Förordning (1986:286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden

SFS nr
1986:286
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:344
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas bidrag av statsmedel till kostnader
för sådana åtgärder som syftar till att minska antalet outhyrda
lägenheter och förbättra den sociala miljön i områden med stora
uthyrningssvårigheter eller stora sociala problem.

2 § Bidrag lämnas endast till allmännyttiga bostadsföretag för
åtgärder i områden med flerbostadshus.

3 § Frågor om bidrag prövas av bostadsstyrelsen. Enligt 4 § andra
stycket kan bidrag till vissa åtgärder lämnas endast efter medgivande
av regeringen.

Bidragsberättigade åtgärder

4 § Bidrag får lämnas till sådana åtgärder i bostadsområden som
innebär

ombyggnad av bostadslägenheter och andra bostadsutrymmen till utrymmen
för annat ändamål,

anordnande av lokaler för hobbyverksamhet och samvaro,

komplettering med mindre arbetslokaler,

förbättring av otillfredsställande utemiljöer för att tillgodose barns
lekbehov, ungdomars behov av träffpunkter eller de boendes behov i
övrigt av rekreation, motion, samvaro eller andra fritidsaktiviteter,

anordnande av odlingslotter och koloniträdgårdar,

konstnärlig utsmyckning eller gestaltning om tillägg för kostnader för
detta kan göras enligt 10 § första stycket förordningen (1978:384) om
beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån,

ändrad utformning av bostadhusen,

förbättring av trafiksäkerheten eller

begränsning av buller eller luftföroreningar.

Regeringen kan för särskilt fall medge att bidrag lämnas även för
andra åtgärder.

Förutsättningar för bidrag

5 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och under följande
förutsättningar:

1. Bostadsföretaget och kommunen skall ha upprättat ett
gemensamt åtgärdsprogram för området som omfattar även
sociala åtgärder.

2. För det eller de hus som berörs av åtgärderna skall finnas
förvaltningspersonal på platsen med befogenhet att självständigt
företräda husägaren i sådana tekniska och ekonomiska frågor som rör
den löpande förvaltningen.

3. Bostadsföretaget skall ha träffat avtal om hyresgästinflytande i
frågor som rör planering och utformning av åtgärderna samt den
tekniska och ekonomiska förvaltningen i övrigt.

6 § Bidrag lämnas endast till sådana åtgärder för vilka kommunen
förbinder sig att lämna bidrag med ett belopp som motsvarar minst
hälften av det statliga bidraget.

7 § Bidrag lämnas inte till åtgärder som utan medgivande av
bostadsstyrelsen har påbörjats innan bidragsansökningen prövas, om det
inte finns synnerliga skäl.

Bidragets storlek

8 § Bidrag lämnas med 50 procent av den kostnad för åtgärderna som
bostadsstyrelsen godkänner. Bidraget får dock inte överstiga 4 500
kronor för varje lägenhet som berörs eller har nytta av åtgärderna.

I fall som avses i 4 § andra stycket bestämmer regeringen bidragets
storlek med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

9 § Ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till
bostadsstyrelsen.

Till ansökan skall fogas en redogörelse för de åtgärder som ingår i
åtgärdsprogrammet med uppgift om beräknade kostnader för de åtgärder
för vilka bidrag söks.

Kommunen skall på det sätt bostadsstyrelsen bestämmer förbinda sig att
lämna sådant bidrag som avses i 6 §.

Om ansökan avser andra åtgärder än som anges i 4 § första stycket,
skall bostadsstyrelsen med eget yttrande överlämna ansökningen till
regeringen.

10 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragets storlek och
villkoren för bidraget.

Bidraget betalas ut av bostadsstyrelsen när åtgärderna har
genomförts.

11 § Beslut om bidrag kan ändras eller upphävas, om beslutet har
grundats på någon oriktig uppgift av mottagaren av bidraget eller om
denne bryter mot villkor som gäller för bidraget. I sådana fall
återkrävs utbetalt bidrag helt eller delvis.

12 § Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

1989:344

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådana
ansökningar om bidrag som har kommit in till plan- och bostadsverket
före den 10 januari 1989.