Förordning (1986:280) om försöksverksamhet med ett friare utnyttjande av resurserna för vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhet på arbetsplatser

SFS nr
1986:280
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-22

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om försöksverksamhet med
ett friare utnyttjande av de resurser som ställs till
vuxenutbildningsnämndernas förfogande för korttidsstudiestöd,
internatbidrag, särskilt vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhet på
arbetsplatser.

Ändamålet med försöksverksamheten är att pröva nya vägar och metoder att
nå korttidsutbildade vuxna och rekrytera dem till studier. Förordning
(1987:299).

2 § Försöksverksamheten får innebära avsteg från de förutsättningar som
enligt gällande föreskrifter gäller för att korttidsstudiestöd,
internatbidrag, särskilt vuxenstudiestöd samt medel till uppsökande
verksamhet på arbetsplatser skall kunna utgå. Förordning (1987:299).

Villkor

3 § Försöksverksamheten skall rymmas inom tillgängliga resursramar,
gälla klart definierade och avgränsade projekt som skall uppfylla det
angivna ändamålet för verksamheten och bedrivas på ett sådant sätt att
den går att redovisa och utvärdera.

Särskild föreskrift

4 § Projekt inom ramen för försöksverksamheten beslutas av centrala
studiestödsnämnden efter förslag av vuxenutbildningsnämnd.

Utvärdering

5 § har upphävts genom förordning (1990:565).