Förordning (1986:349) om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning för vuxna

SFS nr
1986:349
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:614
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till
kommuner och landstingskommuner (huvudmän) för särskilda behov inom
grundutbildning för vuxna (grundvux) och kommunal vuxenutbildning
(komvux).

2 § Bidrag beräknas för tiden den 1 juli–den 30 juni nästa kalenderår
(redovisningsår).

3 § Skolöverstyrelsen skall för varje redovisningsår fördela medel som
regeringen anvisar för bidrag enligt förordningen. Därvid skall
skolöverstyrelsen i första hand beakta behov inom komvux.

Olika former av bidrag

4 § Allmänt bidrag för komvux kan lämnas till huvudman som har
särskilt behov av stöd för sådan utbildning.

Sådant bidrag får inte användas för att utöka antalet
undervisningstimmar eller i övrigt för statligt reglerade tjänster.

5 § En huvudman kan få särskilt bidrag för åtgärder av regional
betydelse som huvudmannen vidtar för elever med handikapp i grundvux
eller komvux.

Skolöverstyrelsen får besluta om sådant bidrag endast efter
framställning från planeringsberedning som avses i förordningen
(1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med
handikapp.

6 § Extra bidrag för grundvux kan lämnas till huvudman som har
särskilt behov av stöd för sådan utbildning.

Sådant bidrag får ha även den formen, att huvudmannen ges
undervisningstimmar utöver vad som följer av 2 kap. 11 §
vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Bidrag för de extra
undervisningstimmarna skall i ett sådant fall lämnas med tillämpning
av samma bestämmelser som gäller för övriga undervisningstimmar.

Avslutande bestämmelser

7 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

8 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.