Förordning (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan;

SFS nr
1986:353
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS1987:743
Upphävd
1987-07-01

1 § En kommun har rätt att få statsbidrag för studie- och
yrkesorientering (syo) i gymnasieskolan enligt föreskrifterna i denna
förordning.

Med kommun avses i förordningen även landstingskommun och
kommunalförbund.

2 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli–den 30 juni nästa
kalenderår (redovisningsår).

3 § Statsbidrag lämnas för varje elev i kommunens gymnasieskola den 15
september med ett belopp som motsvarar det vid redovisningsårets
ingång gällande timarvodet för en undervisningstimme enligt
beteckningen AT, arvodesgrupp 12, ålderstilläggsklass 10, i
tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU). Elever i
högre specialkurser och gymnasial lärlingsutbildning medräknas dock
inte.

4 § I statsbidraget ingår bidrag till kostnader för
sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift och tilläggspensionsavgift
enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

5 § Som villkor för statsbidrag gäller att kommunen för syo i
gymnasieskolan gör insatser som i förhållande till antalet elever når
åtminstone samma nivå som den statsbidragstäckta verksamheten
budgetåret 1981/82.

6 § Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag enligt denna förordning och
betalar ut detta utan föregående rekvisition.

7 § Bidrag utbetalas för varje kvartal och bidragsgrundande elev med
en fjärdedel av bidragsbeloppet enligt 3 §. Utbetalning får dock ske
tidigast i oktober för kvartalet juli–september, i januari för
kvartalet oktober–december, i april för kvartalet januari–mars och i
juli för kvartalet april–juni.

8 § Statsbidrag som lämnas till landstingskommuner och kommunalförbund
i vilka en landstingskommun ingår och som grundas på antalet elever i
utbildning inom vårdområdet skall minskas med 20 procent enligt
föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av vissa
statsbidrag till kommunal utbildning.

Statsbidrag i övrigt skall minskas med två procent enligt
föreskrifterna i nämnda förordning.

9 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.