Förordning (1986:207) om grundläggande svenskundervisning för invandrare

SFS nr
1986:207
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:740
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för
invandrare finns föreskrifter om sådan undervisning.

Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om grundläggande
svenskundervisning för invandrare.

2 § Om en kommun ger sådan anordnare som avses i 3 § lagen (1986:159) om
grundläggande svenskundervisning för invandrare uppdrag att anordna
undervisningen skall kommunen se till att anordnaren åtar sig att följa
läroplan och anordna undervisningen på sätt som följer av bestämmelserna
i denna förordning.

3 § har upphävts genom förordning (1991:1337).

4 § Med redovisningsår avses i denna förordning tiden den 1 juli–den 30
juni nästa år. Förordning (1988:813).

4 a § Den minsta väntetid som avses i 5 § första stycket 1 lagen
(1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare skall vara
två månader. Förordning (1989:615).

Läroplan m.m.

5 § För grundläggande svenskundervisning för invandrare gäller en
läroplan som fastställs av regeringen. I denna anges mål och riktlinjer
för undervisningen. Förordning (1991:1337).

Undervisningen m.m.

6 § Undervisningen skall anpassas till de studerandes behov samt anknyta
till deras situation och erfarenheter.

7 § Kommunen skall, i samarbete med arbetsförmedlingen, verka för att
undervisningen så snart som möjligt kan kombineras med sådan
arbetsplatsorientering eller sådant förvärvsarbete som ger deltagaren
möjlighet att träna sig i att tala svenska. Förordning (1990:1095).

8 § Undervisningen bör bedrivas kontinuerligt under hela året med
uppehåll endast för semester. Förordning (1990:1095).

9 § Kommunen skall efter det att den studerande avslutat grundläggande
svenskundervisning för invandrare utfärda intyg över genomgången sådan
undervisning.

Lärare

10 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

11 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

12 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

13 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

14 § har upphävts genom förordning (1988:813).

Statsbidrag

15 § Som villkor för statsbidrag gäller att bestämmelserna i 1–9 §§
följs. Förordning (1991:1337).

16 § har upphävts genom förordning (1990:1095).

17 § Varje kommun har, med de begränsningar som framgår av 20 §, rätt
till statsbidrag med 24 024 kr. för varje nytillkommande deltagare i
grundläggande svenskundervisning för vilken kommunen har skyldighet att
anordna undervisning.

Som sådan deltagare skall inte räknas invandrare för vilken kommunen är
berättigad till statlig ersättning enligt förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Förordning (1991:1337).

18 § Om antalet deltagare, inbegripet sådana invandrare som anges i 17 §
andra stycket, i grundläggande svenskundervisning för invandrare som
anordnas av en kommun, under redovisningsåret uppgår till sex men inte
till tolv, har kommunen rätt till ytterligare ersättning med 24 024 kr.
multiplicerat med det tal med vilket antalet deltagare understiger tolv.
Förordning (1991:1337).

19 § Statsbidrag lämnas endast en gång för varje studerande. Förordning
(1988:813).

20 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag. Bidraget utbetalas i
efterskott med hälften kvartalet efter det att den studerande deltagit i
undervisningen under en tid som motsvarar 50 undervisningstimmar om 45
minuter och med hälften kvartalet efter det att studeranden deltagit
under 350 sådana timmar.

Skolverket får efter överenskommelse med centrala studiestödsnämnden
överlämna åt nämnden att ombesörja kontroll och utbetalning av bidragen.
Förordning (1991:1059).

21 § har upphävts genom förordning (1988:813).

22 § har upphävts genom förordning (1990:1095).

23 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

24 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

25 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

Överklagande m.m.

26 § Beslut av statens skolverk enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1991:1059).

27 § har upphävts genom förordning (1991:1059).

Övergångsbestämmelser

1986:207

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

Genom förordningen upphävs

1. Kungl. brevet den 25 maj 1973 med vissa bestämmelser om undervisning
för invandrare i svenska språket m.m.,

2. ämbetsskrivelsen den 21 september 1973 angående statsbidrag till
språktest rörande utländsk arbetstagares språkkunskaper,

3. förordningen den 25 maj 1978 om dispens från bestämmelse om utländskt
medborgarskap för invandrare som deltar i grundläggande
svenskundervisning hos studieförbunden och vid särskilda kurser på
folkhögskola,

4. förordningen den 13 mars 1986 (SÖ-FS 1986:49) om kompetenskrav för
undervisning i grundläggande svenskundervisning för invandrare.

De upphävda bestämmelserna i punkt 1 gäller fortfarande i fråga om
statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

För undervisning som anordnas med stöd av punkt 3
övergångsbestämmelserna till lagen (1986:159) om grundläggande
svenskundervisning för invandrare gäller de avvikelser från denna
förordning som regeringen bestämmer särskilt.

1988:813

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

1990:1095

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Har rätt till ersättning inträtt enligt äldre bestämmelser skall
ersättningens storlek beräknas enligt dessa.

Har kommunen efter den 30 juni 1991 skyldighet att anordna undervisning
enligt 5 § lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för
invandrare för en studerande för vilken rätt till statsbidrag inträtt
enligt äldre bestämmelser, skall kommunen vara berättigad till ett
ytterligare bidrag med 8 518 kr. Bidraget skall utbetalas kvartalet
efter det att invandraren deltagit i undervisningen under 500 timmar.
Förordning (1991:1059).

1991:1337

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991. Den tillämpas dock
för tid från och med den 1 juli 1991.