § — senast den 10
februari 1987 komma in med en ansökan om bidrag och komplettera sin
låneansökan med en förbindelse enligt 5 § 2 denna förordning.

1992:415

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande

1. i ärenden i vilka slutligt beslut om bidrag har meddelats före den 1
juli 1992 och

2. i ärenden med endast preliminärt beslut om bidrag, om ombyggnaden har
färdigställts och ansökan om slutligt beslut kommit in till kommunen
senast den 30 juni 1992.