Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

SFS nr
1986:172
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-02-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:775

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller i anslutning till
luftfartslagen (2010:500) föreskrifter om registrering i
luftfartygsregistret samt om anteckningar i bihanget till
detta. Förordning (2010:775).

2 § I luftfartygsregistret eller i bihanget till detta skall
föras in uppgifter om motordrivna luftfartyg och segelflygplan.
Detsamma gäller andra luftfartyg som skall användas till luftfart
utom svenskt område. Transportstyrelsen kan medge att även andra
luftfartyg förs in i registret eller i bihanget.
Förordning (2008:1151).

3 § Det som gäller enligt denna förordning när ett luftfartyg är
intecknat gäller också när ett luftfartyg berörs av en ansökan om
inteckning.

4 § De bestämmelser i denna förordning som gäller i fråga om
luftfartyg som är eller har varit registrerade i en annan stat skall
på motsvarande sätt tillämpas i fråga om luftfartyg som är eller har
varit registrerade hos en internationell organisation.

Luftfartygsregistrets innehåll

5 § Luftfartygsregistret skall för varje registrerat luftfartyg
innehålla uppgifter om följande.

1. Beträffande luftfartyget

a) nationalitets- och registreringsbeteckning,

b) tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer
och typbeteckning,

c) klass,

d) omfattningen av gällande luftvärdighetsbevis och
miljövärdighetsbevis,

e) om luftfartyget har avregistrerats, anledningen till att så har
skett,

f) om luftfartyget tidigare har varit registrerat i en annan stat,
denna registrering.

2. Ägarens namn, nationalitet och adress samt arten av hans förvärv.

3. Dagen för

a) registrering,

b) anteckning om att luftfartyget har bytt ägare,

c) avregistrering,

d) anteckning enligt 7, 8 eller 9 §.

4. Förekomsten av inteckningar.

6 § Om det anmäls att ett registrerat luftfartyg har fått en ny ägare
och om den nye ägaren inte kan föras in i registret på grund av någon
brist i utredningen, skall hans namn, det uppgivna förvärvets art och
dagen för anmälningen antecknas i registret.

7 § En anteckning enligt 2 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500)
om att någon annan än ägaren brukar ett registrerat luftfartyg
för en obestämd tid eller för en bestämd tid om minst en månad
ska innehålla uppgift om

1. nyttjanderättshavarens namn, nationalitet och adress, samt

2. huruvida nyttjanderättshavaren enligt 3 a § lagen
(1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
är ansvarig för sådana skador.

En anmälan för anteckning enligt första stycket ska innehålla
de uppgifter som behövs för anteckningen samt
nyttjanderättsavtalet eller en uppgift om innehavarens rätt
som undertecknats av parterna. Förordning (2010:775).

8 § Har upphävts genom förordning (2010:775).

9 § Om ett luftfartyg ska avregistreras enligt 2 kap. 6 §
luftfartslagen (2010:500) men det inte kan göras på grund av 2
kap. 7 § samma lag, ska det antecknas i luftfartygsregistret.
Förordning (2010:775).

10 § I luftfartygsregistret skall antecknas anmälan om följande
förhållanden rörande ett registrerat luftfartyg, en lott i eller
intecknade reservdelar till ett registrerat luftfartyg.

1. Ägaren har försatts i konkurs.

2. Egendomen har utmätts.

3. Begäran att ett i konkursbo ingående registrerat luftfartyg eller
intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg skall säljas
exekutivt.

Dagen för ett konkursbeslut eller en utmätning skall anges.

Om en anteckning har gjorts enligt första stycket, skall i registret
också antecknas anmälan att konkursbeslutet eller utmätningen har
upphävts, att frågan om egendomens försäljning på annat sätt har
förfallit eller att egendomen har försålts exekutivt.

11 § I luftfartygsregistret skall antecknas anmälan om att någon har
väckt talan om klander av förvärv av ett registrerat luftfartyg eller
om återgång av köp, byte eller gåva av ett registrerat luftfartyg.

Om en anteckning har gjorts enligt första stycket, skall i registret
också antecknas anmälan om utgången av målet.

Registreringen

12 § I en ansökan om registrering av ett luftfartyg skall lämnas
uppgifter om vem som tidigare har ägt luftfartyget och om de
förhållanden som avses i 5 § 1 b och 2.

Till ansökningen skall fogas

1. handlingar som visar luftfartygets tillverkare, tillverkningsort,
tillverkningsår, tillverkningsnummer och typbeteckning,

2. personbevis, registreringsbevis eller motsvarande handling som
visar ägarens nationalitet, samt

3. förvärvshandlingar eller annan utredning om ägarens förvärv av
luftfartyget.

13 § Har upphävts genom förordning (2010:775).

14 § Om ansökningen om registrering avser ett luftfartyg som är eller
närmast förut har varit registrerat i en annan stat, skall den
innehålla uppgift om fartygets tidigare nationalitets- och
registreringsbeteckning. Om den andra staten har tillträtt den i
Genève den 19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg, skall ansökningen dessutom
innehålla uppgift om de inskrivna rättigheter som besvärar
luftfartyget.

Till ansökningen skall fogas

1. luftfartygets luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis,

2. utredning om att luftfartyget har avregistrerats i den andra
staten eller att så kommer att ske automatiskt om luftfartyget
registreras i Sverige, samt

3. i ett sådant fall som avses i första stycket andra meningen

a) ett i den andra staten utfärdat gravationsbevis eller annan
motsvarande handling för fartyget,

b) utredning som visar att de rättigheter som antecknats i beviset
eller handlingen är utan verkan på grund av exekutiv försäljning av
fartyget eller att innehavarna av rättigheterna har medgett att
fartyget registreras i Sverige.

Ändring av förhållanden som finns antecknade i
luftfartygsregistret

15 § Till Transportstyrelsen skall rörande ett registrerat
luftfartyg genast anmälas

1. om luftfartyget byter ägare,

2. om ägarens nationalitet ändras,

3. om luftfartyget ändras på ett sätt som har betydelse för
identifieringen av det. Förordning (2008:1151).

16 § En sådan anmälan som avses i 15 § 1 skall göras såväl av den
tidigare som av den nye ägaren. Anmälningen skall innehålla uppgifter
om

1. den tidigare ägarens namn, samt

2. den nye ägarens namn, nationalitet och adress samt arten av hans
förvärv.

Till den nye ägarens anmälan skall fogas

1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis,

2. personbevis, registreringsbevis eller motsvarande handling som
visar den nye ägarens nationalitet, samt

3. förvärvshandlingar eller annan utredning om den nye ägarens förvärv
av luftfartyget.

17 § En sådan anmälan som avses i 15 § 2 eller 3 skall göras av ägaren
och innehålla de uppgifter och åtföljas av de handlingar som behövs
för registerföringen.

18 § Har upphävts genom förordning (2010:775).

19 § Har upphävts genom förordning (2010:775).

20 § När en ändring av sådana förhållanden som finns angivna på
luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis har införts i
luftfartygsregistret, skall beviset överlämnas till
Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen antecknar ändringen på beviset eller utfärdar
ett nytt bevis. Förordning (2008:1151).

Avregistrering m. m.

21 § Bestämmelser om avregistrering av ett luftfartyg finns i
2 kap. 6 och 7 §§ luftfartslagen (2010:500).
Förordning (2010:775).

22 § I en ansökan om avregistrering av ett luftfartyg skall
sökanden ange om det finns en inskrivning i luftfartyget. Är
detta fallet, skall sökanden också lämna uppgift om den till
vars förmån inskrivningen gäller har medgett att luftfartyget
avregistreras.

Till ansökningen skall fogas

1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis, och

2. om en inskrivning finns i luftfartyget, handling som visar
att den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett att
luftfartyget avregistreras. Förordning (2005:145).

23 § I en anmälan om att något har inträffat som innebär att
ett luftfartyg ska avregistreras enligt 2 kap. 6 § första
stycket 2, 3, 4 eller 5 luftfartslagen (2010:500) ska de
uppgifter lämnas som föreskrivs i 22 § första stycket. De
handlingar som föreskrivs i 22 § andra stycket ska följa med
anmälningen. Förordning (2010:775).

24 § I ett sådant fall som avses i 2 kap. 6 § första stycket 5
luftfartslagen (2010:500) får Transportstyrelsen förelägga
luftfartygets ägare att inom en viss tid lämna de uppgifter
och ge in de handlingar som avses i 22 §. Detta gäller dock
inte, om ägaren inom den tid som Transportstyrelsen har
bestämt har visat att luftfartyget är luftvärdigt och
miljövärdigt. Förordning (2010:775).

25 § En ansökan enligt 2 kap. 2 § tredje stycket
luftfartslagen (2010:500) om medgivande att ett luftfartyg ska
få stå kvar i luftfartygsregistret trots att kravet för
registrering i 2 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre
är uppfyllt, ska åtföljas av luftfartygets nationalitets- och
registreringsbevis. Förordning (2010:775).

26 § Om en sådan ansökan som avses i 25 § inte beviljas och en
inskrivning finns i luftfartyget, får Transportstyrelsen
förelägga luftfartygets ägare att inom viss tid lämna uppgift
om den till vars förmån inskrivningen gäller medger att
luftfartyget avregistreras. Tillsammans med denna uppgift skall
sökanden ge in en sådan handling som avses i 22 § andra stycket
2. Förordning (2008:1151).

Bihanget till luftfartygsregistret

27 § Om ett luftfartyg med stöd av 2 kap. 9 § luftfartslagen
(2010:500) antecknas i bihanget till luftfartygsregistret,
gäller anteckningen i högst tre månader.

Om luftfartyget registreras, förfaller anteckningen.
Registreringen ska antecknas i bihanget. Förordning (2010:775).

28 § Bihanget skall för varje antecknat luftfartyg innehålla uppgifter
om följande.

1. Beträffande luftfartyget

a) nationalitets- och registreringsbeteckning, samt

b) tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer
och typbeteckning.

2. Ägarens namn, nationalitet och adress.

3. Dagen för anteckningen i bihanget och anteckningens giltighetstid.

29 § En ansökan om att ett luftfartyg skall antecknas i bihanget skall
göras skriftligen av luftfartygets ägare. Bestämmelserna i 12–14 §§
gäller på motsvarande sätt i fråga om en sådan ansökan. I ansökningen
skall alltid lämnas uppgifter om luftfartygets luftvärdighet och
miljövärdighet.

30 § Har upphävts genom förordning (2010:775).

31 § Har upphävts genom förordning (2010:775).

Försäkring eller annan säkerhet

32 § Luftfartygsregistret, bihanget till luftfartygsregistret
och brukarförteckningen skall innehålla uppgift om att det för
luftfartyget finns en försäkring som uppfyller kraven i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av
den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och
luftfartygsoperatörer.

I fråga om luftfartyg som inte omfattas av dessa
försäkringskrav, får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om
att luftfartygsregistret, bihanget till luftfartygsregistret
och brukarförteckningen skall innehålla uppgift om den
trafikförsäkring som har tecknats för sådant luftfartyg eller
den säkerhet som finns i stället för en sådan försäkring.

En ansökan om registrering av ett luftfartyg eller om
anteckning i bihanget eller i brukarförteckningen skall, när
det följer av första eller andra stycket, innehålla uppgift om
försäkring eller säkerhet. Till ansökningen skall fogas
försäkringsbevis eller annat bevis på giltig försäkring eller
säkerhet.

När luftfartygsregistret, bihanget eller brukarförteckningen
innehåller de uppgifter som anges i denna paragraf, är
luftfartygets ägare respektive brukare skyldig att anmäla om
någon ändring inträffar beträffande försäkringen eller
säkerheten. Till anmälningen skall fogas bevis om den ändrade
försäkringen eller säkerheten. Förordning (2008:1151).

Underrättelser till inskrivningsmyndigheten

33 § Transportstyrelsen skall underrätta
inskrivningsmyndigheten

1. när en ny ägare till ett luftfartyg, i vilket det finns en
inskrivning, förs in i registret,

2. när ett luftfartyg, i vilket det finns en inskrivning,
avregistreras, och

3. när en sådan anteckning som avses i 9 § görs beträffande ett
luftfartyg i vilket det finns en inskrivning.
Förordning (2008:1151).

34 § Om ett luftfartyg tidigare varit registrerat i en sådan
stat som avses i 14 § första stycket andra meningen och sedan
registreras i Sverige, skall Transportstyrelsen underrätta
inskrivningsmyndigheten om registreringen. De handlingar som
anges i 14 § andra stycket 3 skall bifogas.
Förordning (2008:1151).

Särskilda bestämmelser

35 § Om en handling som bifogas en ansökan eller en anmälan till
Transportstyrelsen är avfattad på ett annat språk än svenska,
danska, norska eller engelska, skall den åtföljas av en bestyrkt
översättning till något av dessa språk. Förordning (2008:1151).

36 § Om en anmälan till Transportstyrelsen inte uppfyller de
krav som anges i 16, 17, 23, 32 eller 35 §, får myndigheten
förelägga den som ska göra anmälningen att inom en viss tid
fullgöra sina skyldigheter. Förordning (2010:775).

37 § Handlingarna i ärenden som avser ansökningar eller anmälningar
till luftfartygsregistret skall sammanföras i akter, en för varje
luftfartyg. Detsamma gäller handlingarna i ärenden som avser
anteckningar i bihanget till luftfartygsregistret och anteckningar i
brukarförteckningen.

Bemyndigande

38 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i
de avseenden som anges i denna förordning och föreskrifter om
undantag från förordningen. Styrelsen får också i enskilda
fall medge undantag från förordningen.

Vid tillämpning av 2 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) ska
Transportstyrelsen beakta vad som följer av gällande avtal
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om
luftfart. Förordning (2010:775).

Ansvarsbestämmelser

39 § Till böter döms den som

1. lämnar oriktiga uppgifter i samband med en ansökan eller anmälan
enligt denna förordning,

2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt denna
förordning,

3. inte rättar sig efter ett föreläggande som har meddelats enligt 24,
26 eller 36 §.

Övergångsbestämmelser

1986:172

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987, då kungörelsen
(1955:635) med närmare bestämmelser om luftfartygsregistret m. m.
skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 8 § 2 gäller inte i fråga om sådana anteckningar
om nyttjanderätt som har gjorts före ikraftträdandet.

3. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en
föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya
föreskriften.