Förordning (1986:208) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare

SFS nr
1986:208
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1065
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till
studieförbunden för studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska
språket för invandrare som anordnas av lokalavdelningar inom förbunden.

Med studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för
invandrare avses cirklar som syftar till att ge en invandrare kunskaper
och färdigheter som bygger vidare på de allmänna kunskaper i svenska
språket och om det svenska samhället som invandraren förvärvat i
grundläggande svenskundervisning för invandrare eller på annat sätt.

2 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiecirklar i
påbyggnadsundervisning, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt
förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.

3 § Med studietimme avses i denna förordning en tid om 45 minuter.

4 § Statsbidrag utgår för ett redovisningsår i sänder. Varje
redovisningsår avser tiden den 1 juli–den 30 juni nästa år.

Villkor för statsbidrag

5 § För varje studiecirkel i påbyggnadsundervisning skall det finnas en
cirkelledare. Denne skall vara godkänd av en lokal
studieförbundsavdelning.

Skolöverstyrelsen skall efter samråd med studieförbunden utfärda
allmänna råd för vad som bör krävas i fråga om en cirkelledare.

6 § Varje studiecirkel i påbyggnadsundervisning skall ha en studieplan
som är godkänd av studieförbundet. Studieplanen skall vara utarbetad
enligt föreskrifter som meddelas av skolöverstyrelsen efter samråd med
studieförbunden.

Av föreskrifterna skall särskilt framgå att påbyggnadsundervisningen
skall bygga på de kunskaper och färdigheter som invandraren fått i
grundläggande svenskundervisning för invandrare eller på annat sätt.

7 § I en studiecirkel i påbyggnadsundervisning får ingå högst 20
deltagare, cirkelledaren inräknad. Deltagarna skall ha fyllt 16 år.

Närvarande vid varje studietimme skall vara minst fem deltagare,
cirkelledaren inräknad.

Om en studiecirkel består av deltagare som har skiftarbete, oregelbunden
arbetstid, handikapp eller som är inskrivna på sjukhus eller annan
vårdinstitution, får cirkeln genomföras med fyra deltagare,
cirkelledaren inräknad. Detta gäller dock endast om vid varje
studietimme, minst tre av de närvarande deltagarna är att hänföra till
någon av de angivna grupperna.

8 § Studiecirklar i påbyggnadsundervisning skall vara kostnadsfria för
deltagarna.

9 § Studiecirklar i påbyggnadsundervisning får endast anordnas i
Sverige.

Bidrag

10 § Statsbidrag utgår för hela riket för det antal studietimmar och med
det belopp för varje studietimme (schablonbidrag) som regeringen
bestämmer särskilt.

11 § Statsbidraget fördelas av skolöverstyrelsen på studieförbunden i
förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade
studietimmar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare
under det senaste redovisningsåret. Förordning (1988:814).

Särskilda föreskrifter

12 § Statsbidrag får inte utgå till sådan verksamhet till vilken
statsbidrag utgår i annan ordning.

13 § Föreskrifterna i 33–35 §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag
till studiecirklar m.m. skall tillämpas också för studiecirklar i
påbyggnadsundervisning.

Överklagande m.m.

14 § Beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får inte
överklagas.

15 § Skolöverstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:814

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

I fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1988/89 får
skolöverstyrelsen vid fördelningen av statsbidraget enligt 11 § ta
hänsyn även till sådan undervisning som motsvarar påbyggnadsundervisning
i svenska språket för invandrare och som under redovisningsåret 1987/88
ägt rum i studiecirklar enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag
till studiecirklar m. m.