Statistiska centralbyråns kungörelse (1986:1429) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1986:1429
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1986-12-18

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 februari 1987 med tre procent för underhållsbidrag till
eget eller annans barn och till make, förutvarande make, fader eller
moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under november 1986 eller senare.
Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder
som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.