Försäkringsinspektionens kungörelse (1986:1428) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1986:1428
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-18

Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1
februari 1987 för nedan berörda livräntor:

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
1973.

1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr. SFS
1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med ändring
1973:217).

1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av statsmedel
utgår inte (jfr. SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och 1981:1214).

1.3 Annan ansvarslivränta — än trafiklivränta och statlig skadelivränta
— ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214
och 1981:1195).

Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts
före den 1 februari 1987.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1987 samt
livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första
domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats
tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.