Förordning (1986:265) om exportkreditgaranti

SFS nr
1986:265
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:113
Upphävd
1990-05-01

1 § För täckning av förlust i samband med export av varor och tjänster
eller lagerhållning utomlands får statsgaranti (exportkreditgaranti)
beviljas enligt denna förordning.

Med export av tjänster avses

1. överlåtelse eller upplåtelse till utlandet av
tillverkningsrättigheter, rätten till uppfinningar eller metoder för
framställning av varor,

2. överlåtelse eller upplåtelse till utlandet av tekniskt, medicinskt
eller administrativt kunnande eller resultat av konsultativ verksamhet
eller liknande tjänster,

3. utförande av entreprenadarbete utomlands,

4. uthyrning av varor till utlandet, om uthyrningen kan jämställas med
försäljning.

2 § Exportkreditgaranti får beviljas en näringsidkare för täckning av
förlust

1. i samband med av honom slutet avtal om export,

2. i samband med lagerhållning utomlands av varor för försäljning eller
av egendom avsedd att användas i samband med näringsidkarens fullgörande
av sådant avtal om entreprenadarbete, konsultuppdrag eller liknande
tjänster, som kan bli föremål för exportkreditgaranti,

3. avseende sådan fordran i samband med export som näringsidkaren
förvärvat genom köp från exportör i Sverige,

4. i samband med ianspråktagande av säkerhet som näringsidkaren ställt
eller låtit ställa för fullföljande av anbud, leverans eller betalning.

3 § Exportkreditgaranti får även lämnas

1. en långivare för täckning av förlust avseende lån i samband med
export eller lagerhållning utomlands,

2. den som ställt säkerhet för en näringsidkare för fullföljande av
anbud, leverans eller betalning, för täckning av förlust i samband med
ianspråktagande av den ställda säkerheten.

4 § Garanti enligt 2 eller 3 § får inte utan medgivande av regeringen
beviljas någon som inte är verksam i Sverige. Garanti som avses i 3 § 1
får dock beviljas för lån, som lämnas av en utländsk bank eller en annan
utländsk långivare. Vidare får garanti beviljas ett utländskt
garantiinstitut inom ramen för ömsesidigt verkande återförsäkringsavtal.

5 § Endast om det finns särskilda skäl får garanti beviljas när export
eller lagerhållning avser varor som inte är svenska. Detsamma gäller
export av tjänster som inte är svenska.

Garanti som avses i 3 § 1 får inte utan medgivande av regeringen
beviljas för lån, som lämnas till en näringsidkare som är verksam i
Sverige.

6 § Exportkreditgaranti får beviljas endast den som har gjort sig känd
för redbarhet och som kan antas ha förutsättningar att genomföra den
avsedda transaktionen och fullgöra sina skyldigheter som garantitagare.

7 § Exportkreditgaranti får avse endast sådan förlust, som är föranledd
av

1. att köpare, låntagare eller annan gäldenär har underlåtit att
fullgöra sina förpliktelser mot garantitagaren,

2. att en myndighet i utlandet har infört moratorium eller opåräknat
hindrat eller fördröjt export, import eller överföring av betalning
eller vidtagit annan liknande åtgärd,

3. att en myndighet i utlandet har beslutat om beslag eller liknande
åtgärd,

4. krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller annan utomordentlig
händelse i utlandet.

8 § Garanti får inte avse sådan förlust enligt 7 § som garantitagaren
själv har föranlett eller medverkat till.

Garanti får inte omfatta sådana förluster mot vilka skydd kan erhållas
genom sedvanlig transport-, brand- eller stöldförsäkring eller på annat
liknande sätt.

Om rätten till ersättning på grund av en garanti som har beviljats
enligt 2 § 1 överlåts till någon som säkerhet vid finansiering av den
export som omfattas av garantin, får garantin avse varje utebliven
betalning från köparens sida.

9 § Exportkreditgaranti får avse täckning av högst 90 procent eller, i
särskilda fall, 95 procent av den uppkomna förlusten. Dock får garanti
för förlust som avses i 8 § tredje stycket avse täckning av hela den
uppkomna förlusten.

9 a § Exportkreditgaranti avseende fordran får lämnas i svensk eller
utländsk valuta.

Garanti i utländsk valuta får dock lämnas endast i sådan valuta som
vanligen används i exportkrediter.

Endast om det finns särskilda skäl får garanti lämnas i utländsk valuta
för kredit med kortare löptid än ett år. Förordning (1986:1019).

10 § För exportkreditgaranti skall erläggas en premie, som är avpassad
med hänsyn till olika inverkande omständigheter, såsom
betalningsvillkor, förhållanden i importlandet och risker av annat slag
samt administrationskostnader. För utfästelse om garanti får en avgift
tas ut.

11 § Ärenden enligt denna förordning prövas av exportkreditnämnden. Om
ett ärende är av större vikt, får nämnden med eget yttrande hänskjuta
ärendet till regeringens prövning. Förordning (1988:1374).

12 § Beslut av exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte
överklagas.