Förordning (1986:21) om försöksverksamhet inom offentlig hälso- och sjukvård med särskilda villkor för anslutning till den allmänna försäkringen;

SFS nr
1986:21
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-01-23

1 § Föreskrifterna i 5 § gäller vid försöksverksamhet i offentlig öppen
hälso- och sjukvård i Örebro läns landstingskommun med särskilda villkor
för anslutning till den allmänna försäkringen. Förordning (1990:1396).

2 § har upphävts genom förordning (1990:1396).

3 § har upphävts genom förordning (1990:1396).

4 § har upphävts genom förordning (1990:1396).

5 § Utan hinder av 4 § första stycket läkarvårdstaxan (1974:699) får en
hos sjukvårdshuvudman anställd läkare som arbetar i en privat
läkarmottagning föras upp på förteckning hos försäkringskassan under
förutsättning att han har träffat ett avtal med sjukvårdshuvudmannen om
omfattningen av verksamheten i den privata mottagningen.

En läkare som förts upp på kassans förteckning med stöd av föreskriften
i första stycket skall föras av från förteckningen om han upphör med sin
verksamhet i den privata mottagningen eller det angivna avtalet upphör
att gälla. Förordning (1989:776).