Lag (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

SFS nr
1986:3
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1986-01-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:844
Upphävd
1996-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:563

1 § Regeringen får för tiden intill utgången av år 1996 medge rätt
till rundradiosändning från radiosändare av televisionsprogram i
radio- eller trådsändning från Finland.

Med rundradiosändning, radiosändning och trådsändning förstås
detsamma som i radiolagen (1966:755). Lag (1995:563).

2 § Sändningen skall bestå av vidaresändning av program som samtidigt sänds
eller kort tid dessförinnan har sänts i Finland med stöd av tillstånd från
Finlands regering. Lag (1993:378).

3 § För sändningen gäller inte 6 -18 §§ radiolagen (1966:755).
Lag (1991:1569).

4 § Ett sändningstillstånd får förenas med särskilda villkor. Dessa får avse
vilka radiosändare som får användas och sändningens räckvidd ävensom program-
verksamhetens omfattning och förbud mot eller föreskrifter om kommersiell
reklam. Lag (1993:378).

5 § Sändningstillståndet får återkallas, om tillståndshavaren bryter mot
villkor som avser förbud mot eller föreskrifter om reklam. Lag (1993:378).

Övergångsbestämmelser

1991:1569

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om radioprogram som har sänts före ikraftträdandet.