Förordning (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del

SFS nr
1986:294
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:242
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Med totalförsvaret avses alla de åtgärder som är nödvändiga för att
förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till
krigsförhållanden. I krig omfattar totalförsvaret hela samhällets
verksamhet. Förordning (1987:991).

2 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen med
undantag av totalförsvarets chefsnämnd och myndigheterna inom det
militära försvaret.

Samordnad planering för totalförsvaret

3 § Varje myndighet skall i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav.

4 § En utgångspunkt för myndigheternas planering är att en myndighet med
ansvar för en viss verksamhet i fred skall behålla detta ansvar också
under krig, om verksamheten skall upprätthållas då. Myndigheten skall
också svara för de beredskapsförberedelser som behövs.

Planeringen skall ske i samverkan med de statliga och kommunala
myndigheter, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.

I förordningen (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m. m.
anges att särskilda av chefen för försvarsdepartementet meddelade
föreskrifter skall beaktas vid planeringen.

Funktionsindelning

5 § Myndigheternas verksamhet i totalförsvaret hänförs till funktioner
enligt följande uppställning. Av uppställningen framgår vilken myndighet
som skall ansvara för funktionen och de övriga myndigheter som har
uppgifter i denna.

Av särskilda bestämmelser följer att civilbefälhavarnas och
länsstyrelsernas verksamhet ingår i vissa funktioner utöver vad som
framgår av uppställningen. Enligt 30 § lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank åligger det riksbanken att ansvara för beredskapsplanläggningen
på bank- och betalningsväsendets område. I lagen (1964:63) om kommunal
beredskap och civilförsvarslagen (1960:74) finns bestämmelser om
kommunala uppgifter i fråga om totalförsvaret. För Sveriges Radio AB,
Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Svensk
Rundradio AB gäller bestämmelser i särskilda avtal mellan staten och
bolagen om verksamheten vid krig och krigsfara.

————————————————————————
Funktion Ansvarig myndighet Övriga myndigheter
med uppgifter inom
funktionen
————————————————————————

Civil ledning och sam- Överstyrelsen för civil Civilbefälhavarna
ordning beredskap Länsstyrelserna

Domstolsväsende Domstolsverket Högsta domstolen
m. m. (domstols- Regeringsrätten
väsende, statlig Hovrätterna
advokatverksamhet, Tingsrätterna
rättshjälpsfrågor) Kammarrätterna
Länsrätterna
Bostadsdomstolen
Arrendenämnderna
Hyresnämnderna
Statens va-nämnd
Allmänna advokat-
byråerna
Rättshjälpsmyndig-
heterna

Ordning och säkerhet Rikspolisstyrelsen Riksåklagaren
m. m. (upprätthållan- Regionåklagarmyn-
de av allmän ordning digheterna
och säkerhet, brotts- Den lokala åklagar-
bekämpning och organisationen
brottsutredning, åkla- Statens kriminaltek-
garväsende, utlän- niska laboratorium
ningsfrågor utom flyk- Den lokala polisorga-
tingverksamhet) nisationen
Statens invandrarverk

Kriminalvård Kriminalvårdsstyrel-
sen

Utrikeshandel Kommerskollegium Tullverket
Statens jordbruks-
verk

Befolkningsskydd och Statens räddningsverk Statens
räddningstjänst strålskyddsin-
stitut
Statens kärnkraftin-
spektion

Psykologiskt försvar Styrelsen för psykolo- Televerket
giskt försvar

Socialförsäkring m. m. Riksförsäkringsverket Försäkringsrätterna
(administration av so- De allmänna försäk-
cialförsäkringen, ar- ringskassorna
betslöshets- och tjäns- Statens löne- och pen-
tegrupplivförsäkring sionsverk
samt försäkringsrätt- Arbetsmarknadssty-
ternas verksamhet) relsen

Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen Statens strålskyddsin-
m. m. (hälso- och sjuk- stitut
vård, socialtjänst, mil- Rättsmedicinalverket
jö- och hälsoskydd) Statens bakteriologis-
ka laboratorium
Statens livsmedels-
verk
Statens naturvårds-
verk
Läkemedelsverket

Postbefordran Postverket

Telekommunikationer Televerket

Transporter (trans- Överstyrelsen för Statens räddningsverk
portsamordning, järn- civil beredskap Statens järnvägar
vägstransporter, Banverket
banhållning, lands- Vägverket
vägstransporter Sjöfartsverket
väghållning, flyg- Luftfartsverket
transporter, sjö-
transporter)

Enskild försäkring Finansinspek- Statens krigsförsäk-
m. m. tionen Statens krigsskade-
nämnd

Skatte- och upp- Riksskatteverket Tullverket
bördsväsende Skattemyndighe-
terna
Kronofogdemyndig-
heterna

Livsmedelsförsörjning Statens jordbruks- Statens livsmedels-
m.m. (försörjning verk verk
med livsmedel inklusi- Statens natuvårds-
ve vatten, reglerings- verk
och ransoneringsåt-
gärder avseende livs-
medel, livsmedelshy-
gien, civil veterinär-
verksamhet)

Arbetskraft (arbets- Arbetsmarknadssty- Länsarbetsnämnderna
kraftsförsörjning, ar- relsen AMU-styrelsen
betsmarknadsutbild- Vapenfristyrelsen
ning, vapenfriutbild- Arbetarskyddsstyrel-
ning, arbetarskydd, sen
arbetsmarknads- Yrkesinspektionen
tvister) Arbetsdomstolen
Statens förliknings-
mannaexpedition

Flyktingverksamhet Statens invandrarverk Rikspolisstyrelsen
Tullverket
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Arbetsmarknadssty-
relsen

Landskaps- och Statens lant- Övriga statliga lant-
fastighetsin- mäteriverk mäterimyndigheter
formation Sjöfartsverket
Sveriges geologiska
undersökning
Centralnämnden för
fastighetsdata

Energiförsörjning (för- Närings- och tek- Statens vatten-
sörjning med bräns- nikutvecklings- fallsverk
len, drivmedel och el- verket Statens kärnkraftin-
kraft) spektion
Vägverket

Försörjning med Överstyrelsen för civil
industrivaror (utom beredskap
energiförsörjning och Försörjnings-
livsmedelsförsörjning) kommissionen

Kyrklig beredskap Överstyrelsen för civil
beredskap

Förordning (1992:1428).

6 § Om indelning i delfunktioner bestämmer den myndighet som är ansvarig
för funktionen. Den funktionsansvariga myndigheten får överlåta till en
annan myndighet vars verksamhet ingår i funktionen att i fråga om en
delfunktion fullgöra de uppgifter som anges i 9 och 10 §§.

7 § Vissa myndigheter medverkar såsom fristående beredskapsmyndigheter i
totalförsvaret utan att deras verksamhet hänförs till någon funktion
enligt 5 §. Dessa myndigheter är Justitiekanslern, Riksvärderings
nämnden, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Byggnadsstyrelsen, Statskontoret, Riksrevisionsverket och Statistiska
centralbyrån. Förordning (1992:940).

Den funktionsansvariga myndighetens uppgifter

8 § Den funktionsansvariga myndigheten skall samordna verksamheten inom
funktionen. Myndigheten skall i den utsträckning det behövs samordna
denna verksamhet med verksamhet vid andra myndigheter inom
totalförsvarets civila del och det militära försvaret.

9 § I fred skall den funktionsansvariga myndigheten

1. i samråd med övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen
utarbeta underlag för statsmakternas beslut om målen för funktionen i
krig,

2. samordna beredskapsförberedelser,

3. samordna planering och budgetering av beredskapsförberedelser,

4. samordna och genomföra krigsplanläggning,

5. svara för att personal utbildas,

6. svara för att övningar genomförs,

7. regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.

10 § Underlag för beslut om funktionens inriktning och resursåtgång på
fem års sikt skall utarbetas av den funktionsansvariga myndigheten genom
programplanering.

Ledning och samordning

Uppgifter för överstyrelsen för civil beredskap

11 § Överstyrelsen för civil beredskap skall i fred leda och samordna
beredskapsförberedelserna vid övriga funktionsansvariga myndigheter.

Överstyrelsen skall därvid särskilt

1. genom råd och rekommendationer verka för enhetlighet i frågor som är
gemensamma för totalförsvarets civila del,

2. regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget i stort,

3. verka för att totalförsvarets intressen beaktas i
samhällsutvecklingen,

4. samordna utbildning i frågor som är gemensamma för totalförsvarets
civila del,

5. informera inom verksamhetsområdet. Förordning (1987:991).

12 § Överstyrelsen för civil beredskap skall också för totalförsvarets
civila del

1. till regeringen enligt särskilt beslut redovisa en samlad studie över
utvecklingen på längre sikt (perspektivstudie),

2. till regeringen varje år ge in en gemensam programplan som upprättats
i samråd med funktionsansvariga myndigheter,

3. yttra sig över de statliga myndigheternas anslagsframställningar i
den del de berör totalförsvaret,

4. samordna frågor om gemensam försvarsforskning. Förordning (1987:991).

13 § I den uppgift som överstyrelsen för civil beredskap har som
ansvarig myndighet för funktionen Civil ledning och samordning ingår att

1. bedriva operativa studier som underlag för krigsplanläggningen inom
totalförsvarets civila del,

2. samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av
ledningsövningar inom totalförsvarets civila del,

3. leda större övningar för civilbefälhavare och militärbefälhavare vad
avser totalförsvarets civila del. Förordning (1987:991).

14 § Överstyrelsen för civil beredskap skall samverka med
överbefälhavaren i frågor som är gemensamma för totalförsvarets civila
del. Överstyrelsen skall samordna krigsplanläggning och operativ
planläggning inom totalförsvarets civila del med motsvarande
planläggning inom försvarsmakten.

Om inte annat följer av särskilda föreskrifter, företräder överstyrelsen
på central nivå totalförsvarets civila del i frågor som har betydelse
för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Uppgifter för civilbefälhavare och länsstyrelser

15 § Civilbefälhavarna och länsstyrelserna skall inom civilområdena
respektive länen svara för de uppgifter som, enligt 11 § 1 och 4 samt
13 § 1 och 2 i fråga om den centrala nivån, ligger på överstyrelsen för
civil beredskap. Förordning (1987:991).

16 § Civilbefälhavarna får meddela länsstyrelserna de föreskrifter som
behövs för planläggningen av totalförsvaret inom civilområdet.

Civilbefälhavarna får också meddela andra myndigheter för vilka denna
förordning gäller föreskrifter om inriktningen av de
beredskapsförberedelser som berör civilområdet.

17 § På regional nivå skall civilbefälhavare och länsstyrelser samverka
med militära myndigheter på motsvarande nivå för att åstadkomma en
enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar och en
ändamålsenlig användning av civila och militära resurser.

Övergångsbestämmelser

1986:294

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Vad som föreskrivs om
länsskattemyndigheterna gäller dock först från och med den 1 januari
1987.