Lag (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

SFS nr
1986:1425
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1986-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1685
Upphävd
1994-01-01

Skyddets omfattning

1 § Den som har skapat mönstret för kretsarna i en halvledarprodukt har
en uteslutande rätt att

1. framställa exemplar av mönstret,

2. utföra mönstret på eller i ett materiellt underlag, samt

3. göra mönstret tillgängligt för allmänheten genom att exemplar av
mönstret eller produkter som mönstret ingår i bjuds ut till försäljning,
uthyrning eller utlåning eller sprids till allmänheten på annat sätt.

Rätten varar till utgången av det tionde året efter det år då mönstret
först kommersiellt utnyttjades.

Inskränkningar i skyddet

2 § Utan hinder av 1 § får exemplar framställas av kretsmönstret
uteslutande för undervisning om eller analys av mönstret. Enstaka
exemplar får också framställas för enskilt bruk.

Exemplar som har framställts med stöd av första stycket får inte
utnyttjas för något annat ändamål.

3 § Exemplar av kretsmönster eller produkter vari kretsmönster ingår får
spridas vidare när de med samtycke av den som innehar rätten till
mönstret har spritts till allmänheten.

4 § Om ett exemplar av ett kretsmönster utgör allmän handling, skall
exemplaret utan hinder av 1 § tillhandahållas i den ordning som
föreskrivs i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Överlåtelse av rätten

5 § Överlåtelse av ett exemplar av ett kretsmönster innefattar inte
överlåtelse av rätten till mönstret.

Om den som innehar rätten till ett mönster har medgett någon annan rätt
att yrkesmässigt utnyttja detta (licens), får denne överlåta sin rätt
vidare endast om avtal har träffats därom. Ingår licensen i en rörelse,
får den dock överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller en
del av denna.

Straff

6 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som
innebär intrång i rätten enligt 1 § skall dömas till böter eller
fängelse i högst två år. Till samma straff döms den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet för spridning till allmänheten hit inför
exemplar av kretsmönster som har framställts utomlands under sådana
omständigheter att motsvarande framställning här skulle ha varit
straffbar.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagare får väcka åtal för brott enligt första eller andra stycket
endast om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat
från allmän synpunkt.

Skadestånd

7 § Den som i strid mot denna lag utnyttjar ett kretsmönster skall till
den som innehar rätten till mönstret utge ersättning för utnyttjandet,
om och i den mån det finnes skäligt.

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet skall ersättning utges också
för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av
ersättningens storlek skall hänsyn tas även till innehavarens intresse
av att intrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än
rent ekonomisk betydelse.

Inlösen m.m.

8 § Den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i rätten enligt 1 §
eller en annan överträdelse som avses i 6 § är skyldig att, om det är
skäligt, mot lösen avstå den egendom med avseende på vilken intrång
eller överträdelse föreligger till den som innehar rätten till
kretsmönstret.

I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får domstol,
om det är skäligt, besluta att egendomen skall förstöras, ändras eller
utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk. Detta
gäller dock inte om förverkande eller åtgärd som är ägnad att förebygga
missbruk skall beslutas enligt 36 kap. brottsbalken. Talan som avses i
detta stycke förs av den som innehar rätten till kretsmönstret. Sådan
talan får föras även av åklagare, om det är påkallat från allmän
synpunkt.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte mot den som i god
tro har förvärvat egendomen eller en särskild rätt till den.

9 § Sådan egendom som avses i 8 § får tas i beslag, om brott enligt
denna lag skäligen kan antas föreligga. I fråga om sådant beslag
tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

10 § Har ett annat föremål än som avses i 8 § använts som hjälpmedel vid
sådan framställning av exemplar av kretsmönstret som utgör brott enligt
denna lag, får föremålet eller dess värde förklaras förverkat, om det
behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl
till det. Detsamma gäller föremål som har använts vid försök till brott
som avses i denna paragraf eller som omfattas av åtgärd som utgör
förberedelse till sådant brott.

Lagens tillämpningsområde

11 § Denna lag tillämpas på kretsmönster skapade av svenska medborgare
eller av dem som har sin vanliga vistelseort i Sverige samt på
kretsmönster som först har spritts i Sverige.

Regeringen får föreskriva om lagens tillämplighet även i förhållande
till medlemsländer i den Europeiska frihandelssammanslutningen och i den
Europeiska ekonomiska gemenskapen samt, under förutsättning av
ömsesidighet, i förhållande till andra länder. Lag (1989:146).

Övergångsbestämmelser

1986:1435

Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Lagen tillämpas även på kretsmönster som har tillkommit före
ikraftträdandet. Har exemplar av ett kretsmönster framställts före
ikraftträdandet, får de dock utan hinder av 1 § spridas vidare.