Förordning (1986:1424) om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan

SFS nr
1986:1424
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1100
Upphävd
1991-07-01

1 § Ersättning av statsmedel får lämnas enligt denna förordning till
företag för merkostnader och förluster på grund av följdeffekter av
Tjernobylolyckan. Ersättning lämnas endast om företaget drabbats av
betydande ekonomisk skada.

2 § Ersättning får lämnas till företag som vidareförädlar eller bedriver
yrkesmässig handel med produkter av ren eller insjöfisk.

Om det finns särskilda skäl får ersättning lämnas till företag med annan
verksamhet än den i första stycket angivna. Ersättning lämnas dock
endast om merkostnaderna eller förlusterna har sådan omfattning att
företaget hotas av nedläggning eller om förlusterna är så omfattande att
företagets sysselsättning på orten allvarligt hotas. Förordning
(1988:56).

3 § Ersättning lämnas endast om företaget påvisar att merkostnaderna och
förlusterna har ett direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan.

4 § Ersättning lämnas för konstaterade merkostnader och förluster som
uppkommit under tiden från och med den 1 juli 1987 till och med den 31
mars 1988. Förordning (1988:56).

5 § Ersättning utbetalas i efterskott efter redovisning av merkostnader
och förluster. Förordning (1988:56).

6 § Frågor om ersättning till företag i Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län prövas av länsstyrelsen i
respektive län. Ersättning till företag i övriga län prövas av statens
industriverk.

Vid prövning av ärende bör beslutande myndighet samråda med de regionala
eller centrala organ som är berörda med hänsyn till företagets
näringsgrenstillhörighet.

Länsstyrelsens eller industriverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1988:56).

7 § Ansökan om ersättning görs hos länsstyrelsen och skall ha inkommit
senast den 30 april 1988. Länsstyrelse som inte själv skall pröva en
ansökan skall med eget yttrande överlämna ärendet till industriverket
för beslut. Förordning (1988:56).

8 § Ersättningsbelopp kan krävas åter, om ersättningen har beviljats på
grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter av mottagaren.