Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål

SFS nr
1986:179
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1986-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01

Överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska
Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål trädde i kraft den 1
mars 1986. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om sådan
rättshjälp i brottmål som avser delgivning, bevisupptagning och
överförande av lagföring.

Om en domstol eller en åklagare vid handläggningen av ett brottmål
önskar biträde från Ungern enligt överenskommelsen kan föreskrifterna
i cirkuläret (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med
vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den
europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål tillämpas.
Överenskommelsen med Ungern innehåller dock inga bestämmelser om
förskott till vittnen och sakkunniga. Vidare skall enligt
överenskommelsen en framställning om delgivning, utöver vad som anges
i kungörelsen (1933:618) angående biträde av utrikesdepartementet för
delgivning av handlingar i utlandet, innehålla en beskrivning av det
brott som framställningen avser samt tid och plats för brottet.