Förordning (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

SFS nr
1986:285
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1986-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:612

1 § har upphävts genom förordning (1999:612).

2 § Om ett godkännande som allmännyttigt bostadsföretag har
återkallats enligt 8 § lagen (1999:608) om tillfällig minskning
av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller
andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m.
och om företaget har beviljats lån enligt någon av
bostadslånekungörelserna (1967:552 eller 1962:537), kungörelsen
(1957:360) om tertiärlån m.m., någon av kungörelserna (1948:587
eller 1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus eller kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och
tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag, skall villkoren
för lånet ändras på samma sätt som om lånen hade övertagits av
någon som inte är ett allmännyttigt bostadsföretag.
Förordning (1999:612).

Övergångsbestämmelser

1986:285

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Förordningen gäller
även i fall då överlåtelse eller annan ändring som avses i 1 § har ägt
rum under tiden den 11 januari–den 30 juni 1986.

1987:1269

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. De nya bestämmelserna om räntelån eller räntebidrag tillämpas även i
fråga om lån som har beviljats sådana företag i vilka kommunens
bestämmande inflytande har upphört under tiden den 4 juni–den 31
december 1987.

1996:1433

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och
tillämpas i fråga om överlåtelser och ägarförändringar som sker
under tiden den 12 oktober 1996-31 december 1999.
Förordning (1997:1184).

1999:612

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 1999 och tillämpas
på avyttringar som sker till och med den 30 juni 2001. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om avyttringar som
skett före den 19 juni 1999. Förordning (1999:612).