Förordning (1986:275) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1986–den 30 juni 1987

SFS nr
1986:275
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-05-22

1 § För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel
m. m. för tiden den 1 juli 1986–den 30 juni 1987 skall avgifter
betalas enligt följande.

Medel och artiklar Ansöknings- Årlig avgift
avgift/anmäl-
ningsavgift

1. Farmacevtiska specialiteter
a) farmacevtiska specialiteter
som inte avses under b) 27 400 kr 18 600 kr
b) allergenpreparat
per grundextrakt 7 600 kr 6 400 kr
per spädning 525 kr 390 kr
2. Nya indikationer för farma-
cevtiska specialiteter 20 500 kr —
3. Radiofarmacevtiska specialiteter 5 900 kr 3 400 kr
4. Naturmedel 3 400 kr 1 900 kr
5. Naturmedel för injektion 15 200 kr 9 300 kr
6. Fabrikssteriliserade engångsar-
tiklar för hälso- och sjukvårds-
ändamål
per artikel 2 300 kr 950 kr
per tillverkare resp. importör — 3 000 kr
7. Diabetestest som tillhandahålls
kostnadsfritt 5 800 kr 2 500 kr

2 § Avgifterna skall betalas

för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest av den som ansöker om eller fått godkännande av varan,

för naturmedel av den som har att anmäla varan,

för fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller
importören.

3 § Avgifterna skall betalas på den tid och det sätt som
socialstyrelsen bestämmer. För farmacevtiska och radiofarmacevtiska
specialiteter samt för diabetestest skall den årliga avgiften utgå
från och med budgetåret efter det då specialiteten respektive testet
registrerades till och med det budgetår då registreringen upphör. För
naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar skall den årliga
avgiften utgå från och med budgetåret efter det då anmälan gjordes
till och med det budgetår då saluföringen upphör.

4 § Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning
av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och
radiofarmacevtiska specialiteter samt för fabrikssteriliserade
engångsartiklar.

Övergångsbestämmelser

1986:275

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

För farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest som före den 1 augusti 1986 anmälts till socialstyrelsen
för omedelbar avregistrering samt för naturmedel och
fabrikssteriliserade engångsartiklar som enligt anmälan till styrelsen
inte kommer att saluföras efter nämnda dag skall årsavgift för
budgetåret 1986/87 inte utgå.