Förordning (1986:348) om utveckling av verksamheten vid statens skolor för vuxna

SFS nr
1986:348
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1065
Upphävd
1991-07-01

1 § Regeringen anvisar särskilda medel för utbildning av personalen
vid statens skolor för vuxna och för andra åtgärder för utveckling av
verksamheten vid skolorna.

Skolöverstyrelsen skall fördela medlen mellan skolorna.

2 § Skolstyrelsen får besluta om åtgärder enligt föreskrifterna i
denna förordning inom ramen för medel som tilldelats skolan enligt 1 §
och medel som kan tillkomma genom ersättning för uppdragsutbildning
enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid statens skolor
för vuxna.

I kostnaderna skall inräknas kostnader för ersättare och
vikariekostnader.

3 § Skolstyrelsen får

1. sätta ner undervisningsskyldigheten för lärare som får merarbete
med utvecklingen av verksamheten,

2. sätta ner undervisningsskyldigheten för lärare som genomgår
utbildning,

3. befria andra tjänstemän än lärare från deras reguljära
arbetsuppgifter vid genomgång av utbildning eller om det annars behövs
för utvecklingen av verksamheten,

4. bevilja lärare och andra tjänstemän behållna löneförmåner i
enlighet med gällande kollektivavtal vid tjänstledighet för studier,

5. bevilja lärare och andra tjänstemän resekostnadsersättning,
traktamente och ersättning för logikostnad i enlighet med gällande
kollektivavtal i samband med studier eller om det annars behövs för
utveckling av verksamheten vid statens skolor för vuxna och

6. besluta om andra insatser som behövs för att utveckla verksamheten
vid statens skolor för vuxna.

4 § Tjänstledighet med lön utan avdrag för studier eller
genomgång av utbildning i tjänsten får medges lärare

1. för sådan utbildning och i den omfattning som anges för
kommunal vuxenutbildning (komvux) i bilagan till förordningen
1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m m.,

2. för upp till två veckors utbildning i distansundervisningens
pedagogik och metodik,

3. för utbildning som behövs för undervisning i
uppdragsutbildning.

5 § Kostnaderna för utbildning som avses i 4 § 3 skall täckas
av ersättning från uppdragsgivare.

6 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.