Förordning (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet;

SFS nr
1986:199
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1986-04-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:216
Upphävd
1989-07-01

1 § Kemikalieinspektionens verksamhet skall finansieras genom
kemikalieavgifter enligt denna förordning och sådana avgifter som avses
i 23 § förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel.

2 § Kemikalieavgift skall betalas årligen av den som yrkesmässigt
tillverkar eller importerar en sådan kemisk produkt som enligt
förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall vara anmäld till
produktregistret. Avgift betalas dock inte för produkter som tillverkas
här i landet enbart för exportändamål.

Om kemikalieinspektionen enligt 13 § förordningen om kemiska produkter
har medgett att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet är agenten
avgiftsskyldig.

3 § Den kostnad som skall finansieras av de sammanlagda
kemikalieavgifterna enligt denna förordning skall fördelas mellan de
avgiftsskyldiga med ledning av det antal kemiska produkter som har
tillverkats eller importerats året före det år då avgiften skall
betalas.

4 § Kemikalieavgiften är 400 kronor för varje produkt, om inte annat
följer av andra stycket.

Om en avgiftsskyldig skall betala kemikalieavgift för fler än 100
produkter, är avgiften 400 kronor för var och en av de första 100
produkterna och 50 kronor för var och en av de följande produkterna.
Förordning (1989:104).

5 § Betalning av kemikalieavgift skall ske efter debitering från
kemikalieinspektionen. Avgifterna uppbärs och redovisas av inspektionen.
6 § Om det finns särskilda skäl, får kemikalieinspektionen besluta att
kemikalieavgift skall nedsättas eller efterges.

7 § Beslut om betalning av kemikalieavgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.

8 § Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

9 § Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut enligt denna
förordning skall gälla omedelbart även om det överklagas.

10 § Kemikalieinspektionens beslut i fråga om avgift får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1989:216

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Genom förordningen upphävs förordningen (1986:199) om avgifter för
finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig
till tiden före den 1 juli 1989.