Förordning (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall

SFS nr
1986:210
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1354
Upphävd
1994-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:816

Trots bestämmelsen om högsta avgiftsbelopp i 2 a § förordningen
(1976:1128) om felparkeringsavgift får i Stockholms och Göteborgs
kommuner avgiften fastställas till sjuhundra kronor för överträdelser av
föreskrifter om

— förbud att stanna,

— förbud att parkera på markerad busshållplats, och

— rätt att parkera på parkeringsplatser avsedda för handikappade.
Förordning (1990:816).

Övergångsbestämmelser

1986:210

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen
(1984:26) om felparkeringsavgifter i vissa fall i Stockholms kommun
skall upphöra att gälla.

I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1987:767

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.

I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1990:816

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.