Förordning (1986:276) om statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade

SFS nr
1986:276
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-15

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till
studieförbunden för studiecirklar i data för kortutbildade, som
anordnas av lokalavdelningar inom förbunden under tiden den 1 juli
1986–den 30 juni 1988.

Med studiecirklar i data för kortutbildade avses cirklar som syftar
till att ge kortutbildade grundläggande datakunskap och kunskaper om
konsekvenserna för samhället och individerna av att införa ny teknik.

2 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiecirklar i data för
kortutbildade, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt
förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

Villkor för statsbidrag

3 § För varje studiecirkel i data skall det finnas en cirkelledare som
skall vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning och en
studieplan som skall vara godkänd av studieförbundet.

4 § Varje studiecirkel i data skall omfatta minst 70 studietimmar. Med
studietimme avses en tid om 45 minuter.

5 § I en studiecirkel i data får ingå högst 20 deltagare,
cirkelledaren inräknad. Deltagarna skall ha fyllt 16 år.

Vid varje sammankomst skall minst fem deltagare, cirkelledaren
inräknad, vara närvarande.

Om en studiecirkel består av deltagare som har skiftarbete,
oregelbunden arbetstid, handikapp eller som är inskrivna på sjukhus
eller annan vårdinstitution, får cirkeln genomföras med fyra
deltagare, cirkelledaren inräknad. Detta gäller dock endast om vid
varje sammankomst, minst tre av de närvarande deltagarna är att
hänföra till någon av de angivna grupperna.

Former av statsbidrag

6 § Statsbidrag till studiecirklar i data utgår i form av
schablonbidrag och tilläggsbidrag på det sätt som framgår av 20–23
och 26 §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.
m.

Särskilda föreskrifter

7 § Statsbidrag får inte utgå till sådan verksamhet till vilken
statsbidrag utgår i annan ordning eller till verksamhet som anordnas
på arbetstid på arbetsplatser som har tillgång till medel från
förnyelsefonder.

8 § Föreskrifterna i 3, 4, 18 och 33–35 §§ förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m. m. skall också tillämpas för
studiecirklar i data.

Överklagande

9 § Skolöverstyrelsens beslut om tilläggsbidrag får överklagas hos
regeringen genom besvär.

Andra beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får inte
överklagas.

Utvärdering

10 § Skolöverstyrelsen skall följa verksamheten och redovisa
erfarenheterna av den till regeringen. Redovisning för tiden den 1
juli 1986–den 30 juni 1987 skall lämnas senast den 1 oktober 1987 och
slutredovisning senast den 1 oktober 1988.