Förordning (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder

SFS nr
1986:1399
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:414
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas bidrag till ägare av nybyggda
bostadshus som innehåller hyres- eller bostadsrättslägenheter.

2 § Bidragsverksamheten sköts av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna
och kommunerna. Verksamheten i kommunerna sköts av kommunstyrelsen, om
inte kommunen beslutat att den skall utövas av något annat kommunalt
organ.

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 § Bidrag lämnas under förutsättning att

1. huset uppförs med stöd av bostadslån enligt
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

2. huset är beläget i något av de områden som anges i en till denna
förordning fogad förteckning (bilaga) och

3. byggnadsarbetena påbörjas någon gång under åren 1987 och 1988.

Bidrag lämnas även om byggnadsarbetena har påbörjats under år 1986 och
preliminärt beslut om bostadslån eller beslut som innebär ett medgivande
att påbörja byggnadsarbetena före lånebeslut inte har meddelats före den
5 november 1986.

Vid tillämpningen av första stycket 3 och andra stycket skall till
byggnadsarbeten hänföras även schaktning, sprängning eller andra
grundarbeten.

4 § Bidrag lämnas för en tid av två år räknat från dagen för husets
färdigställande.

5 § Bidrag lämnas inte om kostnaderna för byggnadsprojekt är påtagligt
högre än för jämförbara hyreshusprojekt som påbörjas under samma tid.

Bidragets storlek

6 § Bidraget beräknas på grundval av antalet kvadratmeter primär
bruksarea för bostadslägenheter i huset och lämnas med

1. 60 kronor per kvadratmeter under det första bidragsåret, dock med
högst 4 500 kronor för varje lägenhet, och

2. 30 kronor per kvadratmeter under det andra bidragsåret, dock med
högst 2 250 kronor för varje lägenhet.

Närmare föreskrifter för beräkning av den primära bruksarean meddelas av
bostadsstyrelsen.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

7 § Ansökan om bidrag lämnas in till kommunen.

Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av
bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga
utredning som bostadsstyrelsen föreskriver.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden
lämna på heder och samvete.

8 § Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall kommunen ge
sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna.

9 § Kommunen skall med eget yttrande sända handlingarna till
länsbostadsnämnden.

10 § Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag.
11 § Bidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Bidrag får dock inte
betalas ut innan länsbostadsnämnden har meddelat slutligt beslut om
bostadslån.

Bostadsstyrelsen sköter utbetalningarna.

12 § Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av bidrag helt
eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller
på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats
eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat
fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta.

13 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos bostadsstyrelsen.

Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Bilaga

Förteckning över områden i vilka bidrag vid nybyggnad av bostäder
får lämnas

Bidrag vid nybyggnad av bostäder får lämnas i följande områden, nämligen

Stockholmsområdet, omfattande kommunerna

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka,
Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,
Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna,
Vaxholm, Värmdö och Österåker,

Göteborgsområdet, omfattande kommunerna

Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund och Öckerö,

Malmöområdet, omfattande kommunerna

Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg
och Vellinge,

Uppsalaområdet, omfattande kommunerna

Håbo och Uppsala
Förordning (1987:948).

Övergångsbestämmelser

1987:948

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987.

Bidrag lämnas dock inte i fråga om projekt i Öckerö kommun för vilka ett
preliminärt beslut om bostadslån eller ett beslut om medgivande att
påbörja byggnadsarbetena före lånebeslut har fattats före den 29 oktober
1987.

1992:414

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för
projekt som färdigställts före den 10 januari 1992.