Förordning (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)

SFS nr
1986:357
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1290
Upphävd
1988-01-01

1 § För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad såsom
bilaga till denna förordning, åtnjuts tullfrihet.

2 § Generaltullstyrelsen meddelar föreskrifter om verkställighet av
denna förordning.

Bilaga

Förteckning
över varor, för vilka tullfrihet enligt 5 § tullförordningen
(1973:979) åtnjuts

1 2 3 4
Statistiskt nr Varuslag Anmärkningar

Tull- Varunr
taxenr

15.10 600 Icke kemiskt definierade fettalkoholer
(blandningar) huvudsakligen bestående av
fettalkoholer med minst 10 kolatomer
28.15 200 Koldisulfid (kolsvavla)
28.28 301 Hydrazin och oorganiska salter därav
29.01 200 Buten-(1)
Butadien
309 Hexen-(1)
4-Metylpenten- (1)
901 Dodecylbensen (dodecylbensol)
909 Isobutylbensen
29.02 205 Diklormetan (metylenklorid)
29.03 909 Nitropropan
Dinitrotoluen
29.04 100 Metanol
701 Envärda alkoholer med minst 10 kolato-
mer
830 Propylenglykol
29.08 302 Etylenglykolmonoetyleter
(etylglykol; 2-etoxietanol)
309 2-Butoxietanol
2-(2-Butoxietoxi)etanol
900 Dikumylperoxid
a,a -Bis(tert-butylperoxi)diisopropylbensen
29.09 901 Epiklorhydrin
29.13 100 Aceton
200 Etylmetylketon, avsedd att 17 och 18 §§ tull-
användas uteslutande vid kungörelsen
tillverkning av polyeten (1973:1014) äger
eller som denaturerings- motsvarande
medel för framställning tillämpning
av denaturerad sprit
hänförlig till tulltaxenr 22.08
909 2-Etylantrakinon
2-Amylantrakinon
29.14 259 Natriumacetat
321 n-Butylacetat
350 Vinylacetat
390 2-Etoxietylacetat
2-(2-Butoxietoxi)etylacetat
400 Ättiksyraanhydrid
509 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimety-
lendiisobutyrat
602
609 Estrar av metakrylsyra
701 Estrar av akrylsyra
709 Kaliumsorbat
905 Cetylklorformiat
909 Para-tert-butylbensoesyra
Metametylbensoesyra
29.15 120 Maleinsyraanhydrid
203 Dibutylmaleinat
209 Maleinsyra
Fumarsyra
Adipinsyra
Azelainsyra
Sebacinsyra
809 Isoftalsyra
Trimellitsyraanhydrid
Pyromellitsyraanhydrid
Hexaklorendometylentetrahydroftalsyra
(s. k. HET-syra)
Hexaklorendometylen-
tetrahydroftalsyraanhydrid
Hexahydroftalsyraanhydrid
29.19 009 Tris-(2-etylhexyl)fosfat, avsett att 17 och 18 §§
användas uteslutande vid tillverkning tullkungörelsen
av hydrogenperoxid (1973:1014) äger
motsvarande
tillämpning
29.22 002 Trietylentetramin
009 Dimetylamin
Dietylamin
29.23 909 Parafenetidin
Treonin
29.24 100 Lecitiner och andra fosfoaminolipider
900 2-Hydroxi-3-klorpropyltri-
metylammoniumklorid
29.26 901 Hexametylentetramin i fast form
909 Nitroguanidin
29.27 100 Akrylnitril
900 Dicyandiamid
29.30 002 Isocyanater
29.31 009 Metylenbistiocyanat
29.34 009 Dicyklopentadienylkrom
Bis-(trifenylsilyl)kromat
Dioktyltenndiklorid
Dioktyltennoxid
29.35 901 Furfuraldehyd (furfural)
Furfurylalkohol
903 2-Metylfuran
Tetrahydrofurfurylalkohol
904 Melamin
29.35 906 Etylmetylpyridin
Gamma-pikolin (4-metylpyridin)
909 1,4-Diazabicyklo/2,2,2/oktan (“trietylen-
diamin”)
32.03 001 Syntetiska organiska garvämnen med en
askhalt av högst 20 viktprocent, beräknat
på torrsubstansen
34.02 111 Icke kemiskt definierat natriumlaurylsulfat
38.19 200 Blandade alkylbensener av sådant slag
som användes för framställning av ytakti-
va ämnen
991 Kisel, dopad för användning i 17 och 18 §§
elektroniken, i skivor eller tullkungörelsen
plattor eller liknande former (1973:1014) äger
motsvarande
tillämpning
999 Oljeblandat svavel
Icke kemiskt definierade isocyanater
ävensom kemiskt definierade eller icke
kemiskt definierade isocyanater, lösta i
flyktiga organiska lösningsmedel
38.19 999 Acykliska mättade klorfluorkolväten med
mindre tillsats av smörjmedel
Blandningar enbart av acykliska mättade
klorfluorkolväten ävensom sådana bland-
ningar med mindre tillsats av smörjmedel
Tillsatsmedel för användning vid kokill-
eller stränggjutning av stål (s. k. gjutpul-
ver), utgörande blandningar bestående en-
bart av tullfria oorganiska ämnen
Icke kemiskt definierad azelainsyra
1,4-Cyklohexandimetanol löst i metanol
Blandningar av dinitrotoluen och dinitro-
xylen
Kalciumsulfonat löst i mineralolja
Blandestrar av trimellitsyra och
acykliska alkoholer med raka
kolkedjor och med 7-9 kolatomer
39.01 100 Jonbytare
411 Karbonatplaster
412 Mättade linjära esterplaster (andra än kar-
bonatplaster) för formningsändamål:
Polybutylentereftalat i
granulatform
Polyetylentereftalat i
granulatform
Andra 17 och 18 §§ tullkungörel-
sen (1973:1014) äger
motsvarande tillämpning

39.01 431 Plattor, film och folier 17 och 18 §§ tullkun-
av mättade linjära görelsen (1973:1014)
esterplaster, avsedda att äger motsvarande
användas uteslutande för tillämpning
tillverkning av ljuskänslig
film
512 Amidplastsprutmassor i granulatform
519 Termoplastiska fettsyrapolyamider, 17 och 18 §§
avsedda att användas uteslutande som tullkungörelsen
bindemedel för tryckfärger (1973:1014)
eller för tixotropering av lackfärger äger motsvarande
eller färg- och lackbindemedel tillämpning
707
708 Silikonplaster
819 Omodifierade epoxiplaster, avsedda 17 och 18 §§
att användas uteslutande för tullkungörelsen
tillverkning av laminat bestående av (1973:1014) äger
en glasfiberarmerad motsvarande
plastplatta belagd med kopparfolie tillämpning
911 Acetalplaster (t. ex. oximetylenplaster)
912 Polyfenylenoxid
919 Polyfenylensulfid
Polysulfon
990 Film, folier och remsor av imidplast, även
belagda med fluorsubstituerad etenpro-
penplast
39.02 100 Jonbytare
211 Granulat av sådan jonomerplast, som ut-
213 gör ett med metalljoner tvärbundet sam-
polymerisat av eten och ett akrylsyraderi-
vat
Granulat av sampolymerisat av eten och
akrylsyra innehållande minst 3 viktprocent
och högst 10 viktprocent akrylsyra
219 Polyeten i form av fibrillerade fibrer
med en längd av högst 3 mm, även med
inblandning av högst 15 viktprocent
cellulosafibrer
310 Propenplastgranulat, avsett att 17 och 18 §§
användas uteslutande för tullkungörelsen
tillverkning av textilmaterial (1973:1014) äger
antingen hänförligt till stat. motsvarande
nr 51.02.100 Polypropen i form tillämpning
av fibrillerade fibrer med en
längd av högst 3 mm, även med
inblandning av högst 15 vikt-
procent cellulosasafibrer

361 ABS-plaster (styrenplast seggjord
364 med butadien och innehållande
369 akrylnitril)

366 Sprutmassor av sampolymerisat av
styren och maleinsyraanhydrid,
även innehållande lbocksampolymerisat
av styren och butadien

361 ACS-plaster (styrenplast modifierad
366 med kloreten och akrylnitril)
369

903 Fluorhaltiga plaster
904 Polyvinylalkohol i fast form
905 Polyvinylbutyral
Klorsulfonerad polyeten
Klorerad polypropen
909 Film och folier av vinylbutyral- 17 och 18 §§
plast, avsedda att användas tullkungörelsen
uteslutande för tillverkning (1973:1014)
av laminerade säkerhetsrutor äger motsvarande
av glas tillämpning
Film, folier och remsor av fluorsubstitue-
rad etenpropenplast, belagda med eller
försedda med kärna av imidplast
Membranmaterial av fluorhaltig plast,
även med inbäddad förstärkning
och/eller ytbeläggning, avsett
att användas uteslutande i
elektrolysceller för framställning
av klor och natriumhydroxid.
39.03 402 Cellulosaacetat med tillsats av
502 ämnen

612 Etylhydroxietylcellulosa, ej vattenlöslig

612 Cellulosapropionat, cellulosabutyrat och
692 blandestrar därav eller med cellulosaace-
tat, med tillsats av andra ämnen
39.05 200 Klorkautschuk
39.06 409 Högmolekylära polymerer av dextros, 17 och 18 §§
sorbitol och citronsyra, avsedda att tullkungörelsen
användas uteslutande för (1973:1014) äger
tillverkning av glass motsvarande
tillämpning
51.01 902 Garn av kopparsilke utan inblandning av
annat textilmaterial
59.03 100 Fiberduk, även med inblandning av glim-
merfjäll, ej laminerad, med en tjocklek av
högst 0,8 mm, tillverkad av fibrer av aro-
matisk polyamid erhållen genom polykon-
densation av meta-fenylendiamin och
isoftalsyra
Fiberduk av polyamidfibrer vägande 17 och 18 §§
högst 25 g/m/2/, avsedd att användas tullkungörelsen
uteslutande för tillverkning av (1973:1014) äger
luftfilter motsvarande
tillämpning
59.04 002 Flätad tråd av ändlösa syntetiska 17 och 18 §§
009 textilfibrer eller av natursilke, tullkungörelsen
avsedd uteslutande för (1973:1014) äger
tillverkning av kirurgiska suturer motsvarande
tillämpning

59.08 908 Polyestervävnader, på båda sidor 17 och 18 §§
59.12 000 försedda med ett tunt skikt av tullkungörelsen
pigmenterad fenolhartsprodukt (1973:1014) äger
och uteslutande avsedda att motsvarande
användas för tillverkning tillämpning
av slipduk
69.02 300 Dinas-, kvarts-, kvartsit- och andra sili-
kaprodukter
69.02 909 Eldfast konstruktionsmateriel av keramis-
ka kolprodukter
70.11 100 Kolvar till elektriska glödlampor, elek-
tronrör e. d.
70.20 309 Glasfibervävnader, avsedda att 17 och 18 §§
användas uteslutande för tullkungörelsen
tillverkning av laminat (1973:1014) äger
bestående av en glasfiberarmerad motsvarande
plastplatta belagd med kopparfolie tillämpning

903 Mattor av glasfibrer med en 17 och 18 §§
diameter av 3–7 mikrometer, tullkungörelsen
uteslutande avsedda att (1973:1014) äger
användas för tillverkning av motsvarande
luftfilter med en tillämpning
medelavsvärtningsgrad
överstigande 70 % enligt svensk
standard SMS 2289
73.12 907 Band av järn eller stål, överdraget med
krom och med en tjocklek mindre än 0,4
mm
73.13 905 Plåt av järn eller stål, överdragen med
910 krom och med en tjocklek mindre än 0,4
mm
73.23 903 Aerosolbehållare med ventilöppning av
909 25,4 mm diameter

73.29 154 Rullkedjor med en invändig länkbredd av
högst 5 mm
73.40 900 Kulmantelämnen för framställning 17 och 18 §§
av projektiler hänförliga till tullkungörelsen
stat. nr 93.07.801 och 93.07.806 (1973:1014) äger
motsvarande
tillämpning
76.10 900 Aerosolbehållare med ventilöppning av
25,4 mm diameter
82.05 807 För pressar avsedda verktyg, även flerde-
lade, med någon dimension överstigande
425 cm eller vägande över 40 000 kg även-
som verktygssatser, i vilka ingår minst ett
sådant verktyg
82.06 000 Spiralformade knivar för montering på
valsar till läderbearbetningsmaskiner eller
textilmaskiner
84.06 301 Mopedmotorer med en cylindervolym ej
överstigande 50 cm/n3/, sammanbyggda med
koppling och utväxling
84.06 500 Förbränningskolvmotorer med 17 och 18 §§
effekt av högst 5,88 kW tullkungörelsen
(8 hästkrafter), avsedda att äger motsvarande
användas uteslutande för tillämpning
tillverkning av
jordfräsar, snöslungor, bärbara eller på
handkärra monterade vätskepumpar eller
med roterande knivvals eller kniv försed-
da gräsklippningsmaskiner
84.11 103 Hermetiska kompressorer av kolvtyp
104 med en slagvolym av högst 300 cm/n3//varv
eller av rotationstyp med en kapacitet
av högst 400 dm/n3//min
104 Kompressorer
med fri avgiven gasmängd av minst 1 m/n3//
min och med maximalt arbetsövertryck av
mer än 2,06 MPa (21 at)
eller
med fri avgiven gasmängd av minst 100
m/n3//min och med maximalt arbetsöver-
tryck av mer än 0,88 MPa (9 at)
eller
med fri avgiven gasmängd av mer än 570
m/n3//min och med maximalt arbetsöver-
tryck av mer än 0,20 MPa (2 at)
84.14 300 Wafersugnar
84.16 801 Kalandrar och liknande valsmaskiner för
901 textilindustrin samt valsar därtill
84.17 409 Wafersugnar
Tempereringsmaskiner för choklad, med
omröringsanordning
Expansionsmaskiner av kolv- eller turbin-
typ för nedkylning av komprimerad luft
Maskiner och apparater för uppvärmning
av på förhand klisterbelagda sulor (aktive-
ringsmaskiner)
Reaktorer (reaktionsbehållare), invändigt
glasemaljerade, även försedda med omrö-
rare
Gjutasfaltkokare, rymmande minst 1300
liter
500 Rektifieringskolonner med tillhörande
värmeväxlare för fraktionerad destillation
av flytande luft med en kapacitet av minst
2 000 m/n3//h luft vid normaltillstånd
84.17 609 Torkmaskiner för krympning av skoovan-
delar på läst
Maskiner för torkning av läder i utsträckt
skick (pastingtorkar, även med tillhöran-
de, till andra statistiska nummer hänförli-
ga maskiner för klisterpåläggning och
tvättning av i anläggningen ingående glas-
skivor; togglingtorkar; vakuumtorkar)
Apparater för torkning av klisterbelagda
sulor
Frystorkanläggningar, andra än för labo-
ratoriebruk
800 Apparater för ångbehandling av nåtlade
skoovandelar
Apparater, kontinuerligt arbetande, för
sterilisering av produkter vid en tempera-
tur överstigande 100NC
Ångskalningsmaskiner för frukt eller
grönsaker (inkl. potatis) med kapacitet av
mer än 2 000 kg frukt eller grönsaker per
timme
84.21 801 Maskiner för anbringande av glasyrmassa Tullfriheten
809 eller färgdekor på keramiska artiklar avser icke:
Sprutpistoler
809 Maskiner för automatisk sprutfärgning av
läder, även hopbyggda med torkmaskin
84.22 503 Mobilkranar, ej rälgående eller av portal-
typ, med en lyftförmåga överstigande 15
ton vid en svängradie på kranarmen av
minst 3 m
650 Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
för personbefordran
84.22 700 S. k. lösullssprutor bestående av blås-
maskin jämte anordningar för upprivning
av isolermaterial och avsedda för slang-
matad isolering med fibrer
800 Elektriskt styrda läderstaplare
Smidesmanipulatorer konstruerade för
hantering av detaljer vägande per styck
mer än 50 kg
Maskiner för automatisk insättning av te-
gelämnen på ugnsvagnar
84.23 110 Grävmaskiner med svängbar överdel och
krypkedjeband vägande, exklusive lösa
motvikter, minst 125 ton per styck
210 S. k. lastare med en skopa, bandburna
303 Bladschaktmaskiner
400 Självgående fräsmaskiner, avsedda att be-
arbeta vägbanor av betong eller asfaltbe-
tong
84.24 800 Maskiner för fyllning av planteringskru-
kor o. d. med jord
Maskiner för tillverkning av jordblock för
odlingsändamål
84.25 200 Skördetröskor för gröna ärter
800 Stjälkbrytare och stjälkkrossare
84.28 100 Exakthackar för grönfoder
84.30 100 Laminatorer
Stämpelmaskiner (utstickare)
Waferssågar med fasta skärtrådar
Wafers- och sandwichpåsmetmaskiner
301 Maskiner för rensning av kakaobönor
Maskiner för skalning av kakaobönor
Hydrauliska pressar för utpressning av
kakaofett
Valsverk för kakaobönor, kakaopulver el-
ler choklad
S. k. konchar
Chokladgjutningsmaskiner och choklad-
överdragningsmaskiner, även med tillhö-
rande skakbord och kylbanor
Maskiner för gjutning, skärning eller an-
nan formning av sockerkonfektyrer, här-
under inbegripet egaliseringsmaskiner och
strängformningsmaskiner
84.30 501 Maskiner för slaktning, plockning eller ur-
tagning av fjäderfä
509 Räkskalningsmaskiner
Kontinuerliga skalningsmaskiner för frukt
eller grönsaker (inkl. potatis) med kapaci-
tet av mer än 2 000 kg frukt eller grönsaker
per timme
Paneringsmaskiner
900 Formar för maskiner för choklad- och
konfektyrtillverkning
84.33 101 Maskiner för tillverkning av kuvert, på-
sar, bärkassar och säckar

84.36 100 Maskiner för framställning av syntetiska
eller regenererade textilfibrer

200 Maskiner för förarbetning Tullfriheten
av textilfibrer avser icke:
Icke kontinuerliga
färgningsmaskiner
Karboniseringsmaskiner

300 Maskiner för industriellt bruk, avsedda
för spinning, tvinning, dubblering, spol-
ning, rullning eller haspling av textilgarn
(inbegripet inslagsspolningsmaskiner)

84.37 100 Vävstolar för Tullfriheten avser icke:
industriellt bruk Vävstolar av ylleväv-
stolstyp, avsedda för en
eller flera spolförande
skyttlar
Skyttellösa vävstolar, i
vilka inslagsgarnet infö-
res medelst luftström
Vävstolar för tillverkning
av maskinfilt eller syntet-
viror

200 Trikåmaskiner, andra än för handkraft
800 Maskiner för tillverkning av överspunnet
garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeri-
arbeten, flätor eller nätknytningar; ma-
skiner (inbegripet varpmaskiner och varp-
klistringsmaskiner) för förberedning av
garn för användning i till detta nummer
hänförliga maskiner
84.38 100 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för Tullfriheten
användning tillsammans med maskiner avser icke:
enligt nr 84.37 Skaftmaskiner
Varpväktare och skott-
väktare
Trådmatare för textilma-
skiner

208 Spindlar
Spinnmunstycken
Sträckverk
903 Flatsolv
907 Skyttlar
Spindlar
908 Skyttlar
Mönsterkedjor, mönsterfilmband, möns-
terkort, mönstertrummor och mönsterhjul
84.39 100 Maskiner och apparater för tillverkning
eller efterbehandling av filt som längdvara
eller i avpassade stycken, inbegripet ma-
skiner för tillverkning av filthattar
900 Nålar för nålningsmaskiner (filtningsnå-
lar)
84.40 210 Maskiner för kontinuerlig strängtvättning
390 Pressmaskiner för längdvaror
490 Torkmaskiner för textilindustrin Tullfriheten
avser icke:
Apparater för högtrycks-
torkning
500 Maskiner för blekning eller färgning Tullfriheten
avser icke:
Maskiner för sträng-
behandling
Färgningsmaskiner med
roterande trumma
600 Maskiner för tryckning av garn, vävnader
eller filt
800 Andra maskiner och apparater för textilin-
dustrin, avsedda för appretering eller an-
nan efterbehandling av garn, vävnader el-
ler andra textilvaror; lägg-, rull- och skär-
maskiner för vävnader eller andra textil-
varor
902 Valsar för tryckning av garn, vävnader el-
ler filt

902
909 Införingsapparater för textilmaskiner

909 Krympskor för krympmaskiner
Nålar för nålningsmaskiner (filtningsnå-
lar)
84.41 809 Symaskiner (andra än maskiner Tullfriheten
huvudsakligen avsedda för hemsömnad) avser icke:
Blindstygnsmaskiner,
andra än för sömnad av
lädervaror eller skor

84.42 100 Maskiner och apparater för beredning av
hudar, skinn eller läder
201 Skomaskiner (andra än symaskiner)
901 Narvplattor för pressning av läder
84.43 402 Pressgjutmaskiner
409 Gjutmaskiner i vilka permanenta Tullfriheten
formar används avser icke:
Stränggjutmaskiner

84.44 100 Stegvalsverk med fram- och återgående
valsstol
84.45 Numeriskt styrda spånavskiljande metall-
bearbetningsmaskiner:
059 Gnistbearbetningsmaskiner
155 Hyvelmaskiner
207 Enspindliga borr- och arborrmaskiner
257 utan automatisk verktygsväxling, vä-
gande per styck 8 000 kg eller däröver,
vikten av fristående styrutrustning ej in-
räknad
415 Såg- och kapmaskiner
425 Gängningsmaskiner
435 Kuggskärningsmaskiner
802 Dragbrotschmaskiner
806 Andra spånavskiljande maskiner Tullfriheten
avser icke:
Fleroperationsmaskiner
Andra spånavskiljande metallbearbet-
ningsmaskiner:
059 Maskiner för kombinerad mekanisk-
elektrolytisk slipning
Gnistbearbetningsmaskiner
108 Stångautomater
Automatsvarvar med programverk,
som med avseende på verktygsrörelse
och verktygsväxling är enbart meka-
niskt
Andra automatsvarvar, vägande per
styck mer än 4 000 kg
84.45 118 Andra svarvar Tullfriheten avser icke:
Supportsvarvar
Kopiersvarvar, vägande
per styck mindre än 6 000
kg
Revolversvarvar, vägan-
de per styck mindre än
4 000 kg
155 Hyvelmaskiner Tullfriheten avser icke:
Kipphyvelmaskiner, vä-
gande per styck mindre
än 4 000 kg
Stickmaskiner, vägande
per styck mindre än
4 000 kg
208 Radialborrmaskiner, vägande per styck
mer än 1 500 kg
Länkspindelborrmaskiner
Pelarborrmaskiner med horisontella lin-
jära inställningsrörelser hos borrspin-
deln
Andra borrmaskiner, vägande per styck
mer än 4 000 kg
258 Fräsmaskiner, vägande per styck mer
än 8 000 kg
Arborrmaskiner, vägande per styck
mer än 4 000 kg
305 Heningsmaskiner
Läppningsmaskiner, vägande per styck
mer än 600 kg
Rundbordsslipmaskiner
415 Sågmaskiner Tullfriheten avser icke:
Bygelsågar, vägande per
styck mindre än 1 500 kg
Bandsågar, vägande per
styck mindre än 1 000 kg
Cirkelsågar
435 Kuggskärningsmaskiner
806 Andra spånavskiljande maskiner
500 Smideshammare och smideshejare, vä-
gande per styck mer än 5 000 kg
Automatiska, horisontella kallstuk- och
kallsprutsmidningsmaskiner med en
presskraft av högst 4,905 MN (500 ton),
84.45 500 arbetande med stång, band, tråd, rondel-
ler eller liknande ämnen, plana eller kupi-
ga, som utgångsmaterial
500 Knäledspressar, andra än för hand- eller
610 fotkraft
630 Skruv-, excenter-, vev- och kampressar, Tullfriheten
659 vägande per styck mer än 50 ton, vikten avser icke:
av eventuellt isittande verktyg Kantpressar
ej inräknad
630 Maskiner för tillverkning av spiralsvetsa-
de rör
Maskiner för framställning av burkstom-
mar med längsgående fog (s. k. body-
makers)
809 Maskiner för tillverkning av duk eller nät
av metalltråd
Helautomatiska präglingsmaskiner för
märkning av plåtämnen och liknande äm-
nen
Maskiner för presspolering
Riktmaskiner för rör, stång eller tråd
84.46 001 Slip- och polermaskiner med roterande
hållare för arbetsstycken, avsedda för be-
arbetning av koppar, fat, tallrikar och lik-
nande keramiska produkter
002 Automatiska dekorslipmaskiner för glas-
varor
84.47 300 Dubbla planhyvlar, även med sidkuttrar,
med en bredd på ingångsöppningen för ar-
betsmaterialet av minst 600 mm
801 Svarvar, vägande per styck mer än 500 kg
803 Fanerfogklistringsmaskiner
Maskiner för påläggning av kantlister av
faner eller plast på dörrar, bordskivor och
andra skivformiga snickeriarbeten
84.48 500 Borr-, fräs- och gängenheter, vägande per
styck mer än 1 000 kg
84.55 300 Ämnen, kontur- och hål- 17 och 18 §§
stansade, av delvis fiber- tullkungörelsen
duksbelagd plastfolie, (1973:1014) äger
avsedda för höljen till motsvarande
flexskivor (disketter) tillämpning

84.56 300 Roterande blandare (frifallsblandare) med
horisontell axel, utrustade med anordning
för tillförsel av ånga under övertryck för
släckning av kalk
803 Drejskivor och formnings-(drejnings-)ma-
skiner för formning av keramiska artiklar
Strängpressar för plastiska keramiska
massor
Putsmaskiner med roterande hållare för
arbetsstycken, avsedda för bearbetning
av koppar, fat, tallrikar och liknande pro-
dukter av keramiskt material
84.57 102 Maskiner för sammansättning av elektris-
ka glödlampor
84.59 331 Injektionspressar av karuselltyp
Kratsmaskiner
Vulsttillverkningsmaskiner
Däckbyggmaskiner
Maskiner för uppbyggnad på dorn av ar-
merade gummiprodukter
Maskiner för påvalsning av slitbana på
däckstommar vid regummering av däck
331 Strängsprutmaskiner (“extruders”) för Tullfriheten
334 gummi eller plast avser icke:
Enkelskruvmaskiner
Doppningsautomater för gummi- eller
plastprodukter
334 Maskiner för förformning av armeringen
till armerade plastprodukter
Maskiner för tillverkning av plastproduk-
ter genom centrifugal- eller rotationsgjut-
ning
Maskiner för tillverkning av hålkroppar
av plast genom formblåsning
Maskiner för tillverkning av plastproduk-
ter genom varmformning av folier, plattor
eller rör
84.59 399 Maskiner för framställning av röntgenfilm
Maskiner för gjutning av ljus
399 Mekaniska pressar för formpressning av
400 pulver eller granulat, arbetande med ett
flertal verktyg monterade i en roterande
hållare (s. k. rundlöpare eller karusell)
400 Maskiner för lindning av elektrisk tråd till
spolar (ankarlindnings-, härvlindnings-
och spollindningsmaskiner)
501 Asfaltutläggare
700 Maskiner för blandning av lim och träspån
vid tillverkning av spånskivor
809 Klisterpåläggningsmaskiner för skotill-
verkning
Maskiner för färgning av sulkanter
Maskiner för slipning, fräsning, ruggning,
skärfling eller vikning av skosulor och
skoovandelar
Maskiner för tillverkning av tågvirke och
linor av textilmaterial
Flätmaskiner
Maskiner för anbringande av glasyrmassa
eller färgdekor på keramiska artiklar
Maskiner för satsning av olika material till
keramiska massor (lådmatare)
Maskiner för preparering av isbanor för Tullfriheten
sport avser inte:
Sopmaskiner
950 För kärnreaktorer avsedda bränsleele-
ment, baserade på uran med en anrik-
ningsgrad (halt av U 235) av 10 procent el-
ler däröver
84.61 301– Ventiler för aerosolförpackningar
809
85.03 700 Galvaniska element och batterier, 17 och 18 §§
avsedda att användas uteslutande tullkungörelsen
för tillverkning av s. k. pacemakers (1973:1014) äger
(hjärtstimulatorer) motsvarande
tillämpning
85.11 109 Motståndsugnar för avdrivning av press-
medel (t. ex. vax) och försintring under
vakuum av pulvermetallurgiska produkter
Motståndsugnar för sintring under va-
kuum av pulvermetallurgiska produkter
201 Wafersugnar
209 Lackeringsugnar för koppartråd, även
med tillhörande lackeringsanordning och
glödgningsugn
85.11 301 Maskiner för svetsning under vakuum
med elektronstråle
302 Mjuklödningsmaskiner för automa-
tisk fastlödning av komponenter på
tryckta kretsar, även med tillhö-
rande utrustning för dopplödning,
anbringande och torkning av fluss-
medel eller förvärmning
85.25 110 Kedjeisolatorer av kåppinntyp
300
87.02 270 Dumprar med en lastförmåga av minst 85
ton
87.03 002 Kranbilar med en lyftförmåga överstigan-
de 15 ton vid en svängradie på kranarmen
av minst 3 m
87.12 100 Kompletta hjulnav med en inre diameter
på bromstrumman av högst 130 mm
Pedaler för vevpartiet i mopeder
Vridhandtag för gasreglering eller växling,
även med anordning för manövrering av
koppling eller broms
202 Kompletta hjulnav till cyklar
209 Kompletta växlar till cyklar
Pedaler till cyklar
Styrlagerskålar, styrlagerkonor, vevlager-
skålar och vevlagerkonor till cyklar
Fälgbromsar till cyklar
Kedjekransar för cyklar, även hopmonte-
rade i satser om fem eller sex stycken
(5- och 6-delade frigångskransar)
Reglage för växlar till cyklar
90.16 609 Maskindrivna, automatiskt registrerande
mätmaskiner för läder
Kontrollfixturer, avsedda att användas i
samband med i förteckningen under
stat.nr 82.05.807 upptagna för pressar av-
sedda verktyg och verktygssatser
90.17 500 Suturnålar, även för engångsbruk
900
90.20 100 För medicinskt bruk avsedda anläggning-
ar för snittbildsröntgen (s. k. datortomo-
grafer)
200 Apparater med radioaktiv strålkälla för
kontroll av flaskor, burkar, backar eller
andra förpackningar med avseende på
fyllnadsnivå, förslutning, antalet innelig-
gande mindre förpackningar e. d., även
med tillhörande, till andra statistiska num-
mer hänförliga utsorteringsanordningar
90.28 901 Elektrodynamiska balanseringsapparater Tullfriheten
avser icke:
Balanseringsapparater för
bilhjul
902 Automatiskt registrerande mätmaskiner
för läder
903 Maskiner för kontinuerlig mätning av
böjstyvheten hos sågat eller hyvlat virke
och samtidig hållfasthetsklassificering
906 Elektronoptiska instrument för ytanalys
av grundämnesfördelningen i metaller,
mineral m. m. (mikrosonder)

Allmänna anmärkningar

1. För elektrisk utrustning, som i och för sig är hänförlig till
tulltaxenr 85.01, åtnjuts tullfrihet endast om utrustningen är inbyggd
i eller monterad på en i förteckningen upptagen vara.

2. Tullfrihet åtnjuts icke för fristående numerisk styrutrustning.

3. För särskilt inkommande delar till en i förteckningen
upptagen vara åtnjuts tullfrihet endast om delarna uttryckligen
anges i förteckningen. Förordning (1987:484).