Förordning (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1)

SFS nr
1986:302
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1279
Upphävd
1994-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:478

Sjöfartsverket får meddela sådana föreskrifter om prejning och
visitering samt förande av dagbok som avses i 59 a och 299 §§ sjölagen
(1891:35 s. 1). Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter
samråd med rikspolisstyrelsen, överbefälhavaren, kustbevakningen och
generaltullstyrelsen. Förordning (1988:478).