Lag (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning

SFS nr
1986:343
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:801
Upphävd
2010-08-01

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners
medverkan i olika former av utbildning utöver vad som följer
av skollagen (1985:1100) och andra lagar.