Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött

SFS nr
1986:255
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1986-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1358

1 § För att främja renskötselns rationalisering kan i mån av
tillgång på medel bidrag lämnas som särskilt pristillägg på
renkött.

2 § Pristillägget beräknas på slaktkroppens vikt och lämnas med
9 kr per kilo för vuxen ren och med 14:50 per kilo för renkalv.

Pristillägget skall användas till de stödformer som Sametinget
beslutar. Förordning (2006:1358).

3 § Pristillägg lämnas endast för renkött som godkänts vid
köttbesiktning enligt Europaparlamentets och rådet förordning
(EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
livsmedelslagen (2006:804).

Har renar som tillhör en renägare som bedriver renskötsel i
Sverige slaktats i Norge eller Finland lämnas dock pristillägg
om köttet godkänts vid besiktning enligt de bestämmelser som
gäller för landet i fråga. Detsamma gäller om en sådan renägare
har sålt renar till slakt i Norge eller Finland.
Förordning (2006:833).

4 § Har renägaren förvärvat renen från Norge eller Finland,
lämnas pristillägg endast om renen tillhört honom i minst ett
år.

5 § Frågor om pristillägg prövas av Sametinget.

Sametingets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2006:1358).

6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
får meddelas av Sametinget. Förordning (2006:1358).

Övergångsbestämmelser

2003:1193

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om renar som slaktats
före ikraftträdandet.

2004:659

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Den nya
bestämmelsen skall dock tillämpas även för ren som slaktats
från och med den 1 januari 2004.